Mục lục Grammar Review 7 Quán từ không xác định "a" và "an" 8 Quán từ xác định "The" 9tải về 0.79 Mb.
trang14/36
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích0.79 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   36

Mệnh lệnh thức


Chia làm 2 loại: Trực tiếp và gián tiếp.

 • Mệnh lệnh thức trực tiếp

Close the door

Please don't turn off the light.

 • Mệnh lệnh thức gián tiếp dùng với một số động từ to order/ ask/ say/ tell sb/ do/ not to do smt.

John asked Jill to turn off the light.

Please tell Jaime not to leave the room.

Chú ý: let's khác let us

let's go: mình đi nào

let us go: để chúng tôi đi đi

Câu hỏi có đuôi của let'sshall we

Let's go out for dinner, shall we

 1. Động từ khiếm khuyết


Đó là những động từ ở bảng sau và mang những đặc điểm


present tense

past tense

Will

Can


May

Shall


must (have to)

would (used to)

could


might

should (ought to) (had better)

(had to)

 • Không có tiểu từ "to" đằng trước.

 • Động từ nào đi sau nó phải bỏ "to".

 • Không cần dùng với trợ động từ mà dùng với chính bản thân nó trong các dạng câu nghi vấn và câu phủ định.

 • Không bao giờ hai động từ khiếm khuyết đi cùng nhau, nếu có thì động từ thứ hai phải biến sang một dạng khác.

will have to (must), will be able to (can), will be allowed to (may)

 1. Câu điều kiện

  1. Điều kiện có thể thực hiện được ở hiện tại


If + S + simple present - S + will (can, shall, may) + Verb in simple form.

If he tries much more, he will improve his English.
  1. Điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại


If + S + simple past - S + would (could, should, might) + Verb in simple form

If I had enough money now, I would buy this house .

Động từ to be phải chia là were ở tất cả các ngôi.If I were you, I wouldn't do such a thing.

Trong một số trường hợp, người ta bỏ if đi và đảo were lên trên chủ ngữ (were I you ... lỗi cơ bản).


  1. Điều kiện không thể thực hiện được ở quá khứ


If + S + had + P2 - S + would(could, shoult,might) + have + P2

If he had studied harder for that test, he would have passed it.

Trong một số trường hợp người ta bỏ if đi và đảo had lên phía trước.Lưu ý: Câu điều kiện không phải lúc nào cũng tuân theo qui luật trên. Trong một số trường hợp một vế của điều kiện sẽ là quá khứ nhưng vế còn lại ở hiện tại do thời gian qui định.

If she had caught the train, she would be here by now.


 1. Cách sử dụng các động từ
  will, would, could, should sau if


Thông thường các động từ này không được sử dụng với if trong câu điều kiện, tuy nhiên vẫn có ngoại lệ.

 • If you will/would : Nếu ..... vui lòng. Thường được dùng trong các yêu cầu lịch sự. Would lịch sự hơn will.

If you will/would wait for a moment, I will go and see if Mr Conner is here.

 • If + Subject + Will/Would : Nếu ..... chịu. Để diễn đạt ý tự nguyện.

If he will listen to me, I can help him.

Will còn được dùng theo mẫu câu này để diễn đạt sự ngoan cố: Nếu ..... nhất định, Nếu ..... cứ.

If you will turn on the music loudly late the night, no wonder why your neighbours complain.

 • If you could: Xin vui lòng. Diễn đạt lịch sự 1 yêu cầu mà người nói cho rằng người kia sẽ đồng ý như là một lẽ đương nhiên.

If you could open your book, please.

 • If + Subject + should + ..... + imperative (mệnh lệnh thức): Ví phỏng như. Diễn đạt một tình huống dù có thể xảy ra được song rất khó.

If you should find any dificulty in using that TV, please call me this number.

Trong một số trường hợp người ta bỏ if đi và đảo should lên trên chủ ngữ (Should you find) 1. Một số cách dùng thêm của if

  1. If... then: Nếu... thì


 1. If she can’t come to us, then we will have to go and see her.
  1. If dùng trong dạng câu không phải câu điều kiện: Động từ ở các mệnh đề diễn biến bình thường theo thời gian của chính nó.


 1. If you want to learn a musical instrument, you have to practice.

 2. If you did not do much maths at school, you will find economics difficult to understand.

 3. If that was Marry, why didn’t she stop and say hello.1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   36


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương