Hướng dẫn số 75 hd/btgtu ngày 05/03/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy tp. Hcm về Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc, Việt Nam Lào, Việt Nam Campuchia năm 2014tải về 22.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích22.61 Kb.
#12486
Hướng dẫn số 75 - HD/BTGTU ngày 05/03/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM về Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2014
Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2014. Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố trích dẫn Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2014.

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới, công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc xác định được một đường biên giới chung trên đất liền với hệ thống mốc giới hiện đại giữa nước ta với các nước; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vấn đề biên giới, lãnh thổ, tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, cùng hợp tác, phát triển với các nước láng giềng và trong việc tham gia bảo vệ, giữ gìn hệ thống mốc giới quốc gia.

2. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về biên giới trên đất liền với tuyên truyền biển, đảo và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị mình.

3. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền; tích cực nắm tình hình, dự báo tình hình, kịp thời thông tin tuyên truyền về các vấn đề mà dư luận quan tâm; đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, kích động chia rẽ của các thế lực thù địch; tranh thủ sự đồng tình của cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.2. NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc:

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc:

+ Hiệp ước Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 30 tháng 12 năm 1999).

+ Nội dung, ý nghĩa của việc ký kết và thực thi ba văn kiện pháp lý: Nghị định thư về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18 tháng 11 năm 2009).

- Tuyên truyền kết quả, ý nghĩa của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc; công tác quản lý và bảo vệ biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

- Tập trung tuyên truyền, làm rõ các nội dung liên quan đến công tác biên giới trong Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc thời kỳ mới (được lãnh đạo hai nước thống nhất trong dịp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 năm 2013). Nội dung tuyên truyền về những thỏa thuận đạt được, chứng minh những bước tiến quan trọng, thực chất trong việc triển khai các nội dung hợp tác trên biên giới nói riêng và trong mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện nói chung giữa Việt Nam và Trung Quốc.

- Tuyên truyền về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc, về chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc; về kết quả hoạt động đối ngoại nhân dân, các hoạt động giao lưu của các tổ chức đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế... giữa hai nước.

- Tuyên truyền cụ thể, chính xác, kịp thời các vấn đề dư luận quan tâm; bác bỏ các luận điệu xuyên tạc và quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng một số điểm bất đồng về chủ quyền, lãnh thổ giữa ta và Trung Quốc để kích động, chia rẽ quan hệ hai nước; tuyên truyền những hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ biên giới của nhân dân khu vực biên giới cùng với các lực lượng chức năng đấu tranh chống các hành vi xâm phạm đường biên, mốc giới, các hoạt động vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định đã được nêu trong các văn kiện hai bên đã ký về biên giới.

- Tuyên truyền, làm rõ về các chương trình, dự án hợp tác đang triển khai giữa Việt Nam và Trung Quốc là xuất phát từ lợi ích của mỗi nước, trên cơ sở nhu cầu củng cố môi trường hòa bình, hợp tác và yêu cầu chiến lược trong quan hệ giữa hai nước.

2. Tuyến biên giới Việt Nam - Lào:

- Tiếp tục tuyên truyền về các văn bản pháp lý liên quan đến biên giới Việt Nam - Lào:

+ Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam - Lào (ký ngày 18 tháng 7 năm 1977).

+ Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam - Lào (ký ngày 24 tháng 01 năm 1986).

+ Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia Việt Nam - Lào (ký ngày 01 tháng 3 năm 1990).

+ Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia Việt Nam - Lào (ký ngày 31 tháng 8 năm 1997).

+ Bộ sách "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 - 2007".

- Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào trên thực địa.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về việc kết hôn không giá thú và di cư tự do; vận động nhân dân tiếp tục ủng hộ các lực lượng làm công tác biên giới.

- Đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân ở cả hai nước tích cực tham gia các hoạt động cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa nhằm bảo vệ, giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt; khẳng định tình cảm gắn bó thủy chung Việt Nam - Lào.3. Tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia:

- Tiếp tục tuyên truyền về các văn bản pháp lý về giải quyết biên giới giữa Việt Nam - Campuchia, trong đó có các hiệp định, hiệp ước về biên giới giữa hai nước:

+ Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Campuchia (ký ngày 18 tháng 02 năm 1979).

+ Hiệp ước về vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia (ký ngày 07 tháng 7 năm 1982).

+ Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới Việt Nam - Campuchia (ký ngày 20 tháng 7 năm 1983).

+ Hiệp ước về quy chế biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia (ký ngày 20 tháng 7 năm 1983).

+ Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia (ký ngày 27 tháng 12 năm 1985).

+ Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia năm 1985 (ký ngày 10 tháng 10 năm 2005).- Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh biên giới, chống các hoạt động vi phạm pháp luật, bảo vệ đường biên, mốc giới; giữ gìn, bảo vệ, củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

- Tuyên truyền, làm rõ một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến công tác phân giới, cắm mốc, đặc biệt ở các khu vực gặp nhiều khó khăn trong thực hiện cắm mốc trên thực địa để tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân; tuyên truyền chính xác, kịp thời, cụ thể, đầy đủ tình hình quan hệ giữa hai nước và các địa phương giáp biên giới trên các mặt: Chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh...
Каталог: Resources -> Docs -> SubDomain -> danguy -> Than%20Uy,%20DHQG
Than%20Uy,%20DHQG -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
SubDomain -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SubDomain -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN    quy trình quản lý CÔng tác văn thư, LƯu trữ
SubDomain -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SubDomain -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
SubDomain -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH
danguy -> HÀ NỘI ĐIỆn biên phủ trên khôNG

tải về 22.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương