Ubnd tỉnh hải dưƠng sở thông tin và truyềN thôNGtải về 38.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích38.46 Kb.


UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Số: 464 /KH-STTTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 08 tháng 7 năm 2015


KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

tại Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện Kế hoạch 1389/KH-UBND tỉnh ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch triển khai cải cách hành chính theo cơ chế một cửa của Sở như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm đảm bảo đúng thời gian và trình tự; không gây phiền hà, nhũng nhiễu cho các tổ chức, cá nhân; tạo ra bước chuyển biến căn bản về cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước, hạn chế tiêu cực. Từ đó đưa ra những biện pháp để tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở.

2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cán bộ công chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

3. Đơn giản hoá các thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức.

4. Giám bớt phiền hà ách tắc bằng biện pháp công khai các quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết; Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công dân, tổ chức khi có nhu cầu giải quyết công việc hành chính.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Đối tượng thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh.

2. Phạm vi áp dụng

Việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Thông tin và Truyền thông được triển khai trên các lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực Báo chí, xuất bản, in;

- Lĩnh vực Bưu chính;

- Lĩnh vực Viễn thông, Internet;

- Lĩnh vực Công nghệ thông tin;

- Lĩnh vực Thông tin điện tử.

III. NỘI DUNG

1. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

a) Hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan báo chí, Trang Thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành tuyên truyền về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

b) Hướng dẫn, tư vấn việc ứng dụng công nghệ thông tin cho các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện.

2. Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở

a) Tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Kế hoạch số 1389/KH-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Hải Dương đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức của Sở.

* Thời gian thực hiện: Trước ngày 01 tháng 7 năm 2015.

b) Rà soát, sắp xếp lại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

- Về vị trí làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: Đặt tại Văn phòng Sở; chịu sự quản lý, chỉ đạo của Văn phòng Sở.

- Về trang thiết bị của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả gồm: Máy vi tính, máy in, máy photocopy, điện thoại cố định, bàn làm việc, ghế ngồi, quạt máy, tủ, giá đựng tài liệu...

- Về nhân lực làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: 02 công chức, 01 lao động hợp đồng có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm và có khả năng giao tiếp tốt với các tổ chức, cá nhân. Cụ thể:

+ Bà Nguyễn Thị Hoài Thương - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Bộ phận Một cửa;

+ Bà Lương Thị Thu Phương - Chuyên viên Văn thư;

+ Bà Đặng Thị Thủy – Nhân viên Văn phòng.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/7/2015

c) Thường xuyên rà soát trình công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, niêm yết công khai các thủ tục hành chính.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

d) Áp dụng triển khai quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở: Tiếp nhận, chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ, trả kết quả theo quy định.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/7/2015

Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/9/2015

e) Ban hành Nội quy hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/7/2015IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đồng chí Nguyễn Quang Hảo, Giám đốc Sở - Trưởng Tiểu ban: Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung và giám sát triển khai kế hoạch.

2. Đồng chí Nguyễn Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở - Phó Tiểu ban thường trực: Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính tại các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện; chỉ đạo Phòng CNTT triển khai phần mềm công sở điện tử, giám sát việc áp dụng phần mềm công sở điện tử tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

3. Đồng chí Phạm Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở, Thành viên: Chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dõi việc triển khai áp dụng cải cách hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

4. Đồng chí Vũ Văn Vở, Phó Giám đốc Sở - Thành viên: Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Phòng Báo chí Xuất bản triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cấp phép lĩnh vực báo chí, xuất bản, in tại Sở.

5. Đồng chí Phạm Quang Tưởng, Chánh Văn phòng - Thành viên: Chịu trách nhiệm bố trí lại phòng làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; bổ sung trang thiết bị và giám sát trực tiếp hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; xây dựng các quy định, quy chế liên quan đến hoạt động của bộ phận Một cửa.

6. Đồng chí Nguyễn Minh Kha, Chánh Thanh tra Sở - Thành viên: Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc áp dụng cải cách thủ tục hành chính, quản lý chất lượng theo mô hình khung; đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết qủa và báo cáo Trưởng Tiểu ban, Phó Tiểu ban Thường trực. Hàng năm xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

7. Đồng chí Phạm Thị Nhuần, Phó Chánh Văn phòng phụ trách kế toán - Thành viên: Chịu trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở; lập dự toán về sửa chữa phòng làm việc, bố trí trang thiết bị làm việc cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

8. Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thương, Phó Chánh Văn phòng trực tiếp phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Trưởng Phòng chuyên môn rà soát, hoàn thiện các thủ tục hành chính thuộc quyền cấp phép của Sở để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; niêm yết các thủ tục hành chính của Sở; Áp dụng phần mềm công sở điện tử; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

9. Phòng Báo chí xuất bản: Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, Đài Phát thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cơ sở thực hiện kế hoạch tuyên truyền cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Thông tin và Truyền thông. Trực tiếp triển khai việc ứng dụng CNTT trong cấp phép lĩnh vực báo chí, xuất bản và in.

10. Phòng Công nghệ thông tin: Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cải cáh thủ tục hành chính của tỉnh; hỗ trợ các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện việc ứng dụng CNTT theo Kế hoạch số 1419/KH-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh Hải Dương; Tổ chức hoạt động của Trang Thông tin điện tử của Sở thông tin, tuyên truyền về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở; Triển khai xây dựng phần mềm liên thông giữa Sở và các Sở, ngành liên quan; hướng dẫn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Thông tin và Truyền thông áp dụng phần mềm công sở điện tử, ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận hồ sơ.

11. Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Sở, Giám đốc Trung tâm CNTT&TT căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Sở trong rà soát thường xuyên các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý… để đảm bảo hoạt động của bộ phận Một cửa.

12. Bà Đặng Thị Thủy, nhân viên Văn phòng: Chịu trách nhiệm duy trì hoạt động của phần mềm quản lý văn bản và điều hành; trao đổi văn bản với Bộ Thông tin và Truyền thông; phối hợp với phòng Công nghệ thông tin triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm công sở điện tử trong việc tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Thông tin và Truyền thông, yêu cầu các các phòng chức năng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai và thực hiện./.
Nơi nhận:

- Giám đốc Sở;

- Các PGĐ Sở;

- Các thành viên của Tiểu ban;

- Lưu: VT, VP.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)Nguyễn Quang HảoCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương