Lesson 1 : tenses ( Caùc thì ) simple present: (HTÑ)tải về 0.57 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích0.57 Mb.
#54390
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ENGLISH GRAMMAR
DEMO B639, Chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-6-global-success, de cuong khoa 2 (1), NGỮ ÂM ANH

LESSON 1 : TENSES ( Caùc thì )
1. SIMPLE PRESENT: (HTÑ)Affir : S+V1 /Vs, es

Ex : Water boils at 100o c.

Neg: S+ do/ does + not+ V1

Ex : Tom doesn’t feel hungry.

Inter: Do/ does+ S + V1 …?

Ex : How often do you go to school?

*(Be):am, is, are not ; (have):has/ have not +got = do / does + not + have


Dieãn taû :  Tình caûm, caûm giaùc, nhaän thöùc ôû hñoäng.
 Thoùi quen, phong tuïc, taäp quaùn.
 Chaân lí, söï thaät hieån nhieân.
Vôùi : EVERY (day, year…), ALWAYS, OFTEN, USUALLY, SOMETIME, SELDOM, RARELY, NEVER, EVER, ONCE / TWICE / THREE TIMES + ( a day/ week/ month…), all the time, now and then . . ..
Notes : Qui taéc theâm es ñoái vôùi ñoäng töø coù S soá ít :
- Caùc ñoäng töø taän cuøng laø : o, sh, ch, x, s, vaø z .
- Caùc ñoäng töø taän cuøng laø y maø ñöùng tröôùc y laø moät phuï aâm ta ñoåi y i + es
( She studies, Tom tries, He plays . . .).

2. PRESENT CONTINUOUS ( HTTD)

S + am/ is/ are + Ving

Ex: We are studying English now.

S + am/ is/ are + not + Ving

Ex: She isn’t writing when he comes.

Am/ Is/ Are + S + Ving ?

Ex: What are you doing while I am doing?Dieãn taû :  Hñoäng ñang xaûy ra ôû Htaïi vaøo luùc noùi vieát.
 2 hñoäng ñang keùo daøi // ôû Htaïi (while: trong khi).
 1 hñoäng ñang keùo daøi ôû Htaïi thì coù 1 hñoäng ngaén ñoät ngoät xaûy ra(S+ V1/ Vs, es)


Vôùi : AT PRESENT , AT THE MOMENT , NOW, RIGHT NOW, JUST NOWtải về 0.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương