Ngữ ÂM (phonetics) chuyêN ĐỀ 5 ngữ ÂM (phonetics)tải về 387.71 Kb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích387.71 Kb.
#54391
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
NGỮ ÂM ANH
DEMO B639, Chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-6-global-success, de cuong khoa 2 (1), ENGLISH GRAMMAR

NGỮ ÂM (PHONETICS)
CHUYÊN ĐỀ 5
NGỮ ÂM (PHONETICS)
* PHẦN I: LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1: PRONUNCIATION
Phần 1: NGUYÊN ÂM
1.Giới thiệu về nguyên âm (The vowel sounds):
* 20 vowels in the English language:
– The 12 pure vowels: /i – i:/, /e – æ/, /Ɔ – Ɔ:/, /L – a:/, /u- u:/, /ә – з:/.
– The 8 diphthongs: /ei – ai – Ɔi/, /au – әu/, /iә – eә – uә /
* Triphthongs and other vowel sequences:
/aiә /: fire, hire, tyre, buyer, wire, flyer, iron,…
/әuә /: slower, lower, grower, sower, mower,…
/auә /: flower, power, tower, shower, sour, flour,…
/eiә /: greyer, player, layer, payer, prayer,…
/Ɔiә /: employer, destroyer, royal, loyal, annoyance,…
2. Nguyên âm đơn và cách phát âm của 5 chữ cái (A, E, I, O, U).
Chữ A có 7 âm đơn sau:
* Âm /e/ trong những tiếng đặc biệt sau:
-> many, any, anybody, anything, area …
* Âm /æ/ trong nhóm sau:
-> a-: bad, bat, cat, dad, fan, fat, hang …
* Âm /a:/ trong nhóm có nhấn trọng âm:
-> ar(-): bar, bark, car, cart, depart …
* Âm /Ɔ:/ trong 3nhóm sau:
-> al-: all, ball, call, fall, halt, salt, talk, walk …
-> aw(-): draw, drawn, dawn, raw, want …
-> wa-: watch, wall, water, want …
* Âm /ə:/ trong nhóm có nhấn trọng âm.
-> ear-: early, earth, earthly, learn …
* Âm /ə/: ở một số vần không nhấn trọng âm:
-> woman, workmanabout, away …
* Âm /i/: không nhấn trọng âm trong tiếng tận cùng là:
– age: passage, package, carriage, marriage …
– ate: temperate, climate, adequate, immediate …
Chữ có 8 âm đơn sau:
* Âm /i:/ trong 3 nhóm:
-> e: be, he, me, she, we…
-> ee(-): bee, beet, meet, weep, wee, sweet …
-> ea(-): pea, beat, meat, heat, teat, tea, sea, seat …
* Âm /i/ trong nhóm sau:

tải về 387.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương