Khoa luật thông báO


BSL1005; Luật ngân hàng: 2 tín chỉtải về 1.24 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu09.06.2018
Kích1.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

37. BSL1005; Luật ngân hàng: 2 tín chỉ

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản và có hệ thống về các vấn đề lý luận của Luật ngân hàng, nội dung điều chỉnh pháp lý của bộ phận pháp luật này, tạo tiền đề cơ bản cho sinh viên có thể nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực này, đồng thời giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quát về địa vị pháp lý của Ngân hàng Trung ương, của các tổ chức tín dụng, về thực trạng pháp luật hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng. Đây là các bộ phận pháp luật rất quan trọng, điều chỉnh các quan hệ kinh tế thuộc lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, thanh toán, ngoại hối.Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, với sự đa dạng của các quan hệ phân phối, sự luân chuyển các nguồn vốn tiền tệ trong nền kinh tế, vai trò của Luật ngân hàng càng trở nên thiết thực hơn.38. BSL2020; Luật đất đai môi trường: 3 tín chỉ

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về môi trường, pháp luật đánh giá tiêu chuẩn môi trường, các kiến thức cơ bản về Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, pháp luật về bảo vệ tài nguyên, rừng, nguồn lợi thủy sản, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ di sản văn hóa. Thông qua môn học này, sinh viên có thể nắm bắt được pháp luật về quản lý chất thải nguy hại, vấn đề nhãn sinh thái và pháp luật về tăng trưởng xanh. Sinh viên có thể có kiến thức cơ bản về giải quyết tranh chấp đất đai và tranh chấp về môi trường....Một số những vấn đề pháp luật quốc tế về môi trường. Bên cạnh đó, môn học còn mang đến cho sinh viên hệ thống kiến thức về giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, pháp luật về nhà ở và các loại đất có thể tham gia vào thị trường bất động sản.39. CIL2004; Luật hôn nhân và gia đình: 2 tín chỉ

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam - một bộ phận quan trọng của hệ thống pháp luật Việt Nam. Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân là chủ thể của quan hệ hôn nhân và gia đình; quyền và nghĩa vụ của các cá nhân về nhân thân và tài sản trong các quan hệ hôn nhân và gia đình, có nhiệm vụ bảo vệ quyền. lợi ích hợp pháp của cá nhân trong quan hệ hôn nhân và gia đình đặc biệt là trẻ em.40. CRL1003; Luật tố tụng hình sự: 3 tín chỉ

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về luật tố tụng hình sự Việt Nam bao gồm: Khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự và quá trình phát triển của Luật tố tụng hình sự Việt Nam; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự; các biện pháp ngăn chặn được áp dụng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự; trình tự khởi tố; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự; giám đốc thẩm, tái thẩm; thủ tục giải quyết vụ án mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên; thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; thủ tục rút gọn trong việc giải quyết vụ án hình sự và những vấn đề về khiếu nại, tố cáo và hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự41. CIL1008; Luật tố tụng dân sự: 3 tín chỉ

Môn học cung cấp cho nguời học những kiến thức cơ bản về trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan và tổ chức tại Tòa án. Đối tuợng nghiên cứu của môn học là những vấn đề lý luận về Luật Tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện tại các cơ quan tư pháp như: Khái niệm và nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng…42. BSL2003; Luật lao động: 3 tín chỉ

Môn học cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về luật Lao động như: Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, các nguyên tắc cơ bản của luật Lao động Việt Nam; Học và dạy nghề; Khái niệm, ý nghĩa, nội dung, hình thức và giao kết hợp đồng lao động; Hợp đồng lao động vô hiệu; Cho thuê lại lao động; Một số vấn đề pháp lý về tiền lương; Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; An toàn và vệ sinh lao động; Trách nhiệm kỷ luật và trách nhiệm vật chất; Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động; Đình công và giải quyết các cuộc đình công.43. INL2101; Công pháp quốc tế: 5 tín chỉ

Môn học trang bị cho sinh viên ngành luật những kiến thức về các nguyên tắc cơ bản và các quy phạm pháp luật quốc tế, được xây dựng dựa trên sự nhất trí và tự nguyện của các quốc gia-chủ thể cơ bản của luật quốc tế. Môn học này có thể chia ra làm hai phần: phần chung và phần riêng. Phần chung giới thiệu những lý thuyết cơ bản của công pháp quốc tế như: các nguyên tắc cơ bản; các học thuyết của các học giả; chủ thể của luật quốc tế; lịch sử hình thành và phát triển của luật quốc tế; và sự ảnh hưởng của luật quốc tế đối với pháp luật quốc gia. Phần riêng đề cập đến những vấn đề cụ thể trong quan hệ quốc tế giữa các quốc gia như: luật biển quốc tế; luật nhân đạo quốc tế; luật ngoại giao và lãnh sự; và luật hình sự quốc tế…Môn học là cơ sở để sinh viên đi sâu nghiên cứu các vấn đề pháp lý quốc tế khác như: luật hình sự quốc tế; luật nhân quyền quốc tế…44. INL2006; Tư pháp quốc tế: 03 tín chỉ

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức như: Lý luận cơ bản về TPQT với tư cách là một bộ môn khoa học pháp lý và một lĩnh vực pháp luật đặc thù trong hệ thống Pháp luật quốc gia; Vấn đề xung đột pháp luật và áp dụng pháp luật nước ngoài; nguyên tắc cũng như các quy định thực định của Pháp luật Việt Nam về giải quyết xung đột pháp luật trong các lĩnh vực: năng lực pháp luật của cá nhân, pháp nhân; sở hữu; hợp đồng; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; thừa kế; hôn nhân và gia đình; lao động; Nguyên tắc và các quy định thực chất của Pháp luật Việt Nam điều chỉnh trực tiếp các quan hệ có tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài.45. CAL2003. Xây dựng văn bản pháp luật: 02 tín chỉ

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn bản và kỹ năng cùng kỹ thuật soạn thảo các loại văn bản pháp luật thông dụng.46. BSL2008; Luật cạnh tranh: 2 tín chỉ

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cạnh tranh và chính sách, pháp luật cạnh tranh. Môn học có thể giúp người học nhận diện và phân tích, đánh giá được các hành vi hạn chế cạnh tranh, bao gồm: thoả thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền và tập trung kinh tế; nhận diện và phân tích được các hành vi cạnh tranh không lành mạnh; nắm được các quy định về mô hình quản lí cạnh tranh ở VN so sánh với tương quan một số nước trên thế giới; nắm được quy định về trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc cạnh tranh; nắm được quy định pháp luật về xử lí vi phạm pháp luật tranh tranh…Ngoài ra, môn học còn giúp người học hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kĩ năng tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kĩ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề của luật cạnh tranh; bước đầu làm quen một số kĩ năng đánh giá thị trường sản phẩm liên quan, thị trường hàng hoá liên quan, cách thức xác định thị phần và thị phần kết hợp làm cơ sở cho việc giảI quyết các vụ việc cạnh tranh và có được những kĩ năng cơ bản về điều tra, thu thập chứng cứ.47. CRL2008; Luật thi hành án hình sự: 2 tín chỉ

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về luật thi hành án hình sự bao gồm: Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của pháp luật thi hành án hình sự; cơ quan thi hành án hình sự và địa vị pháp lý của người bị kết án; thi hành hình phạt tử hình, hình phạt tù có thời hạn, hình phạt tù chung thân; thi hành các hình phạt không tước tự do, các biện pháp tư pháp; thi hành việc miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích và pháp luật thi hành án hình sự một số nước trên thế giới.48. CIL3003; Luật thi hành án dân sự: 2 tín chỉ

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức pháp lý cơ bản về trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án và các quyết định khác theo quy định của pháp luật. Đối tượng nghiên cứu của môn học là những vấn đề lý luận về luật thi hành án dân sự như: Khái niệm về luật thi hành án dân sự; thẩm quyền, thời hiệu, nguyên tắc thi hành án dân sự; các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thi hành án dân sự: thủ tục thi hành án dân sự…49. INL3003; Luật hàng hải quốc tế: 2 tín chỉ

Môn học cung cấp cho sinh viên những nguyên tắc pháp lý, các quy phạm pháp luật quốc tế cũng như của pháp luật Việt Nam điều chỉnh vấn đề pháp luật về hàng hải quốc tế, cụ thể là các nội dung cơ bản như: bối cảnh ra đời luật hàng hải quốc tế, tàu biển và quốc tịch của tàu, vấn đề đăng ký, đăng kiểm, cầm cố, thế chấp và bắt giữ tàu, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, hợp đồng thuê tàu, vấn đề trách nhiệm của chủ tàu đối với việc gây ô nhiễm do tràn dầu và tai nạn đâm va, vấn đề cứu hộ, cứu nạn trên biển, bảo hiểm hàng hải …50. INL 2003; Luật thương mại quốc tế: 2 tín chỉ

Môn học cung cấp những kiến thức lý luận và thực tiễn về pháp luật trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Môn học có 4 nhóm nội dung cơ bản đó là: Các vấn đề có tính lý luận về luật thương mại quốc tế; Các quy định nền tảng của WTO về các lĩnh vực thương mại hàng hoá, dịch vụ, sở hữu trí tuệ và đầu tư có liên quan đến thương mại. Các vấn đề lý luận pháp lý và thực tiễn về những giao dịch hợp đồng thương mại quốc tế quan trọng, như hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng vận tải quốc tế, hợp đồng bảo hiểm quốc tế, hợp đồng chuyển giao công nghệ quốc tế. Đồng thời cũng cung cấp các kiến thức cần thiết về những vấn đề như thanh toán, tín dụng quốc tế, thương mại điện tử quốc tế. Các vấn đề lý luận và thực tiễn về các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế như thương lượng, hoà giải, trọng tài, toà án.51. CAL3004; Luật tố tụng hành chính: 2 tín chỉ

Môn học trang bị cho sinh viên cả kiến thức lý thuyết và kỹ năng về quy trình và nội dung xét xử một vụ án hành chính. Người học sẽ có thể được thực hành về việc xét xử vụ án hành chính trong quá trình học tập và sẽ có những kiến thức có thể ứng dụng ngay trong thực tiễn. Vì thế môn học được giảng dạy cho sinh viên ngành luật học năm thứ tư, sau khi đã học xong các môn học tiên quyết như Luật hành chính, Luật hiến pháp, Xây dựng văn bản pháp luật. Trong môn học, người học sẽ tiếp cận các khái niệm căn bản như: vụ án hành chính, tổ chức hệ thống tòa án hành chính, các loại việc thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa hành chính; các điều kiện để thụ lý vụ án hành chính; trình tự xét xử một vụ việc hành chính; phạm vi can thiệp của Tòa án vào hoạt động hành chính và vấn đề thi hành án hành chính.52. CIL3002; Pháp luật về sở hữu trí tuệ: 2 tín chỉ

Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: khái niệm và điều kiện bảo hộ đối với các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ, nội dung và giới hạn quyền sở hữu trí tuệ; chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng các biện pháp dân sự, hành chính, hình sự và kiểm soát hàng hoá xuất, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.53. BSL2010; Pháp luật về thị trường chứng khoán: 2 tín chỉ

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán, trên cơ sở người học được nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về chứng khoán, thị trường chứng khoán, làm rõ thị trường chứng khoán là một trong ba loại thị trường hợp thành thị trường tài chính là hết sức cần thiết cho sinh viên các trường đại học. Trên TTCK diễn ra các hoạt động phát hành, mua bán, chuyển nhượng các chứng khoán, giải quyết các quan hệ cung cầu về vốn. Thị trường chứng khoán là thị trường rất nhạy cảm, dễ có những biến động bất thường và rất khó quản lý. Ngoài ra, môn học còn giới thiệu với sinh viên thực tiễn áp dụng các qui định của pháp luật về thị trường chứng khoán ở Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra các xu hướng hoàn thiện pháp luật về thị trường này. Nếu như ở các nước phát triển trên thế giới như Mỹ, Anh, Nhật, thị trường chứng khoán và kèm theo nó là pháp luật về thị trường chứng khoán đã ra đời tương đối lâu và là bộ phận pháp luật không thể thiếu của khung pháp luật trong nền kinh tế thì ở Việt Nam, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán là một bộ phận pháp luật hết sức mới mẻ, chưa được quan tâm nghiên cứu nhiều. Điều này được lý giải bởi thị trường chứng khoán ở Việt Nam là một phạm trù kinh tế mới xuất hiện không những về mặt lý thuyết mà cả về mặt thực tiễn.54. CAL3012; Lý luận pháp luật về quyền con người: 02 tín chỉ

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức toàn diện về các vấn đề lý luận và pháp lý về quyền con người, bao gồm: khái niệm, nguồn gốc, tính chất, đặc điểm, lịch sử phát triển của tư tưởng về quyền con người trên thế giới và Việt Nam; hệ thống các chuẩn mực quốc tế và quy định pháp luật Việt Nam về quyền con người; các cơ chế về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người; quan điểm và chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con người…Trong bối cảnh quyền con người ngày càng chi phối mạnh mẽ các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế của toàn nhân loại và mỗi quốc gia, môn học này giúp sinh viên có cách tiếp cận, kiến thức, nhận thức và có khả năng xử lý đúng đắn các vấn đề liên quan đến quyền con người trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong hoạt động nghề nghiệp, từ đó góp phần hiện thực hóa các chính sách, quan điểm và pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người trên thực tế.55. CRL3002; Tội phạm học: 2 tín chỉ

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về tội phạm học bao gồm: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu của tội phạm học; các quan điểm về lý thuyết tội phạm học; tình hình tội phạm; nguyên nhân tội phạm; nhân thân người phạm tội; cơ chế của hành vi phạm tội; nạn nhân của tội phạm; dự báo tội phạm; phòng ngừa tội phạm.56. THL2001; Nhà nước và pháp luật các nước Asean: 2 tín chỉ

Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về tổ chức nhà nước và hệ thống pháp luật của các quốc gia thuộc ASEAN; Hệ thống các vấn đề được thiết kế theo các phạm trù cơ bản về nhà nước và pháp luật: tổ chức quyền lực nhà nước, cơ chế phân chia, kiểm soát quyền lực, tổ chức bộ máy trung ương và địa phương, tự quản cộng đồng; những nét đặc trưng tiêu biểu của mỗi quốc gia trong việc lực chọn, áp dụng mô hình chính thể và cấu trúc nhà nước; Hệ thống pháp luật của các quốc gia thuộc ASEAN được trình bầy theo các phạm trù cơ bản: triết lý pháp luật, hệ thống văn bản pháp luật, các loại nguồn pháp luật, các thiết chế pháp luật; mối quan hệ giữa pháp luật và các phương tiện điều chỉnh xã hội khác.57. CAL2004; Luật hiến pháp nước ngoài: 02 tín chỉ

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa lập hiến và sự ra đời của hiến pháp, các giai đoạn phát triển của hiến pháp, các loại hình hiến pháp, nguồn của luật hiến pháp, hiến pháp và vấn đề quyền con người, chế độ bầu cử ở các nhà nước trên thế giới, mô hình tổ chức chính quyền của các nhà nước điển hình trên thế giới, xu hướng phát triển của hiến pháp trong tương lai.58. CRL2007 Hệ thống tư pháp hình sự: 02 tín chỉ

Môn học cung cấp những vấn đề cơ bản và chuyên sâu về hệ thống tư pháp hình sự bao gồm: Khái niệm, các đặc điểm chính và mục đích của hệ thống tư pháp hình sự; khái niệm và các bộ phận cấu thành của hệ thống tư pháp hình sự; chức năng và vai trò của hệ thống tư pháp hình sự; hiệu quả và các tiêu chí đánh giá hiệu quả của hệ thống tư pháp hình sự và những phương hướng nâng cao hiệu quả của hệ thống tư pháp hình sự trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền.59. BSL2026; Kỹ năng tư vấn pháp luật: 2 tín chỉ

Môn học trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về tư vấn pháp luật dưới hai hình thức, đó là tư vấn trực tiếp bằng lời nói và tư vấn bằng văn bản – thư tư vấn. Trước đây, tư vấn pháp luật chỉ được giảng dạy trong các cơ sở đào tạo nghề Luật sư. Đây là hoạt động thực hành nghề luật mà những sinh viên luật muốn làm khi theo nghề Luật sư. Sinh viên được thực sự lao vào thực tế, cảm nhận những cảm súc thực tế mà chưa từng có từ bài giảng lý thuyết. Kỹ năng tư vấn pháp luật thường được chia theo hình thức tư vấn hoặc chia theo nhóm quan hệ pháp luật. Theo hình thức, tư vấn được chia thành tư vấn trực tiếp bằng văn bản và tư vấn bằng thư tư vấn; con lại, tư vấn pháp luật được chia theo ngành luật, mối quan hệ pháp luật như tư vấn doanh nghiệp, hợp đồng, hôn nhân...than gia môn học tư vấn pháp luật, học viên được nghiên cứu, học hỏi các kỹ năng tư vấn pháp luật, từ việc tiếp nhận yêu cầu tư vấn đến việc đưa ra ý kiến pháp lý, giải pháp pháp lý để khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.60. CIL2005; Kỹ năng giải quyết các tranh chấp về dân sự: 2 tín chỉ

Môn trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về giải quyết các tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động như: tranh chấp về hợp đồng, tranh chấp về tài sản thừa kế, tranh chấp về quyền nuôi con, về cấp dưỡng, chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân và sau khi ly hôn; kỹ năng giải quyết các tranh chấp thương mại, tranh chấp về lao động…61. INL2007; Giải quyết tranh chấp kinh tế - thương mại có yếu tố nước ngoài: 2 tín chỉ

Môn học trang bị cho người học cáctrình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp kinh tế, thương mại có yếu tố nước ngoài và việc bảo đảm thi hành các bản án, quyết định của tòa án, trọng tài về các vụ án kinh tế, thương mại có yếu tố nước ngoài, với các vấn đề cơ bản sau đây: Vấn đề thẩm quyền xét xử các tranh chấp kinh tế, thương mại có yếu tố nước ngoài; Quy chế pháp lý của người nước ngoài, pháp nhân và nhà nước nước ngoài trong hoạt động tố tụng; Ủy thác tư pháp quốc tế; Vấn đề công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của tòa án, trọng tài nước ngoài. Quan hệ kinh tế, thương mại có yếu tố nước ngoài là những loại quan hệ phức tạp và dễ phát sinh tranh chấp do tính chất quốc tế của nó. Với sự phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế như hiện nay, các tranh chấp kinh tế, thương mại có yếu tố nước ngoài ngày càng xuất hiện phổ biến, đặt ra yêu cầu đối với việc giải quyết các tranh chấp.3.4. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo đại học ngành Luật học được áp dụng cho những thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm của ĐHQGHN.

Các sinh viên khi nhập học sẽ được giới thiệu về toàn bộ khung chương trình đào tạo vào dịp khai giảng khóa học, đồng thời cũng sẽ được hướng dẫn để đăng ký các môn học lựa chọn.

Trên cơ sở các chương trình đào tạo đã được phê duyệt, Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch học tập cho toàn khóa học, trong đó có thời khóa biểu cho từng lớp, từng khóa kèm theo danh mục môn học của từng học kỳ được sắp xếp theo đúng trình tự của chương trình đào tạo. Kế hoạch học tập năm học được phát hành theo các kênh thông tin sau: ĐHQGHN (để b/c); Ban Chủ nhiệm Khoa; Các đơn vị có lien quan trong ĐHQGHN; Các đơn vị thuộc Khoa; Các Giáo viên Chủ nhiệm các lớp; Các lớp sinh viên, học viên; Website của Khoa.

Các Bộ môn phân công giảng viên giảng dạy theo kế hoạch học tập của năm học và đề xuất hình thức thi. Chủ nhiệm Khoa quyết định hình thức thi.

Sau khi hoàn thành toàn bộ các môn học thuộc các khối kiến thức trong chương trình và hoàn thành bảo vệ luận văn tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được Giám đốc ĐHQGHN ký quyết định cấp bằng tốt nghiệp cử nhân ngành Luật học.

1 Xếp theo thứ tự ưu tiên tầm quan trọng1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương