Khoa hóa họC (141 142 báo cáo)


Điều chế và nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang xúc tác TiO2 kích thước nano mét được biến tính nitơ và lưu huỳnhtải về 0.78 Mb.
trang14/37
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích0.78 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37

53. Điều chế và nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang xúc tác TiO2 kích thước nano mét được biến tính nitơ và lưu huỳnhSinh viên: Hồ Thị Oanh, K53A

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Sỹ LươngĐã khảo sát được ảnh hưởng của một số yếu tố trong quá trình để điều chế bột titan đioxit biến tính nitơ, lưu huỳnh từ (NH4)2SO4 theo phương pháp thủy phân TiCl4 và khả năng quang xúc phân hủy xanh metylen. Kết quả thực nghiệm cho thấy, nồng độ chất đầu TiCl4 để điều chế bột TiO2 khi có mặt amoni sunphat thích hợp nhất là 0,81M (ứng với hiệu suất đạt giá trị cực đại là 94,65%) và nhiệt độ nung thích hợp nhất là 500oC (ứng với hiệu suất phân hủy xanh metylen cao nhất là 95,2%).
Study on preparation of nanosized titania materials doped nitrogen and sulphur
The preparation of N and S-doped nanosized titania powders by hydrolyzing TiCl4 in aqueous solution of (NH4)2SO4 and its photocatalytic activity under visible light have been researched. Suitable conditions of preparation are: concentration of TiCl4 0,81M, molar ratio of (NH4)2SO4 /TiO2 = 12%, temperature of solution: 80oC, time of hydrolyzing 2h, drying in oven at 80oC in 12 h, calcination in 2 h at 500oC. The photocatalytic activity of the modified photocatalysts was tested on the basis of decomposition rate of methylene blue in aqueous solution under visible light. Experimental results showed that photocatalytic activity of N-doped nanosized titania powders in visible light is high (~94,65%).54. Nghiên cứu điều chế vật liệu titan đioxit kích thước
nano mét được biến tính bằng kẽmSinh viên: Phạm Thị Thảo, K53A

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Sỹ LươngĐã bước đầu khảo sát quá trình điều chế bột TiO2 được biến tính kẽm từ chất đầu TiCl4 trong dung môi nước. Kết quả khảo sát cho thấy, điều kiện thích hợp cho quá trình biến tính là: Tỉ lệ mol giữa kẽm và Ti4+ là 2,0; Nhiệt độ khử và thủy phân từ 90-95oC trong thời gian 2h, nhiệt độ sấy là 100oC trong thời gian 12 h trong tủ sấy chân không; Nung sản phẩm ở 550oC trong 2 h. Với điều kiện chế hoá trên, bột TiO2 được biến tính kẽm từ chất đầu TiCl4 trong dung môi nước có hoạt tính quang xúc tác của sản phẩm dịch chuyển về vùng ánh sáng nhìn thấy và hiệu suất phân huỷ xanh metylen cao hơn (>97%) so với bột TiO2 không biến tính (~82,5%).
Study on preparation of nanosized titania materials doped zincProcess of preparating nanosized titania powders doped zinc by hydrolyzing TiCl4 in aqueous solutions in presence of metal zinc. The obtained results showed that suitable conditions for doping process are: molar ratio zinc/Ti4+: 2,0, temperature of solution: 90-95oC, time of hydrolyzing 2 h, drying in oven at 100oC in 12 h, calcinating at 550oC in 2 h. Experimental reseach on photocatalytic ability of products showed that yields of decomposition of methylene blue in aqueous solution under visible light are higher (>97%) than that of pure products (~82,5%).
55. Nghiên cứu điều chế bột TiO2 kích thước nanomet
được biến tính bằng Nitơ (-III)Sinh viên: Tạ Thị Bích Thủy, K53A

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Sỹ LươngĐã khảo sát quá trình điều chế bột TiO2 được biến tính bởi nitơ bằng cách thuỷ phân TiCl4 trong dung môi nước với sự có mặt của NH3 và urê. Kết quả khảo sát cho thấy, điều kiện thích hợp cho quá trình biến tính là: nồng độ TiCl4 trong dung dịch khi thủy phân là 0,6M, nồng độ urê là 30 g/L, nung ở 500oC.

Với điều kiện chế hoá trên, sản phẩm bột TiO2 điều chế được có hiệu suất phân huỷ xanh metylen cao hơn so với mẫu sản phẩm không biến tính 7,2% (hiệu suất phân hủy quang của mẫu không biến tính là 84,6%, của mẫu biến tính là 91,8%). hoạt tính quang xúc tác của sản phẩm dịch chuyển về vùng ánh sáng nhìn thấy và có hiệu suất phân huỷ xanh metylen cao.
Study on preparation of nanosized titania materials doped N(-III)
Process of preparating nanosized titania powders doped nitrogen and zinc by hydrolyzing TiCl4 in aqueous solutions in the presence of NH3 and urea have been studied. The obtained results showed that suitable conditions for doping process: concentration of TiCl4 0,6 M, concentration of urea: 30 g/L, temperature of solution: 90-95oC, time of hydrolyzing 2 h, drying in oven at 80oC in 12 h, calcinating at 500oC in 2 h. Experimental results of reseaching on photocatalytic ability of products showed that yields of decomposition of methylene blue in aqueous solution under visible light are higher (>91,8%) than that of pure products (~84,6%).56. Nghiên cứu điều chế vật liệu titan đioxit
kích thước nano mét biến tính bằng nitơ bằng
phương pháp tổng hợp pha rắnSinh viên: Phạm Quốc Việt, K53A

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Sỹ LươngĐã bước đầu điều chế được bột quang xúc tác TiO2 biến tính với phương pháp pha rắn, khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ và nhiệt độ nung tới hiệu suất phân hủy xanhmetylen. Kết quả khảo sát cho thấy, điều kiện thích hợp cho quá trình biến tính là: tỉ lệ Urê/Ti(OH)4 là 2,5; nhiệt độ nung thích hợp là 400°C; thời gian nung thích hợp là 60 phút. Với điều kiện nung trên, nitơ đã tham gia được vào thành phần cấu trúc TiO2, hoạt tính quang xúc tác của sản phẩm dịch chuyển về vùng ánh sáng nhìn thấy và có hiệu suất phân huỷ xanh metylen cao. Bột TiO2 được biến tính bởi nitơ bằng cách nung Ti(OH)4 với urê ở nhiệt độ cao, bột thu có hiệu suất phân huỷ xanh metylen caohơn (>96%) so với mẫu sản phẩm không biến tính (~80%).1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương