Phòng giáo dụC – ĐÀo tạO … trưỜng trung học – ² ˜tải về 2.58 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu17.03.2023
Kích2.58 Mb.
#54387
  1   2   3   4   5
DEMO B639
Chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-6-global-success, de cuong khoa 2 (1), ENGLISH GRAMMAR, NGỮ ÂM ANH


PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO … 
TRƯỜNG TRUNG HỌC ……….. 
--- 
–
 
²
 
˜
 --- 
 
ĐỀ TÀI:
 
ỨNG DỤNG CÁC THỦ THUẬT VÀ PHƯƠNG 
PHÁP DẠY HỌC MỚI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ 
CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC MÔN TIẾNG ANH 6 
 
(Bộ sách Thí điểm)
 
Lĩnh vực: …
Họ và tên tác giả: ….
Đơn vị: ….
 
 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
 
Năm học: 20….- 20… 


MỤC LỤC 
I. PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................... 1 
1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1 
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài ....................................................................... 3 
3. Đối tượng nghiên cứu .................................................................................... 3 
4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu ....................................................................... 4 
5. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 4 
II. PHẦN NỘI DUNG .......................................................................................... 4 
1. Cơ sở lý luận ................................................................................................. 4 
2. Thực trạng ..................................................................................................... 5 
2.1 Thành công – Hạn chế .............................................................................. 5 
2.2 Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng đã đề ra .............................. 9 
3. Giải pháp – Biện pháp: ................................................................................ 10 
3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp: ....................................................... 10 
3.2. Nội dung và cách thức thực hiện các giải pháp, biện pháp: .................. 12 
3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp .............................................. 21 
3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp ........................................... 22 
3.5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu ............. 24 
4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu
......................................................................................................................... 24 
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ ................................................................ 25 
1. Phần kết luận ............................................................................................... 25 
2. Phần kiến nghị ............................................................................................. 26 

tải về 2.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương