MÔ HÌnh đỊnh vị thích nghi dựa trên rssi cho hệ thống mimo vlc thS. Nguyễn Thị Khánh Hàtải về 0.57 Mb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu19.10.2017
Kích0.57 Mb.
1   2


(a)


(b)


Hình 5. Thông tin BER khi sử dụng 3 Txs cố định (a) và khi lựa chọn 3 Txs có mức năng lượng truyền cao nhất (b)

Kết quả trong Hình5a và Hình 5b cho thấy rằng phương pháp triangulation cho phép hệ thống MIMO VLC phục hồi lại dữ liệu gốc thậm chi khi chọn 3 Txs có mức năng lượng truyền cao nhất mà không phụ thuộc vào vị trí của Rx.(a)


(b)


Hình 6. (a) và (b) Tính toán sai số vị trí tại Rx1, Rx2, Rx3, Rx4 trong trường hợp cố định Tx1, Tx2, Tx3 và trong trường hợp lựa chọn 3 Txs có mức năng lượng truyền cao nhất

Hình Hình 6a và Hình 6b so sánh lỗi vị trí thu thập được từ 2 trường hợp cụ thể: cố định 3 Txs (i.e., Tx1, Tx2 và Tx3) và khi lựa chọn 3 Txs mà tại đó Rx nhận được mức năng lượng truyền từ chúng cao nhất. Kết quả cũng chỉ một cách rõ ràng rằng khi cố định các Txs thì lỗi vị trí cao hơn khi ta lựa chọn các Txs có mức năng lượng phát cao nhất dựa trên vị trí hiện tại của Rx.  1. KẾT LUẬN

Bài báo đã đưa ra mô hình định vị thích nghi mới dựa trên RSSI cho một hệ thống MIMO VLC 12x4 bằng phương pháp định vị triangulation. Kết quả mô phỏng đã cho thấy lỗi vị trí của mô hình mới được cải thiện đáng kể so với hệ thống cũ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. C-H. Chang, C-Y. Li H-H. Lu, C-Y. Lin, J-H. Chen, Z-W. Wan and C-J. Cheng, “A 100-Gb/s Multiple-Input Multiple-Output visible Laser Light Communication System”, Journal of Lightwave Technology, vol. 32, no. 24, pp.4723-4729, 2014.

  2. P.C.S. Zvanovec, P.A. Haigh, Z Ghassembooy, “Visible Light Communications Towards 5G,” Radioengineering, vol. 24, no. 1, pp. 1 – 9, 2015.

  3. H. Le-Minh, z. Ghassemlooy, A. Burton, F. Mousa, S. Biswas, A. Tuan Pham, T. Dat Pham, and S-K. Liaw, “Self-Correcting Multiple Input Multiple Output Visible Light Communications System Using Localization,” in IEEE International Conference on Communications, London, June 2015.

  4. Z. Lubin, D. O’Brien. H. Le-Minh, G. Faulkner, L. Kyungwoo, J. Daekwang et al., “High data rate multiple input multiple output (MIMO) optical wireless communications using white LED lighting,” IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 27, pp. 1654 – 1662, 2009.

  5. A. Nuwanpriya, S-W. Ho and C. S. Chen, “Indoor MIMO Visible Light Communications: Novel Angle Diversity Receivers for Mobile Users,” IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 33, no.9, pp. 1780-1792, 2015.

  6. H. Le-Minh, D. O’Brien, G. Faulkner et al., “100-Mb/s NRZ Visible Light Communications Using a Postequalized White LED,”, IEEE Photonics Technology Letters, vol. 21, pp. 1063-1065, 2009.

  7. T.Komine and M. Nakagawa, “Fundamental Analysis for Visible Light Communication system Using LED Lights,” IEEE Transactions on Consumer Electronics, vol. 50, pp. 100-107, 2004

  8. J. C. Juang, “On GPS positioning and integrity monitoring,”, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 36, no. 1, pp. 327-336, 2000.

  9. H. Liu, H. Darabi, P. Baneriee, and J. Liu, “Survey of Wireless Indoor Positioning Techniques and Systems,” IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, part C: Applications and Reviews, vol. 37, no. 6, pp. 1067-1080, 2007


1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương