phongtccb/VB phap qui/Quyet dinh
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ———— Số: 51
phongtccb/VB phap qui/Thong tu
  BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chính
phongtccb/VB phap qui/Quyet dinh
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 244/2005/QĐ-ttg ngàY 06 tháng 10 NĂM 2005 VỀ chế ĐỘ phụ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐi với nhà giáO Đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ SỞ giáo dục công lậP
phongtccb/VB phap qui/Nghi dinh
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 110/2004/NĐ-cp ngàY 08 tháng 4 NĂM 2004 VỀ CÔng tác văn thư
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
phongtccb/Download_files
  MẪU ĐỀ Án sôÛ giaùo duïc vaø ÑAØo taïo coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
  Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc SÔÛ giaùo duïc vaø ÑAØo taïO
phongtccb/VB phap qui/Thong tu
  BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 35/2006/ttlt/bgdđt-bnv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
phongtccb/VB phap qui/Nghi dinh
  Số 116/2003/NĐ-cp ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
phongtccb/VB phap qui/Chi thi
  Ban chấp hành trung ưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
phongtccb/VB phap qui/Quyet dinh
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 161
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Tự do Hạnh phúc
phongtccb/VB phap qui/Thong tu
  THÔng tư CỦa bộ giáo dục số 49 tt/gd ngàY 29 tháng 11 NĂM 1979 quy đỊnh chế ĐỘ CÔng tác củA giáo viên trưỜng phổ thôNG
phongtccb/VB phap qui/Quyet dinh
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––––– Số: 27
/
  1- hộI ĐỒng chức danh giáo sư liên ngành chăn nuôi-thú y-thủy sản nhiệm kỳ 2014-2019
  HỘI ĐỒng chức danh giáo sư nhà NƯỚC
phongtccb/VB phap qui/Thong tu
  THÔng tư liên tịch bộ y tế BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chính số 02/2006/ttlt-byt-bnv-btc ngàY 23 tháng 01 NĂM 2006 HƯỚng dẫn thực hiện quyếT ĐỊnh số 276/2005/QĐ-ttg ngàY 01/11/2005 CỦa thủ TƯỚng chính phủ quy đỊnh chế ĐỘ phụ CẤP ƯU ĐÃi theo nghề ĐỐi với cán
phongtccb/VB phap qui/Chi thi
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 05
phongtccb/VB phap qui/Huongdan
  LIÊn sở TÀi chính-sở NỘi vụ
phongtccb/Vanban_TCCB/chedochinhsach/huongdan
  Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
sites/default/files/phongtccb
  §¹i häc Quèc gia Hµ Néi Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc 
phongtccb/VB phap qui/Nghi dinh
  CHÍnh phủ Số: 61
directory phongtccb  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương