LuËn v¨n th¹c sÜ TrÇn V¨n Kh¸nh


chÕ t¹o kh¸ng nguyªn thÝch hîp g©y miÔn dÞch cho gµtải về 1.1 Mb.
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
3.7. chÕ t¹o kh¸ng nguyªn thÝch hîp g©y miÔn dÞch cho gµ

Víi bé gièng chuÈn ®· ®­îc chän läc vµ æn ®Þnh, chóng t«i tiÕn hµnh chÕ t¹o kh¸ng nguyªn ®Ó miÔn dÞch cho gµ. Chóng t«i tiÕn hµnh nu«i cÊy E. coli theo c«ng thøc m«i tr­êng vµ c«ng thøc nu«i cÊy ®· ®­îc nghiªn cøu ë trªn, ®Ó chÕ t¹o kh¸ng nguyªn, phôc vô cho qu¸ tr×nh miÔn dÞch gµ. Cã 15 l« kh¸ng nguyªn ®· ®­îc chÕ t¹o vµ ®­îc kiÓm tra c¸c tÝnh chÊt vÒ: ®Ëm ®é vi khuÈn, ®é thuÇn khiÕt, v« trïng vµ an toµn. KÕt qu¶ ë b¶ng 24.

B¶ng 24: KiÓm tra chÊt l­îng c¸c l« kh¸ng nguyªn thö nghiÖm

L« kh¸ng nguyªn

§Ëm ®é vi khuÈn

(CFU/ml)

KiÓm tra thuÇn khiÕt

KiÓm tra v« trïng

§é an toµn

§¸nh gi¸ chung

L« 1

8 x108

§¹t

§¹t

§¹t

§¹t

L« 2

8.5 x108

§¹t

§¹t

§¹t

§¹t

L« 3

1.5 x109

§¹t

§¹t

§¹t

§¹t

L« 4

2 x109

§¹t

§¹t

§¹t

§¹t

L« 5

1x109

§¹t

§¹t

§¹t

§¹t

L« 6

3 x109

§¹t

§¹t

§¹t

§¹t

L« 7

1.5 x109

§¹t

§¹t

§¹t

§¹t

L« 8

2,5 x109

§¹t

§¹t

§¹t

§¹t

L« 9

1.5 x109

§¹t

§¹t

§¹t

§¹t

L« 10

2 x109

§¹t

§¹t

§¹t

§¹t

L« 11

3,5 x109

§¹t

§¹t

§¹t

§¹t

L« 12

1 x109

§¹t

§¹t

§¹t

§¹t

L« 13

8,5 x108

§¹t

§¹t

§¹t

§¹t

L« 14

3 x109

§¹t

§¹t

§¹t

§¹t

L« 15

2 x109

§¹t

§¹t

§¹t

§¹t1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương