§¹i häc Quèc gia Hµ Néi Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc tải về 13.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích13.81 Kb.
§¹i häc Quèc gia Hµ Néi Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

---------------- --------------------

Sè 598 /TCCB Hµ Néi, ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 2005H­íng dÉn

thùc hiÖn xö lý c¸n bé, viªn chøc ®i n­íc ngoµi qu¸ h¹n

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP ngµy 10/10/2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc tuyÓn dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n­íc; c¨n cø NghÞ ®Þnh sè 35/2005/N§-CP ngµy 17/3/2005 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc xö lý kû luËt c¸n bé, c«ng chøc (C«ng b¸o sè 19 ngµy 22/3/2005), §¹i häc Quèc gia Hµ Néi h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn mét sè néi dung sau ®©y trong viÖc xö lý c¸n bé, viªn chøc ®i n­íc ngoµi qu¸ h¹n:

1. C¸n bé, viªn chøc ®­îc ®¬n vÞ cö ®i c«ng t¸c, häc tËp, nghiªn cøu,... ë n­íc ngoµi, khi hÕt thêi h¹n cho phÐp ph¶i vÒ n­íc ®Ó tiÕp tôc c«ng t¸c. NÕu cã lý do chÝnh ®¸ng tiÕp tôc ë l¹i, c¸n bé, viªn chøc ph¶i lµm thñ tôc gia h¹n. Sè lÇn gia h¹n kh«ng qu¸ 3 lÇn.

2. Sau mét th¸ng kÓ tõ khi hÕt h¹n cho phÐp, c¸n bé, viªn chøc kh«ng ®Õn c¬ quan lµm viÖc sÏ bÞ xem xÐt, xö lý kû luËt.

3. §¬n vÞ qu¶n lý c¸n bé, viªn chøc thµnh lËp Héi ®ång kû luËt. ViÖc thµnh lËp Héi ®ång kû luËt ¸p dông c¸c §iÒu 11, 12, 13, 14 (Môc 2) Ch­¬ng II cña NghÞ ®Þnh sè 35/2005/N§-CP ngµy 17/3/2005 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc xö lý kû luËt c¸n bé, c«ng chøc (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh 35/2005/N§-CP).

4. Quy tr×nh xem xÐt, xö lý kû luËt ®­îc thùc hiÖn theo c¸c §iÒu 15, 16, 17, 18, 19 (Môc 3) Ch­¬ng II cña NghÞ ®Þnh sè 35/2005/N§-CP vµ c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vµ cña §HQGHN.

5. C¨n cø c¸c §iÒu 8, 9, 10 (Môc 1) vµ c¸c §iÒu 20, 21, 22, 23, 24, 25 (Môc 4) Ch­¬ng II cña NghÞ ®Þnh 35/2005/N§-CP, tuú theo møc ®é vi ph¹m cña c¸n bé, viªn chøc, Héi ®ång kû luËt cña ®¬n vÞ xem xÐt, ®Ò nghÞ h×nh thøc kû luËt ®èi víi c¸n bé, viªn chøc vi ph¹m. C¨n cø kÕt luËn cña Héi ®ång kû luËt vµ ph¹m vi quyÒn h¹n, thñ tr­ëng ®¬n vÞ xem xÐt kû luËt ®èi víi c¸n bé, viªn chøc vi ph¹m hoÆc b¸o c¸o §HQGHN xem xÐt, xö lý kû luËt. §èi víi nh÷ng tr­êng hîp kh«ng thuéc thÈm quyÒn xö lý kû luËt, ®¬n vÞ xem xÐt vµ ®Ò nghÞ §HQGHN xö lý kû luËt hoÆc b¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt, xö lý kû luËt.

§èi víi nh÷ng c¸n bé, viªn chøc ®i n­íc ngoµi qu¸ h¹n ®· ®­îc ®¬n vÞ göi giÊy triÖu tËp ba lÇn mµ kh«ng cã mÆt th× Héi ®ång kû luËt cña ®¬n vÞ cã thÓ kiÕn nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh h×nh thøc kû luËt buéc th«i viÖc (¸p dông Kho¶n 2, §iÒu 25 (Môc 4) Ch­¬ng II cña NghÞ ®Þnh sè 35/2005/N§-CP).

ViÖc qu¶n lý c¸n bé, viªn chøc ®i n­íc ngoµi lµ tr¸ch nhiÖm cña thñ tr­ëng ®¬n vÞ. §Ò nghÞ thñ tr­ëng ®¬n vÞ yªu cÇu c¸n bé, viªn chøc lµm b¶n cam kÕt chÊp hµnh quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, cña §HQGHN vµ cña ®¬n vÞ ®èi víi c¸n bé ®i n­íc ngoµi tr­íc khi ®Ò nghÞ §HQGHN quyÕt ®Þnh.

§Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ khÈn tr­¬ng xem xÐt, xö lý kû luËt ®èi víi nh÷ng c¸n bé, viªn chøc ®i n­íc ngoµi qu¸ h¹n vµ b¸o c¸o §HQGHN.
t/l Gi¸m ®èc®¹i häc quèc gia hµ néi

tr­ëng ban tæ chøc c¸n bé

N¬i nhËn:

- Gi¸m ®èc, PG§ P. T. Qu¸t, (đã ký)

- C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc,

- L­u VP, TCCB


TrÞnh Ngäc Th¹ch


: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương