Khoa lịch sử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 1.01 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu12.05.2018
Kích1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂNKHOA LỊCH SỬ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

(Kèm theo Quyết định số 810/QĐ-XHNV-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2014

của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Tên chương trình đào tạo: Khảo cổ học

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Lịch sử

Loại hình đào tạo: chính quy tập trung

Mã ngành đào tạo: 52.22.03.10


1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

1.1. Mục tiêu đào tạo

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ và sức khỏe để cống hiến.

- Có trình độ lý luận và kiến thức đại cương về các ngành khoa học tự nhiên, xã hội, nhân văn phù hợp ngành nghề.

- Có kiến thức cơ sở ngành lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực cơ bản của khảo cổ học, kiến thức liên quan đến khoa học lịch sử.

- Có khả năng vận dụng kiến thức khoa học vào thực tế cuộc sống và những lĩnh vực công tác khác nhau.- Có năng lực, kỹ năng, phương pháp nghiên cứu và giảng dạy khảo cổ học.

1.2. Chuẩn đầu ra (Kết quả học tập dự kiến - PLOs)

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Khảo cổ học

Kiến thức

Kỹ năng

Thái độ

1. Nắm vững lý luận Mác-Lênin, kiến thức cơ bản - nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lịch sử (các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá,…).

1. Biết thu thập tài liệu, nắm vững quy trình nghiên cứu những vấn đề của khoa học xã hội và nhân văn. Có thể sử dụng được ngoại ngữ, tin học căn bản.

1. Nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân; trung thực, dũng cảm vì lương tri, lẽ phải và sự công bằng.

2. Nắm vững những kiến thức cơ bản về lịch sử văn minh thế giới, lịch sử văn hoá - văn minh Việt Nam.

2. Hình thành, phát triển kỹ năng phản biện, phân tích, đánh giá những vấn đề lịch sử xã hội.

2. Xây dựng tác phong làm việc khoa học; ý thức học hỏi cầu tiến.

3. Có thể nhận biết và trình bày kiến thức chuyên ngành/chuyên sâu về các thời đại khảo cổ; kiến thức về các nền văn hoá khảo cổ của thế giới, châu Á, Đông Nam Á và Việt Nam.

3. Rèn luyện kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng tự học, làm việc độc lập; cải thiện trình độ ngoại ngữ (chuyên ngành),…

3. Quan tâm sâu sắc đến trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Có thể lựa chọn hướng phát triển nghề nghiệp.

4. Biết vận dụng các phương pháp và phương tiện nghiên cứu hiện đại trong khảo cổ học; kết hợp các kiến thức chuyên ngành, liên ngành và kiến thức bổ trợ phù hợp với khảo cổ học.

4. Mô phỏng và thử nghiệm kỹ năng làm việc thực tế để giải quyết, xử lý độc lập các tình huống cần nghiên cứu, giám định, đề xuất hướng xử lý những vấn đề thuộc lĩnh vực di sản văn hoá; có khả năng thu thập, phân tích và xử lý tư liệu khảo cổ.

4. Ứng xử phù hợp với di sản khảo cổ; có ý thức trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hoá dân tộc.

5. Biết tổ chức, thu thập và đánh giá tư liệu khảo cổ học, viết báo cáo khoa học và bảo vệ ý kiến liên quan đến các vấn đề khoa học được đặt ra.

5. Vận dụng kiến thức vào công việc nghiên cứu, giảng dạy khảo cổ học; quản lý ở các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, đào tạo thuộc lĩnh vực khảo cổ học, văn hoá, du lịch; quản lý các dự án nghiên cứu, khai quật, bảo tồn, trùng tu các di sản; hoàn thiện kỹ năng giao tiếp xã hội về những vấn đề liên quan đến khảo cổ học và văn hoá, du lịch,…

5. Sẵn sàng theo đuổi đam mê nghề nghiệp; hình thành ý thức học để chung sống và hòa hợp những nền văn hóa khác nhau.

CHUẨN ĐẦU RA (PLOs) TƯƠNG QUAN VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

STT

MÃ MÔN HỌC

TÊN HỌC PHẦN

TÍN

CHỈ

CHUẨN ĐẦU RA

Kiến thức

Kỹ năng

Thái độ

I. KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

46


1.1

Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

10

1

DAI001

DAI002


Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin

05

1

2

1

2

DAI003

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

03

1

2

1

3

DAI004

Tư tưởng Hồ Chí Minh

02

1

2

1

1.2

Ngoại ngữ

10
4

4

1.3

Kiến thức khoa học tự nhiên

07


1

DAI005

Thống kê cho khoa học xã hội

02
1

2

2

DAI006

Môi trường và phát triển

02
1

2

3
Tin học đại cương

03
1

2

1.4

Các môn cơ bản

19


1

DAI016

Lịch sử văn minh thế giới

03

1

2

4

2

DAI012

Cơ sở văn hoá Việt Nam

02

1

2

1

3

DAI024

Nhân học đại cương

02

1

2

4

4

DAI022

Xã hội học đại cương

02

1

2

4

5

DAI021

Logic học đại cương

02

1

2

2

6

DAI036

Phương pháp nghiên cứu khoa học

02

2

1

3

7

DAI025

Pháp luật đại cương

02

1

2

1

8

Tự chọn

DAI029 a) Kinh tế học đại cương

02

1

2

2

DAI023 b) Tâm lý học đại cương

02

1

2

2

DAI027 c) Chính trị học đại cương

02

1

2

1

DAI015 d) Thực hành văn bản tiếng Việt

02

1

2

3

DAI025 e) Mỹ học đại cương

02

1

2

4

DAI018 f) Hán văn cơ bản

03

1

2

3

II. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGHIỆP

94


2.1

Cơ sở ngành Lịch sử

38


1

LSU…

Phương pháp luận sử học

04

2

1

2

2

LSU114

Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại

04

3

2

1

3

LSU113

Lịch sử Việt Nam cận đại

04

3

2

1

4

LSU115

Lịch sử Việt Nam hiện đại

04

3

2

1

5

LSU107

Lịch sử thế giới cổ - trung đại

04

4

2

4

6

LSU207

Lịch sử thế giới cận đại

04

4

2

4

7

LSU208

Lịch sử thế giới hiện đại

04

4

2

4

8

LUU004

Cơ sở bảo tàng học

02

1

1

2

9

LSU015

Cơ sở khảo cổ học

02

2

2

2

10

LUU018

Lưu trữ học đại cương

02

1

1

2

11

LUU158

Sử liệu học

02

2

1

3

12

LSU201

Nhập môn quan hệ quốc tế

02

3

2

3

2.2

Chuyên ngành bắt buộc

32


1

LSU069

Khảo cổ học thời đại đồ Đá

02

3

2

2

2

LSU070

Khảo cổ học thời đại đồ Đồng

02

3

2

2

3

LSU071

Khảo cổ học thời đại đồ Sắt

02

3

2

2

4

LSU007

Các nền văn hóa tiền sử và sơ sử ở các tỉnh phía Nam Việt Nam

02

3

2

3

5

LSU006

Các nền văn hóa tiền sử và sơ sử ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam

02

3

2

3

6

LSU063

Khảo cổ học Đông Nam Á

02

3

2

4

7

LSU061

Khảo cổ học Champa

02

3

2

4

8

LSU068

Khảo cổ học Óc Eo và Phù Nam

02

3

2

3

9

LSU008

Các phương pháp nghiên cứu khảo cổ học

02

2

2

3

10

LSU039

Điền dã khảo cổ học

02

4

4

4

11

LSU074

Khảo cổ học Việt Nam ngày nay

02

3

2

3

12

LSU065

Khảo cổ học lịch sử Việt Nam

02

3

2

3

13

LSU052

Gốm sứ học và gốm sứ Việt Nam

02

3

2

2

14

LSU076

Kiến trúc và mỹ thuật Việt Nam

02

1

2

2

15

LSU165

Thực tập chuyên ngành

04

2

1

3

2.3

Chuyên ngành tự chọn

24


1

LSU…

Lịch sử các hình thái KT-XH ở châu Á

02

3

2

2

2

LSU142

Phương pháp nghiên cứu và biên soạn lịch sử địa phương, lịch sử ngành nghề

02

2

1

3

3

LSU083

Lịch sử Đông Nam Á

03

3

2

3

4

LSU130

Những thành tựu KCH về nguồn gốc loài người

02

3

2

3

5

LSU127

Nhân chủng học

02

2

2

2

6

LSU073

Khảo cổ học Trung Quốc

02

3

3

3

7

LSU060

Khảo cổ học Ấn Độ

02

3

3

3

8

LSU064

Khảo cổ học dưới nước

02

4

4

3

9

LSU072

Khảo cổ học tín ngưỡng tôn giáo

02

3

2

3

10

LSU166

Tiền cổ học

02

3

2

2

11

LSU037

Địa chất kỷ thứ tư

02

3

2

2

12

LSU086

Lịch sử khảo cổ học thế giới

02

3

2

2

13

LSU191

Vẽ kỹ thuật

02

4

3

2

14

LSU186

Ứng dụng toán và tin học trong khảo cổ học

02

4

3

2

15

LSU…

Khảo cổ học biển - đảo Việt Nam

02

3

2

2

16

LSU112

Lịch sử văn minh Chămpa

02

3

2

1

17

LSU017

Cổ vật học - Quản lý cổ vật

02

3

2

2

18

LSU038

Địa lý học lịch sử Việt Nam

02

1

2

2

19

LSU004

Các giá trị văn hóa tinh thần truyền thống dân tộc Việt Nam

02

2

2

2

20

LSU078

Làng xã VN - truyền thống và hiện đại

02

2

2

2

21

LSU118

Luật di sản văn hóa Việt Nam

02

1

2

2

22

LSU075

Khóa luận tốt nghiệp

10

5

4

5

: Resources -> Docs -> SubDomain -> lichsu -> Chuong%20trinh%20dao%20tao
SubDomain -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SubDomain -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN    quy trình quản lý CÔng tác văn thư, LƯu trữ
SubDomain -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SubDomain -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
SubDomain -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH
Chuong%20trinh%20dao%20tao -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Chuong%20trinh%20dao%20tao -> Khoa lịch sử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương