DangKyDoangNghiep/Documents
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
  Ubnd tỉnh hải dưƠng sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
  PHÒng đĂng ký kinh doanh
  Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 176/2012/tt-btc như sau
  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  TM. UỶ ban nhân dân tỉnh chủ TỊch đã ký Phan Nhật Bình
  Điều Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã đối với pháp nhân Việt Nam
  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
  Quy đỊnh chung điều Đối tượng áp dụng và phạm VI điều chỉnh
  Ubnd tỉnh hải dưƠng sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
  Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-cp ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
  Ubnd tỉnh hải dưƠng sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
  Căn cứ Thông báo Kết luận số 37-tb/tw ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về Đề án "Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công"
  Ubnd tỉnh hải dưƠng ban đỔi mới và ptdn tỉNH
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu t­Ư Độc lập Tự do Hạnh phúc
  CHÍnh phủ Số: 25/2010/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
directory DangKyDoangNghiep  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương