Ubnd tỉnh hải dưƠng sở thông tin và truyềN thôNGtải về 73.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích73.61 Kb.


UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 283 /STTTT-BCXB

V/v báo cáo số liệu thống kê về công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2016
Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.


Căn cứ Công văn số 1219/BTTTT-TTCS ngày 20/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo số liệu thống kê về công tác thông tin cơ sở;

Để phục vụ công tác quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện báo cáo số liệu thống kê về công tác thông tin cơ sở ở cấp huyện và cấp xã trên địa bàn (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016).

Mẫu báo cáo thống kê về công tác thông tin cơ sở ở cấp huyện và cấp xã các đơn vị có thể tải về từ mục Thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://sotttt.haiduong.gov.vn.

Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Thông tin và Truyền thông qua Phòng Báo chí và Xuất bản (Địa chỉ: số 199, Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương) trước ngày 15/5/2016. Báo cáo bằng File điện tử gửi trước qua địa chỉ Email: hoannt.tttt@gmail.com để tổng hợp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với bà Nguyễn Thị Hoan, Chuyên viên Phòng Báo chí và Xuất bản qua số điện thoại: (0320)3.897.357 để được hướng dẫn, giải quyết./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ TTTT (để b/c);

- UBND tỉnh (để b/c);

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, BCXB.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cao ThắngUBND HUYỆN/ THỊ XÃ/ THÀNH PHỐ……...

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lấp – Tự do – Hạnh phúc


, ngày……… tháng……… năm 2016
SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CÔNG TÁC THÔNG TIN CƠ SỞ CẤP HUYỆN

(Tính đến ngày 31/3/2016)


TT

Nội dung

Tổng số

Ghi chú

1

Đơn vị hành chính cấp huyện2

Thiết chế thông tin cơ sở ở cấp huyện2.1

Đài phát thanh2.2

Đội tuyên truyền lưu động2.3

Trang thông tin điện tử2.4

Bản tin (của cấp ủy, UBND, các đoàn thể cấp huyện)3

Nhân lực làm công tác thông tin cơ sở3.1


Cán bộ phụ trách thông tin và truyền thông thuộc Phòng Văn hóa và Thông tinTrong đó:Trình độ đại học, sau đại họcTrình độ cao đẳngTrình độ trung cấp3.2


Cán bộ Đài truyền thanhTrong đó:Trình độ đại học, sau đại họcTrình độ cao đẳngTrình độ trung cấp3.3

Cán bộ Đội tuyên truyền lưu đông3.4

Cán bộ biên tập Trang thông tin điện tử3.5

Cán bộ biên tập Bản tin


Người lập biểu

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

UBND HUYỆN/ THỊ XÃ/ THÀNH PHÓ……...

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lấp – Tự do – Hạnh phúc


, ngày……… tháng……… năm 2016SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CÔNG TÁC THÔNG TIN CƠ SỞ Ở CẤP XÃ

(Tính đến ngày 31/3/2016)


TT

Nội dung

Tổng số

Trong đó

Ghi chúPhường

Thị trấn

1

Đơn vị hành chính ở cấp xã
2

Thiết chế thông tin cơ sở ở cấp xã2.1Đài truyền thanh
Trong đó:
Đài truyền thanh có dây
Đài truyền thanh không dây
2.2

Điểm bưu điện – văn hóa xã
2.3

Trang thông tin điện tử
2.4

Tủ sách pháp luật cấp xã
2.5

Bảng tin, trạm thông tin
2.6

Bản tin (của cấp ủy, UBND, các đoàn thể cấp xã)
3

Nhân lực làm công tác thông tin cơ sở
3.1


Công chức văn hóa – xã hội cấp xã
Trong đó:
Trình độ đại học, sau đại học
Trình độ cao đẳng
Trình độ trung cấp
3.2

Nhân viên đài truyền thanh
3.3

Nhân viên Điểm bưu điện – văn hóa xã
3.4

Cán bộ biên tập Trang thông tin điện tử
3.5

Cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật của xã


Người lập biểu

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương