Mẫu số C2-12/NStải về 51.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích51.42 Kb.Không ghi vào

khu vực này


Mẫu số C2-12/NS

(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

của Bộ Tài Chính)


Số:


GIẤY ĐỀ NGHỊ CAM KẾT CHI NSNN

VNĐ □ Ngoại tệ □

KPTX □ KPĐT □

Đơn vị đề nghị cam kết chi NSNN:

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:

M
PHẦN KBNN GHI


Nợ TK:

Có TK:


Mã ĐBHC:

Số CKC:
ở tài khoản tại KBNNI. Thông tin chung về cam kết chi

Tên nhà cung cấp:

Mã số nhà cung cấp:

TK nhà cung cấp:

Tại ngân hàng:

Số hợp đồng giấy:

Số hợp đồng khung đã CKC:

II. Thông tin chi tiết về cam kết chiSTT

Mã NDKT


Mã cấp NS

Mã chương

Mã ngành KT

Mã CTMT, DA

Mã nguồn NSNN

Ký hiệu ngoại tệ

Số tiền bằng ngoại tệ

Số tiền quy ra VND

1
2
Tổng cộng:
Số tiền bằng chữ:Đơn vị đề nghị cam kết chi KBNN ghi sổ

Ngày ....... tháng ....... năm ....... Ngày ...... tháng....... năm .......Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Người nhập Kiểm soát Giám đốc
PHIẾU ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU CAM KẾT CHI

Mẫu số C2-13/NS

(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

của Bộ Tài Chính)


Số:

Không ghi vào

khu vực này


VNĐ □ Ngoại tệ □

KPTX □ KPĐT □

Đơn vị đề nghị điều chỉnh cam kết chi NSNN:

Mã ĐVQHNS: Mở tài khoản tại KBNNI. Thông tin chung về điều chỉnh cam kết chi

Căn cứ hợp đồng đã được cam kết chi tại KBNN đề nghị Kho bạc nhà nước

đ
PHẦN KBNN GHI

Nợ TK:


Có TK:

Mã ĐBHC:


iều chỉnh một số thông tin liên quan đến cam kết chi như sau:

Đề nghị điều chỉnh tăng (giảm):

Cho hợp đồng khung, số CKC:..

Cho hợp đồng thực hiện, số CKC:Theo hợp đồng giấy số:

II. Thông tin điều chỉnh chi tiết cam kết chiSTT

Mã NDKT


Mã cấp NS

Mã chương

Mã ngành KT

Mã CTMT, DA

Mã nguồn NSNN

Ký hiệu ngoại tệ

Số tiền bằng ngoại tệ

Số tiền quy ra VND

1
2
Tổng cộng:Số tiền bằng chữ:

Đơn vị đề nghị cam kết chi KBNN ghi sổ

Ngày ....... tháng ....... năm ....... Ngày ....... tháng ....... năm .......Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Người nhập Kiểm soát Giám đốc: images -> danang -> file -> kbnndanang
kbnndanang -> I. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
file -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
kbnndanang -> I. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
kbnndanang -> Thủ tục Kiểm soát chi từ Tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước I. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
kbnndanang -> Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II i. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
kbnndanang -> 1. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
kbnndanang -> I. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
kbnndanang -> 1. Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc nhà nước
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương