ĐẢng ủy sở thông tin và truyềN thông số: 47tải về 261.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích261.02 Kb.


ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

ĐẢNG ỦY SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*

Số: 47 -HD/ĐUĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hải Dương, ngày 15 tháng 12 năm 2014

HƯỚNG DẪN

Kiểm điểm, đánh giá chất lượng Chi bộ đảng

và đảng viên năm 2014

--------


Căn cứ Quyết định số 1322-QĐ/TU ngày 28/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đánh giá chất lượng, khen thưởng định kỳ tổ chức đảng và đảng viên; Hướng dẫn số 25-HD/BTC ngày 01/12/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Kế hoạch số 66-KH/ĐUK ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tiến hành kiểm điểm tập thể cá nhân; đánh giá chất lượng khen thưởng định kỳ Tổ chức đảng và đảng viên năm 2014;

Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá chất lượng Chi bộ đảng và đảng viên năm 2014, như sau:I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

 1. ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN

Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trước, kiểm điểm đánh giá phân loại đảng viên sau.

1. Đối tượng đánh giá

- Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên phải căn cứ vào yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên theo nghị quyết Đại hội của Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Đối tượng đánh giá chất lượng đảng viên gồm: Đảng viên chính thức, đảng viên dự bị, đảng viên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời.

2. Nội dung đánh giá

2.1. Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

- Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, việc học tập nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác của bản thân.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ với quần chúng, nhân dân. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân và giữ gìn đoàn kết nội bộ; ý thức tham gia xây dựng các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức, Quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định, giữ mối liên hệ với cấp uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

2.2. Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Ngoài những nội dung nêu tại điểm 2.1 còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:

- Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết; thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

- Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

- Ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

3. Phương pháp và trình tự đánh giá

- Đảng viên tự trình bày bản tự kiểm điểm và tự nhận mức xếp loại trước hội nghị chi bộ;

- Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến cho đảng viên;

- Chi bộ tiến hành bỏ phiếu kín để phân loại chất lượng đảng viên và công bố kết quả phân loại đảng viên và báo cáo lên Đảng uỷ Sở. Phân loại đảng viên có 4 mức:

+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ;

+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ;

- Sau đó lựa chọn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định.4. Phân loại chất lượng đảng viên

4.1. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Là đảng viên phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phải có trên 2/3 số đảng viên chính thức được triệu tập của chi bộ bỏ phiếu tán thành; đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác phải được phân loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hoặc được đề nghị đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” hoặc trong năm có thành tích xuất sắc được cấp bộ hoặc cấp tỉnh tặng “Bằng khen”.

- Số đảng viên được phân loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 15% số đảng viên được phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; đối với chi bộ có dưới 07 đảng viên thì không quá 01 đồng chí; đảng bộ, chi bộ có thành tích đặc biệt xuất sắc thì số đảng viên xuất sắc có thể tăng thêm nhưng không quá 20% số đảng viên được phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

4.2. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: Là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng chưa đủ điều kiện đạt mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và phải có trên 1/2 số đảng viên chính thức được triệu tập của chi bộ bỏ phiếu tán thành; đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác thì phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

4.3. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: Là đảng viên cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao và có trên 1/2 số đảng viên chính thức được triệu tập của chi bộ bỏ phiếu tán thành; đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác thì phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc “Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” trở lên.

4.4. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ: Là đảng viên đang chấp hành kỷ luật của Đảng, chính quyền, đoàn thể trong thời hạn 1 năm hoặc vi phạm một trong các khuyết điểm dưới đây và có trên 1/2 số đảng viên chính thức được triệu tập của chi bộ bỏ phiếu tán thành:

- Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chi bộ giao;

- Phân loại cán bộ, công chức, viên chức ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”;

- Vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm hoặc vi phạm khác ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và vị trí công tác của đảng viên đó;

- Không chấp hành phân công của tổ chức hoặc là nguyên nhân gây mất đoàn kết nội bộ.5. Một số điểm lưu ý trong đánh giá, phân loại đảng viên

- Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn phân loại, cá nhân tự đánh giá, phân loại; chi bộ bỏ phiếu, công bố kết quả phân loại và báo cáo cấp uỷ cơ sở xem xét, quyết định.

- Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác thì đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu ở chức vụ đảm nhiệm chính và cao nhất.

- Đảng viên phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, phân loại.

- Đảng viên đó được phân loại chất lượng, nhưng sau đú phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức đó phân loại thì huỷ bỏ kết quả và phân loại lại.

- Không tổ chức đánh giá, phân loại đối với Đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng.B. ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Đánh giá, phân loại chất lượng Chi bộ đảng được tiến hành gắn với tổng kết công tác năm của cơ quan, đơn vị. Đánh giá, phân loại chất lượng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội trước, tổ chức đảng cùng cấp sau.1. Đối tượng đánh giá

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.2. Nội dung đánh giá

Theo mẫu kèm công văn này.3. Phương pháp đánh giá

Đánh giá chất lượng TCCS đảng phải căn cứ chủ yếu vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ; sự vững mạnh của cơ quan và các tổ chức đoàn thể và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời kết hợp chấm điểm kết quả thực hiện 5 nội dung nêu trên.

- Đối với các tiêu chí có số liệu tuyệt đối, hoặc tương đối để so sánh với kế hoạch hoặc so với thực hiện của năm trước theo quy định: Lấy số phần trăm (%) thực hiện được trong năm nhân (x) với số điểm quy định của tiêu chí, chia cho 100, kết quả đạt được chính là số điểm của tiêu chí đó.

- Đối với các tiêu chí không có số liệu tương đối hoặc tuyệt đối, được tính điểm theo các mức sau: Loại tốt được tính 100% số điểm; loại khá được tính 80% số điểm; loại trung bình được tính 50% số điểm; loại yếu được tính 20% số điểm; loại kém không được tính điểm.

- Đối với tiêu chí có nhiều mức điểm: Kết quả rơi vào mức nào thì lấy điểm ở mức đó để tính.

4. Phân loại chất lượng

- Đảng ủy cơ sở có trách nhiệm xây dựng, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng đối với Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở.

- Có 4 mức đánh giá như sau:

a) Chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt 5 nội dung đánh giá và đạt từ 90 điểm trở lên và đảm bảo các điều kiện:

- Tập thể chi uỷ, chi bộ đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Chi bộ, đảng bộ sinh hoạt đúng quy định; chi bộ có 100% đảng viên đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên.

- Cơ quan và các đoàn thể phân loại chất lượng đạt mức cao nhất.

b) Chi bộ đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có tổng số điểm đạt được từ 70 đến dưới 90 điểm hoặc đạt từ 90 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức "Trong sạch, vững mạnh" và đảm bảo điều kiện:

- Tập thể chi uỷ, chi bộ đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có cấp uỷ viên, cán bộ chủ chốt của các chi bộ, cán bộ là cấp trưởng, cấp phó của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan bị xử lý kỷ luật (trừ những trường hợp bị kỷ luật do tổ chức đảng chủ động phát hiện và tích cực đấu tranh, xử lý).

- Cơ quan và các đoàn thể phân loại chất lượng đạt mức cao thứ hai trở lên.

c) Chi bộ đảng hoàn thành nhiệm vụ: cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đạt từ 50 đến dưới 70 điểm hoặc đạt từ 70 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

d) Chi bộ đảng yếu kém: không hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao, đạt dưới 50 điểm hoặc đạt từ 50 điểm trở lên và có một trong các khuyết điểm, hạn chế sau:

- Nội bộ Chi uỷ, chi bộ mất đoàn kết.

- Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đến mức có đảng viên phải kỷ luật.

- Cơ quan phân loại chất lượng mức thấp nhất.

5. Một số lưu ý trong đánh giá, phân loại Chi bộ đảng

- Tổ chức đảng đã được công nhận phân loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức phân loại thì huỷ bỏ kết quả và phân loại chất lượng lại.

- Không tổ chức đánh giá, phân loại đối với tổ chức đảng mới thành lập chưa đủ 06 tháng.

II. KHEN THƯỞNG

1. Đối với Chi bộ: Các chi bộ có tổng số điểm tự đánh giá trên 90, căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện của mình theo tiêu chuẩn trong năm để đề nghị Đảng ủy Sở khen thưởng.

2. Đối với đảng viên: Các đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ đề nghị lên Đảng ủy Sở xem xét khen thưởng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các chi bộ tổ chức triển khai thực hiện đánh giá tổng kết và gửi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 29/12/2014. Gồm các nội dung sau:

- Bản tự kiểm điểm đảng viên theo mẫu;

- Bảng tổng hợp đánh giá chất lượng đảng viên và chi bộ năm 2014 (mẫu kèm theo);

- Báo cáo tổng kết chi bộ năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015.

- Bản tự chấm điểm xếp loại chi bộ.

2. Rà soát của Đảng uỷ

- Đảng uỷ thành lập Đoàn rà soát làm việc với các chi bộ. Đoàn công tác gồm:

+ Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng Đoàn;

+ Đồng chí Phạm Quang Tưởng, Phụ trách Văn phòng Đảng uỷ;

+ Đồng chí Lã Hoài Văn, Uỷ viên UBKT Đảng uỷ.

- Thời gian rà soát: Ngày 30 và 31/12/2014.

3. Đảng uỷ xét duyệt

Hồ sơ trình Đảng uỷ xem xét gồm: • Hồ sơ của các Chi bộ gửi về Văn phòng Đảng uỷ như điểm 1.

 • Biên bản kết luận rà soát của Đoàn.

Trên đây là kế hoạch đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Đảng ủy Sở yêu cầu các chi bộ nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai có gì vướng mắc, kịp thời phản ánh về Đảng ủy Sở (qua Văn phòng Đảng ủy, điện thoại 3.897 350) ./.

Nơi nhận:

- ĐUK CCQ tỉnh (b/cáo);

- Các chi bộ trực thuộc;

- Lưu: VPĐU.T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ


Nguyễn Quang HảoTIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ VÀ BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

CHẤT LƯỢNG CHI BỘ NĂM 2014

(Ban hành dựa theo hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí và biểu điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng

ở trong cơ quan nhà nước theo Quyết định số 1310-QĐ/TU ngày 07/11/2014 của Ban Thường vụ TU)

-----

STT

TIÊU CHUẨN VÀ CÁC TIÊU CHÍ

ĐIỂM

Cơ sở chấn

Đoàn thẩm định chấm
TIÊU CHUẨN I:

LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

401

Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, các chương trình, kế hoạch công tác theo Quyết định giao nhiệm vụ khung đầu năm và các nhiệm vụ đột xuất hàng tháng, tuần:

- Thực hiện 100% nhiệm vụ được giao từ đầu năm: 7 điểm; cứ mỗi nhiệm vụ không hoàn thành trừ 0,25 điểm.

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng: 2 điểm; cứ mỗi nhiệm vụ trọng tâm tháng không hoàn thành đầy đủ trừ 0,15 điểm.

- Thực hiện nhiệm vụ đột xuất theo tuần: 1 điểm; cứ mỗi nhiệm vụ đột xuất giao hoàn thành chậm tiến độ trừ 0,1 điểm102

Có chương trình công tác cụ thể, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và chức trách được giao; có sự phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 • Có quy định, quy chế làm việc: 3 điểm;

 • Có kế hoạch công tác hàng tháng: 3 điểm;

 • Phối hợp tốt với các Phòng của Sở, Trung tâm CNTT&TT: 1 điểm

73

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn đạt chất lượng; có ít nhất 01 chuyên đề nghiên cứu trong năm; sâu sát cơ sở, tích cực cải cách thủ tục hành chính.

 • Tham mưu xây dựng đầy đủ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được phân công: 4 điểm; mỗi văn bản chưa hoàn thành trừ 1 điểm.

 • Tích cực cải cách TTHC: 2 điểm; phải đôn đốc: 1 điểm.

64

Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc trong thi hành công vụ.

 • Không có đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định của Sở và pháp luật: 5 điểm;

 • Có đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định của Sở: 4 điểm;

 • Có đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật bị xử lý ở mức độ khiển trách: 3 điểm;

 • Có đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật bị xử lý từ cảnh cáo trở lên: 2 điểm.

55

Thực hiện tốt công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan, giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước.

56

Cấp uỷ cơ sở lãnh đạo có hiệu quả việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

27

- Cơ quan được Chính phủ tặng bằng khen hoặc cờ thi đua.

- Cơ quan được UBND tỉnh (hoặc cấp tương đương) tặng bằng khen hoặc cờ thi đua.

- Cơ quan được tặng giấy khen toàn diện.

- Cơ quan được tặng bằng khen từng mặt.

- Cơ quan được tặng giấy khen từng mặt.


5
4

3

21


TIÊU CHUẨN II:

LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

208

Phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 • 100% đảng viên, công chức, viên chức tham gia: 5 điểm;

 • Dưới 100% đảng viên, công chức, viên chức tham gia: 4 điểm

59

Phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những hành vi nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

410

Nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng để có biện pháp chỉ đạo, giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.

411

Thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nề nếp thường xuyên trong sinh hoạt Đảng.

312

Đăng ký nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về thực hiện đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm tốt công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện các nội dung đã đăng ký nêu gương.

213

Định kỳ kiểm điểm, đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có việc làm thiết thực, cụ thể về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2


TIÊU CHUẨN III:

LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ

VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ, CHI BỘ

1514

Nội bộ đảng đoàn kết thống nhất; cấp uỷ xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tổ chức đảng đề ra được nghị quyết sát, đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả; sinh hoạt đảng đúng kỳ, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt từ 90% trở lên.

315

Thực hiện tốt các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

216

Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, nghiệp vụ về công tác đảng viên, quản lý và phân công công tác cho đảng viên, việc giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với đảng uỷ, chi uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; không có đảng viên bị khai trừ, xoá tên khỏi danh sách đảng viên; công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng.

317

Công tác tổ chức, tuyên giáo, dân vận và văn phòng cấp uỷ được cấp uỷ cấp trên trực tiếp đánh giá tốt. Mỗi báo cáo tháng chậm bị trừ 0,5 điểm.

218

100% đảng viên đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không có cấp ủy viên, cán bộ là cấp trưởng, cấp phó của các phòng, ban chuyên môn trở lên; các đoàn thể chính trị-xã hội ở cơ quan bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên (trừ trường hợp do tổ chức đảng chủ động phát hiện và xử lý): 3 điểm; mỗi nội dung không đạt trừ 1 điểm

319

Cấp uỷ cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

2


TIÊU CHUẨN IV:

LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG CƠ QUAN

VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1520

Kịp thời xem xét, giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; trả lời rõ những vấn đề khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tập thể; không có cán bộ, công chức và người lao động vi phạm các tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm người vi phạm.

421

Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ; không để xảy ra tình trạng quan liêu, sách nhiễu, phiền hà và các biểu hiện tiêu cực khác; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị.

322

Thực hành tiết kiệm; chống lãng phí trong sinh hoạt, xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

323

 • Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể của Sở: 5 điểm;

- Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia chưa đầy đủ các hoạt động đoàn thể của Sở: 4 điểm.

5TIÊU CHUẨN V:

LÃNH ĐẠO, THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA,

GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG

1024

Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát:

- Quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản của Trung ương, của các tổ chức đảng cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; chỉ đạo uỷ ban kiểm tra đảng uỷ hướng dẫn các chi bộ trực thuộc về công tác kiểm tra, giám sát.

- Định kỳ 6 tháng, hằng năm, nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và cho ý kiến chỉ đạo; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.


3

25

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát:

- Xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm của đảng uỷ, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ và của chi bộ; tổ chức thực hiện tốt việc tự kiểm tra theo chương trình, kế hoạc của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cấp trên.

- Thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên (nếu có) đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời; giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, kéo dài đơn thư tố cáo, khiếu nại, được cấp trên đánh giá tốt.


426

Chấp hành đầy đủ kết luận của Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ

3

PHIẾU PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM 2014

Số

TT


Họ và tên

Đảng viên tự xếp loại (*)

Chi bộ bỏ phiếu kín xếp loại (**)

Kết quả

xếp loại


M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

123456789101112131415


Tổng cộng:
Ghi chú:

- (*) Đảng viên tự xếp mức nào thì chi bộ đánh dấu + vào cột tương ứng.

- (**) Chi bộ bỏ phiếu kín mức nào thì đánh dấu X cột tương ứng với tên Đảng viên.

PHIẾU PHÂN LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2014

Số

TT


Họ và tên

Đảng viên

tự xếp loại (*)Chi bộ bỏ phiếu kín xếp loại (**)

Tổng số điểm

Kết quả

xếp loại


M1

M2

M3

M4

M1

M2

M3

M4
1

Chi bộ Văn phòng-Thanh tra2

Chi bộ KHTC3

Chi bộ BCVT4

Chi bộ CNTT5

Chi bộ BCXB6

Chi bộ TTCNTT


Tổng cộng:

ĐẢNG BỘ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGChi bộ: .................................................................................

Đ
Mẫu 1-HD KĐ.ĐG
ẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Hải Dương, ngày tháng 12 năm 2014

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Kèm theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của BTC Trung ương)

Họ và tên: ...................................................; Ngày sinh:........................................

Chức vụ Đảng: .......................................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: .............................................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................................

Sinh hoạt tại chi bộ: ...............................................................................................I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Về tư tưởng chính trị:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................4. Về tổ chức kỷ luật:

..........................................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ NGUYÊN NHÂN

..........................................................................................................................................

..............................................................................................................................

..........................................................................................................................................III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

..........................................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................IV. TỰ NHẬN MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG (Đánh dấu x vào ô tương ứng)

 • Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 • Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 • Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

 • Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.


NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)


Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

................................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

- Chi bộ phân loại chất lượng: ..............................................................................- Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng: ......................................................
Hải Dương, ngày tháng 12 năm 2014

T/M ĐẢNG ỦY

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương