ĐẠi học quốc gia hà NỘItải về 8.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích8.75 Kb.
#8986

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Số: 1555/QĐ-ĐHQGHNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội”GIÁM ĐỐC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia được ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết nghị số 625/QN-HĐ, ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội về các quy chế đào tạo;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí và thay thế cho Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3810/KHCN, ngày 10/10/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban chức năng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc của Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- Website của ĐHQGHN;- Lưu: VT, ĐT, T50.

GIÁM ĐỐC


(Đã kí)

GS. TS. Mai Trọng Nhuận


tải về 8.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương