HƯỚng dẫn tổ chức mạn đàm về tiểu sử những người ứng cửtải về 13.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.24 Kb.
#22780


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSỞ NỘI VỤ


Số : 534/HD-SNV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2011HƯỚNG DẪN

Tổ chức mạn đàm về tiểu sử những người ứng cử

đại biểu Quốc hội khoá XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân

thành phố khoá VIII và đại biểu Hội đồng nhân dân

xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII và đại biểu Hội đồng nhân dân xã-thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016, Sở Nội vụ hướng dẫn việc tổ chức mạn đàm về tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII và đại biểu Hội đồng nhân dân xã-thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 (sau đây gọi tắt là những người ứng cử) như sau :

1- Ủy ban nhân dân quận-huyện phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp chỉ đạo Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường-xã, thị trấn tổ chức chu đáo việc mạn đàm tiểu sử những người ứng cử tại tổ dân phố, ấp. Hội nghị tổ dân phố, ấp mạn đàm tiểu sử những người ứng cử do Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ấp chủ trì, có sự tham gia của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn và cử tri là chủ hộ tham dự.

2- Chương trình Hội nghị :

- Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ấp giới thiệu tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Đọc tiểu sử của những người ứng cử;

- Cử tri dự Hội nghị trao đổi mạn đàm;

- Tổ trưởng thông báo về địa điểm bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu và thể lệ bầu cử.

Chú ý: Tổ trưởng dân phố, Trưởng ấp cần có sự chuẩn bị và tổ chức những cán bộ đoàn thể, những cử tri nòng cốt để trao đổi, đảm bảo cuộc mạn đàm đi vào trọng tâm và đạt yêu cầu, mục đích đề ra, nhằm đảm bảo cho cử tri có điều kiện xem xét, lựa chọn những người tiêu biểu có đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

3- Thời gian tổ chức Hội nghị mạn đàm tiểu sử những người ứng cử từ ngày 12 tháng 5 năm 2011 đến ngày 20 tháng 5 năm 2011./.
Nơi nhận :

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- Thường trực UBND thành phố;

- BTT UBMTTQVN thành phố;

- UBBC ĐBQH khóa XIII và ĐBHĐND thành phố khóa VIII;

- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;

- VP.UBND thành phố;

- Lưu.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)Đặng Công Luận
Каталог: layouts -> lacvietbio -> fckUpload
fckUpload -> KẾ hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> CHỈ thị SỐ 51-ct/tw ngàY 04-01-2016 CỦa bộ chính trị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
fckUpload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
fckUpload -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NỘi vụ
fckUpload -> ĐOÀn tncs hồ chí minh ban chấp hành trung ưƠNG
fckUpload -> HƯỚng dẫn về xử lý sai phạm trong việc thu phí, lệ phí
fckUpload -> Ban thưỜng trực số: 1209

tải về 13.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương