Microsoft Word Thu Phi-lip by David Legge-mi lai doctải về 2.17 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/335
Chuyển đổi dữ liệu04.03.2024
Kích2.17 Mb.
#56706
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   335
philippians-vietnameseDavid Legge 
Phi-líp
Thö Tín Cuûa Nieàm Vui 
24 Baøi Giaûng Suoát Thö Phi-líp 
Andrew Watkins Bieân Soaïn
Ngöôøi dòch: Nguyeãn Ngoïc Trung 
www.preachtheword.com 
NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG - 2016 David Legge là nhà truyền giáo Cơ Đốc, giảng 
sư và giáo sư Kinh Thánh. Ông là Mục Sư Trợ Lý 
tại Hội Thánh Báp-tít Portadown, trước khi nhận 
được sự kêu gọi đến chức vụ tại Iron Hall Assembly 
ở Belfast, Bắc Ireland. Ông hầu việc Chúa với chức 
vụ mục sư giáo sư ở Iron Hall từ năm 1998 đến 
2008, hiện nay ông cư ngụ tại Portadown với vợ là 
Barbara, con gái Lydia cùng con trai Noah. 
 
 
Translated into Vietnamese by Daniel Group MUÏC LUÏC 
 
Bài 1:
Giới Thiệu Thư Phi-líp 

Bài 2:
Niềm Vui Mục Sư Trong Dân Sự Mình - Phần 1 
23 
Bài 3:
Niềm Vui Mục Sư Trong Dân Sự Mình - Phần 2 
37 
Bài 4:
Niềm Vui Mục Sư Trong Dân Sự Mình - Phần 3 
47 
Bài 5:
“Chịu Khổ: Chất Xúc Tác Của Tin Lành” 
65 
Bài 6:
“Niềm Vui Của Sự Phục Vụ Chịu Khổ” - Phần 1 
83 
Bài 7:
“Niềm Vui Của Sự Phục Vụ Chịu Khổ” - Phần 2 
99 
Bài 8:
“Các Dấu Hiệu Hội Thánh Thuộc Linh” - Phần 1 
115 
Bài 9:
“Các Dấu Hiệu Hội Thánh Thuộc Linh” - Phần 2 
131 
Bài 10:
“Các Dấu Hiệu Hội Thánh Thuộc Linh” - Phần 3 
143 
Bài 11:
“Vẻ Uy Nghi Khiêm Nhường Của Đấng Christ” - P1 
157 
Bài 12:
“Vẻ Uy Nghi Khiêm Nhường Của Đấng Christ” - P2 
169 

tải về 2.17 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   335
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương