Khoa luật số: 320 /QĐ-kl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 23.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích23.14 Kb.


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT


Số: 320 /QĐ-KLCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2016

CHỦ NHIỆM KHOA LUẬT


Căn cứ Quyết định số 85/TCCB ngày 07/03/2000 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thành lập Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014, của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ vào kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1675 /QĐ-ĐHQGHN ngày 17/6/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ năm 2016;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 207 thí sinh có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016 vào các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó:

STT

Chuyên ngành

Số thí sinh trúng tuyển

1

Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

18

2

Luật dân sự và tố tụng dân sự

32

3

Luật quốc tế

16

4

Luật hiến pháp và luật hành chính

14

5

Luật hình sự và tố tụng hình sự (Hà Nội)

33

6

Luật hình sự và tố tụng hình sự (Hải Phòng)

39

7

Luật kinh tế

39

8

Pháp luật về quyền con người

11

9

Luật biển và quản lý biển

05

TỔNG SỐ

207

Điều 2. Các thí sinh trúng tuyển có nhiệm vụ và quyền lợi theo Quy chế đào tạo thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội và các quy định của Khoa Luật, ĐHQGHN.

Điều 3. Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, và các thí sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;- Lưu: VT, QLĐT, Đ10.

Q. CHỦ NHIỆM KHOA

(đã ký)
Trịnh Quốc Toản
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương