images/danang/file/kbnndanang/2014
  I. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
  I. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
images/danang/file/kbnndanang
  Thủ tục Kiểm soát chi từ Tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước I. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
images/danang/file/kbnndanang/TTHC 2015
  Mẫu số C2-12/NS
images/danang/file/kbnndanang/2014
  Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II i. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
images/danang/file/kbnndanang
  1. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
  I. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
  1. Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc nhà nước
directory images danang  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương