Lesson 1 : tenses ( Caùc thì ) simple present: (HTÑ)tải về 0.57 Mb.
trang2/12
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích0.57 Mb.
#54390
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ENGLISH GRAMMAR
DEMO B639, Chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-6-global-success, de cuong khoa 2 (1), NGỮ ÂM ANH
3. PRESENT PERFECT: (HTHT)

S + has/ have + V3ed

Ex: I’ve just opened the door.
Ex: We have studied English for many years.

S + has/ have + not + V3ed

Ex: Jack hasn’t come recently.

Has/ Have + S + V3ed?

Ex: How long have you studied English?


Dieãn taû:  Hñoäng Qk ko roõ tg.
 Hñoäng vöøa môùi xaûy ra.
 Hñoäng baét ñaàu trong Qk, vaãn coøn tieáp tuïc ôû Htaïi & coù theå tieáp tuïc ôû Tlai.
Vôùi: BEFORE, ALREADY, RECENTLY= LATELY, EVER, NEVER, YET , JUST, TWICE, SEVERAL TIMES, SINCE + moác TG, FOR + khoaûng TG, UP TO NOW=UP TILL NOW=SO FAR…


4. PRESENT PERFECT CONTINUOUS: (HTHTTD)S + has/ have + been + Ving.

Ex: We have been studying English for many years.

S + has/ have + not + been + Ving.
Has/ Have + S + been + Ving?


Dieãn taû: - Hñoäng baét ñaàu trong Qkhöù, tieáp tuïc ôû Htaïi & coù theå ñeán Tlai
( nhaán maïnh tính lieân tuïc) - since + moác TG ; for + khoaûng TG.


5. SIMPLE PAST (QKÑ)S + V2ed

Ex: I saw him yesterday.

S + did + not + V1

Ex: She didn’t come last week.

Did + S + V1 ?

Ex: Did Mr. Lee phone an hour ago?

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
*(Be) : was / were  wasn’t, weren’t
Dieãn taû: - Hñoäng ñaõ xaûy ra & chaám döùt hoaøn toaøn trong Qk ( xaùc ñònh roõ TG)
Vôùi: - YESTERDAY, AGO ,LAST (night, week, year…)tải về 0.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương