Kinh töÔng öng boä taäp Itải về 1.75 Mb.
trang19/27
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích1.75 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27

II. PHAÅM THÖÙ HAI.

I. SANAMKUMAØRA. Thöôøng Ñoàng töû (S.i,153)

1) Nhö vaày toâi nghe.

Moät thôøi Theá Toân ôû Raøjagaha (Vöông Xaù), treân bôø soâng Sappini.

2) Roài Phaïm thieân Sanamkumaøra, khi ñeâm ñaõ gaàn maõn, vôùi dung saéc thuø thaéng, choùi saùng toaøn vuøng bôø soâng Sappini, ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, ñaûnh leã Theá Toân, roài ñöùng moät beân.

3) Ñöùng moät beân, Phaïm thieân Sanamkumaøra noùi leân baøi keä naøy tröôùc maët Theá Toân:

Saùt-ñeá-lî toái thaéng,

Giöõa ngöôøi tin giai caáp.

Vò ñaày ñuû trí, ñöùc,

Toái thaéng giöõa Nhôn, Thieân.

4) Phaïm thieân Sanamkumaøra noùi nhö vaäy, vaø baäc Ñaïo Sö chaáp nhaän.

5) Roài Phaïm thieân Sanamkumaøra bieát ñöôïc: “Theá Toân ñaõ chaáp nhaän ta”, ñaûnh leã Theá Toân, thaân beân höõu höôùng veà Ngaøi vaø bieán maát taïi choã.

II. DEVADATTA (S.i,153)

1) Moät thôøi Theá Toân ôû Raøjagaha, treân nuùi Linh Thöùu, khi Devadatta boû ñi khoâng bao laâu.

2) Roài Phaïm thieân Sahampati, khi ñeâm ñaõ gaàn maõn, vôùi dung saéc thuø thaéng, choùi saùng toaøn vuøng nuùi Linh Thöùu, ñi ñeán Theá Toân, sau khi ñeán, ñaûnh leã Theá Toân vaø ñöùng moät beân.

3) Ñöùng moät beân, Phaïm thieân Sahampati noùi leân baøi keä naøy tröôùc maët Theá Toân veà Devadatta:Caây chuoái bò traùi gieát,

Cuõng vaäy caây tre, lau.

Danh voïng gieát keû aùc,

Nhö thai gieát con la.

II. ANDHAKAVINDA (S.i,154)

1) Moät thôøi Theá Toân truù ôû giöõa daân chuùng Magadha, taïi Andhakavinda.

2) Luùc baáy giôø Theá Toân ngoài ôû ngoaøi trôøi, trong boùng ñeâm, trong khi trôøi möa töøng hoät moät.

3) Roài Phaïm thieân Sahampati, trong khi ñeâm ñaõ gaàn maõn, vôùi dung saéc thuø thaéng, choùi saùng toaøn vuøng Andhakavinda, ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, ñaûnh leã Theá Toân roài ñöùng moät beân.

4) Ñöùng moät beân, Phaïm thieân Sahampati noùi leân baøi keä naøy tröôùc maët Theá Toân:

Haõy ôû choã nuùi non,

Xa vaéng caùc xoùm laøng,

Haõy soáng ñôøi giaûi thoaùt,

Töø boû caùc kieát söû !

Neáu taïi ñaáy khoâng ñaït

Ñieàu OÂng öa, OÂng thích,

Haõy soáng giöõa chuùng Taêng,

Hoä trì, giöõ chaùnh nieäm,

Vaø boä haønh khaát thöïc,

Nhaø naøy ñeán nhaø khaùc,

Caùc caên ñöôïc hoä trì,

Thaän troïng, giöõ chaùnh nieäm.

Haõy ôû choã nuùi non,

Xa vaéng caùc xoùm laøng,

Thoaùt ly moïi sôï haõi,

Voâ uùy, soáng giaûi thoaùt.

Nhöõng choã coù raén ñoäc,

Coù ñeâm chôùp, saám vang,

Trong ñeâm ñen toái mòt,

Vò Tyû-kheo laëng ngoài,

Khoâng run, khoâng hoaûng sôï,

Loâng toùc khoâng döïng ngöôïc,

Chính maét con thaáy vaäy,

Khoâng phaûi chæ nghe ñoàn.

Chính trong moät Phaïm haïnh,

Ngaøn ngöôøi thoaùt töû thaàn.

Hôn naêm traêm höõu hoïc,

Möôøi, möôøi laàn moät traêm,

Taát caû chuùng Döï löu,

Khoûi sanh loaïi baøng sanh.

Coøn caùc vò coøn laïi,

Theo con ñeàu höôûng phöôùc,

Con ñeám khoâng keå xieát,

Sôï rôi vaøo voïng ngöõ.

IV. ARUNAVATI (S.i,155)

1) Nhö vaày toâi nghe.

Moät thôøi Theá Toân ôû Saøvatthi...,...

2) ÔÛ ñaáy, Theá Toân goïi caùc vò Tyû-kheo:

– Naøy caùc Tyû-kheo.

3) – Thöa vaâng, baïch Theá Toân.

Caùc Tyû-kheo aáy vaâng ñaùp Theá Toân.

4) Theá Toân noùi nhö sau:

5) – Thuôû xöa, naøy caùc Tyû-kheo, coù vò vua teân laø Arunavaø. Naøy caùc Tyû-kheo, kinh ñoâ vua Arunavaø naøy teân laø Arunavati. Naøy caùc Tyû-kheo, gaàn kinh ñoâ Arunavati, Theá Toân Sikhì, baäc A-la-haùn, Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc an truù.

6) Naøy caùc Tyû-kheo, Theá Toân Sikhì, baäc A-la-haùn, Chaùnh Ñaúng Giaùc coù hai vò ñeä töû xuaát chuùng, thöôïng tuùc, teân laø Abhibhu vaø Sambhava.

7) Roài naøy caùc Tyû-kheo, Theá Toân Sikhì baäc A-la-haùn, Chaùnh Ñaúng Giaùc goïi Tyû-kheo Abhibhu:

“ – Naøy Baø-la-moân, chuùng ta haõy ñi ñeán moät Phaïm thieân giôùi cho ñeán thôøi duøng böõa aên”.

8) “– Thöa vaâng, baïch Theá Toân”.

Naøy caùc Tyû-kheo, Tyû-kheo Abhibhu vaâng ñaùp Theá Toân Sikhì, baäc A-la-haùn, Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc.

9) Roài naøy caùc Tyû-kheo, Theá Toân Sikhì, baäc A-la-haùn, Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc vaø Tyû-kheo Abhibhu, nhö nhaø löïc só duoãi caùnh tay ñang co laïi, hay co laïi caùnh tay ñang duoãi ra, cuõng vaäy (hai vò) bieán maát ôû kinh ñoâ Arunavati vaø hieän ra ôû Phaïm thieân giôùi aáy.

10) Roài naøy caùc Tyû-kheo, Theá Toân Sikhì, baäc A-la-haùn Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc baûo Tyû-kheo Abhibhu:

“ – Naøy Baø-la-moân, haõy noùi baøi phaùp cho Phaïm thieân naøy, cho Phaïm phuï thieân vaø cho Phaïm chuùng thieân”.

11) “– Thöa vaâng, baïch Theá Toân”.

Tyû-kheo Abhibhu vaâng ñaùp Theá Toân Sikhì, baäc A-la-haùn, Chaùnh Ñaúng Giaùc, tuyeân thuyeát baøi phaùp cho Phaïm thieân aáy, cho Phaïm phuï thieân vaø cho Phaïm chuùng thieân, khích leä, laøm hoï phaán khôûi, laøm hoï hoan hyû.

12) ÔÛ ñaây, naøy caùc Tyû-kheo, Phaïm thieân, Phaïm phuï thieân vaø Phaïm chuùng thieân caûm thaáy xuùc phaïm, böïc boäi, töùc toái vaø noùi raèng: “Thaät laø hy höõu, thaät laø vi dieäu, laøm sao moät ñeä töû laïi thuyeát phaùp tröôùc maët baäc Ñaïo Sö?”.

13) Roài naøy caùc Tyû-kheo, Theá Toân Sikhì, baäc A-la-haùn, Chaùnh Ñaúng Giaùc baûo Tyû-kheo Abhibhu:

“– Naøy Baø-la-moân, Phaïm thieân, Phaïm thuï thieân, vaø Phaïm chuùng thieân aáy caûm thaáy xuùc phaïm, böïc boäi, töùc toái, noùi raèng: ‘Thaät laø hy höõu, thaät laø vi dieäu, laøm sao moät ñeä töû laïi thuyeát phaùp tröôùc maët baäc Ñaïo Sö?’ Vaäy naøy Baø-la-moân, haõy laøm cho Phaïm thieân, Phaïm phuï thieân vaø Phaïm chuùng thieân caøng dao ñoäng boäi phaàn hôn nöõa”.

14) “– Thöa vaâng, baïch Theá Toân”.

Naøy caùc Tyû-kheo, Tyû-kheo Abhibhu vaâng ñaùp Theá Toân Sikhì, baäc A-la-haùn, Chaùnh Ñaúng Giaùc, hieän thaân thuyeát phaùp, taøng thaân thuyeát phaùp, hieän nöûa thaân döôùi khoâng hieän nöûa thaân treân thuyeát phaùp, hieän nöûa thaân treân khoâng hieän nöûa thaân giöõa thuyeát phaùp.

15) ÔÛ ñaây, naøy caùc Tyû-kheo, Phaïm thieân, Phaïm phuï thieân vaø Phaïm chuùng thieân, taâm khôûi leân hy höõu, kyø dieäu noùi raèng: “Thaät laø hy höõu, thaät laø kyø dieäu, ñaïi thaàn löïc vaø ñaïi uy löïc cuûa vò Sa-moân”.

16) Roài Tyû-kheo Abhibhu baïch Theá Toân Sikhì, baäc A-la-haùn, Chaùnh Ñaúng Giaùc:

“– Baïch Theá Toân, con xaùc nhaän vôùi lôøi noùi naøy giöõa chuùng Tyû-kheo Taêng: Ñöùng ôû Phaïm thieân giôùi, con coù theå khieán cho ngaøn theá giôùi nghe ñöôïc tieáng cuûa con”.

17) “– Naøy Baø-la-moân, nay laø thôøi cho söï vieäc aáy. Naøy Baø-la-moân, nay laø thôøi cho söï vieäc aáy. Naøy Baø-la-moân, OÂng haõy ñöùng ôû Phaïm thieân giôùi vaø laøm cho ngaøn theá giôùi nghe ñöôïc tieáng noùi cuûa oâng”.

18) “– Thöa vaâng, baïch Theá Toân”.

Naøy caùc Tyû-kheo, Tyû-kheo Abhibhu vaâng ñaùp Theá Toân Sikhì, baäc A-la-haùn, Chaùnh Ñaúng Giaùc, ñöùng ôû Phaïm thieân giôùi vaø noùi leân baøi keä naøy:Haõy ñöùng daäy, leân ñöôøng,

Haõy daán thaân Phaät giaùo,

Haõy ñaùnh baïi Ma quaân,

Nhö voi phaù choøi laù.

Ai trong phaùp luaät naøy,

An truù khoâng phoùng daät,

Ñoaïn taän voøng soáng cheát,

Seõ chaám döùt khoå ñau.

19) Naøy caùc Tyû-kheo, roài Theá Toân Sikhì, baäc A-la-haùn, Chaùnh Ñaúng Giaùc vaø Tyû-kheo Abhibhu, sau khi laøm cho Phaïm thieân, Phaïm phuï thieân vaø Phaïm chuùng thieân dao ñoäng, nhö ngöôøi löïc só...,... bieán maát ôû Phaïm thieân giôùi aáy vaø hieän ra ôû Arunavati.

20) Roài naøy caùc Tyû-kheo, Theá Toân Sikhì, baäc A-la-haùn, Chaùnh Ñaúng Giaùc goïi caùc vò Tyû-kheo:

“– Naøy caùc Tyû kheo, caùc OÂng coù nghe baøi keä do Tyû-kheo Abhibhu ñöùng taïi Phaïm thieân giôùi, noùi leân khoâng?”.

21) “– Baïch Theá Toân, chuùng con coù nghe baøi keä do Tyû-kheo Abhibhu ñöùng taïi Phaïm thieân giôùi ñaõ noùi leân”.

22) “– Naøy caùc Tyû-kheo, nhö theá naøo caùc oâng nghe baøi keä do Tyû-kheo Abhibhu ñöùng leân taïi Phaïm thieân giôùi ñaõ noùi leân?”

23) “– Baïch Theá Toân, chuùng con nghe baøi keä do Tyû-kheo Abhibhu ñöùng taïi Phaïm thieân giôùi ñaõ noùi leân nhö sau:

Haõy ñöùng daäy, leân ñöôøng,

Haõy daán thaân Phaät giaùo.

Haõy ñaùnh baïi Ma quaân,

Nhö voi phaù choøi laù.

Ai trong phaùp luaät naøy,

Ai truù khoâng phoùng daät,

Ñoaïn taän voøng soáng cheát,

Seõ chaám döùt khoå ñau.

24) Nhö vaäy, baïch Theá Toân, chuùng con ñaõ nghe baøi keä do Tyû-kheo Abhibhu ñöùng taïi Phaïm thieân giôùi ñaõ noùi leân”.

25) “– Laønh thay, laønh thay, naøy caùc Tyû-kheo. Laønh thay, naøy caùc Tyû-kheo! Caùc OÂng ñaõ ñöôïc nghe baøi keä do Tyû-kheo Abhibhu ñöùng taïi Phaïm thieân giôùi, ñaõ noùi leân”.

26) Theá Toân ñaõ noùi nhö vaäy. Caùc Tyû-kheo aáy hoan hyû, tín thoï lôøi Theá Toân daïy.V. PARINIBHAØNA: BAÙT-NIEÁT-BAØN (S.i,157)

1) Moät thôøi Theá Toân ôû Kusinaøraø, taïi Upavattana, trong röøng caây ta-la, giöõa daân chuùng Mallaø, giöõa hai caây ta-la song thoï trong khi Ngaøi nhaäp Nieát-baøn.

2) Roài Theá Toân noùi vôùi caùc vò Tyû-kheo:

– Naøy caùc Tyû-kheo, nay Ta khuyeân caùc OÂng, haõy tinh taán, chôù phoùng daät. Caùc phaùp höõu vi laø voâ thöôøng. Ñaây laø nhöõng lôøi cuoái cuøng cuûa Nhö Lai.

3) Roài Theá Toân vaøo ñònh sô Thieàn. Ra sô Thieàn, Ngaøi vaøo Thieàn thöù hai. Ra Thieàn thöù hai, Ngaøi vaøo Thieàn thöù ba. Ra Thieàn thöù ba, Ngaøi vaøo Thieàn thöù thö. Ra Thieàn thöù tö, Ngaøi vaøo Khoâng voâ bieân xöù. Ra Khoâng voâ bieân xöù, Ngaøi vaøo Thöùc voâ bieân xöù. Ra Thöùc voâ bieân xöù, Ngaøi vaøo Voâ sôû höõu xöù. Ra Voâ sôû höõu xöù, Ngaøi vaøo Phi töôûng phi phi töôûng xöù.

4) Ra Phi töôûng phi phi töôûng xöù, Ngaøi vaøo Voâ sôû höõu xöù. Ra Voâ sôû höõu xöù, Ngaøi vaøo Thöùc voâ bieân xöù. Ra Thöùc voâ bieân xöù, Ngaøi vaøo Khoâng voâ bieân xöù. Ra Khoâng voâ bieân xöù, Ngaøi vaøo Thieàn thöù tö. Ra Thieàn thöù tö, Ngaøi vaøo Thieàn thöù ba. Ra Thieàn thöù ba, Ngaøi vaøo Thieàn thöù hai. Ra Thieàn thöù hai, Ngaøi vaøo sô Thieàn. Ra sô Thieàn, Ngaøi vaøo Thieàn thöù hai. Ra Thieàn thöù hai, Ngaøi vaøo Thieàn thöù ba. Ra Thieàn thöù ba, Ngaøi vaøo Thieàn thöù tö. Ra Thieàn thöù tö, Theá Toân lieàn nhaäp dieät.

5) Khi Theá Toân dieät ñoä, nhaân söï dieät ñoä naøy, Phaïm thieân Brahmaø noùi leân baøi keä:

Moïi sinh vaät ôû ñôøi,

Töû boû thaân naêm uaån,

Baäc Ñaïo Sö cuõng vaäy,

Ñaáng Tuyeät Luaân treân ñôøi,

Nhö Lai, ñaáng Huøng Löïc,

Baäc Giaùc Ngoä nhaäp dieät.

6) Khi Theá Toân dieät ñoä, nhaân söï dieät ñoä naøy, Thieân chuû Sakha noùi leân baøi keä:Caùc haønh laø voâ thöôøng,

Coù sanh phaûi coù dieät,

Sau khi sanh, chuùng dieät,

Tònh chæ chuùng, an laïc.

7) Khi Theá Toân dieät ñoä, nhaân söï dieät ñoä naøy, Toân giaû AØnada noùi leân baøi keä :Thaät kinh khuûng baøng hoaøng,

Thaät loâng toùc döïng ngöôïc,

Baäc Thaéng Töôùng ñaày ñuû,

Baäc Giaùc Ngoä nhaäp dieät.

8) Khi Theá Toân dieät ñoä, nhaân söï dieät ñoä naøy Toân giaû Anumddha noùi leân baøi keä:Khoâng thôû ra, thôû vaøo,

Taâm truù vaøo chaùnh ñònh,

Khoâng tham aùi, tòch tònh,

Baäc Bieán Nhaõn dieät ñoä.

Vôùi taâm an, baát ñoäng,

Ngaøi caûm thoï laâm chung,

Nhö ñeøn saùng chôït taét,

Taâm giaûi thoaùt Nieát-baøn.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương