Ubnd tỉnh hải dưƠng sở KẾ hoạch và ĐẦu tưtải về 14.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích14.21 Kb.UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Số: 611 /SKHĐT-QHTH

V/v tổng hợp tình hình thực hiện

nhiệm vụ KH 6 tháng đầu năm 2015CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 27 tháng 5 năm 2015

Kính gửi: - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trong tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Chủ đầu tư công trình, dự án.
Để tổng hợp, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2015 trình tại kỳ họp lần thứ 9, HĐND tỉnh khóa XV, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

1- Các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư công trình sử dụng vốn NSNN đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm của ngành, địa phương, đơn vị và gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2015. Báo cáo cần tập trung đánh giá một số nội dung trọng tâm sau:

- Đánh giá việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 06/02/2015 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015, trong đó cần đánh giá cụ thể những việc đã triển khai thực hiện, kết quả đạt được đối với từng nội dung trong Kế hoạch số 255/KH-UBND; những nội dung chưa triển khai thực hiện, nêu rõ nguyên nhân.

- Đánh giá sâu việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kết quả thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trưởng đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành, địa phương. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu 6 tháng đầu năm 2015 (đề nghị có biểu số liệu về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu gửi kèm).

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN và các nguồn vốn khác có nguồn gốc NSNN năm 2015 đến hết tháng 5/2015, ước thực hiện hết tháng 6/2015 (về tình hình thực hiện các thủ tục đầu tư, khối lượng đầu tư, kết quả giải ngân vốn). Tổng hợp báo cáo danh mục dự án và số nợ XDCB tính đến hết ngày 31/12/2014 theo từng nguồn vốn, kết quả thực hiện các giải pháp xử lý nợ XDCB theo hướng dẫn tại công văn số 566/SKHĐT-TC ngày 19/5/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Nêu rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch.

2- Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, phân tích, dự báo các yếu tố tác động để dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu KH năm 2015. Tham mưu, đề xuất các giải pháp trọng tâm cần chỉ đạo trong những tháng cuối năm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 đã đề ra.

3- Báo cáo của các ngành, địa phương, đơn vị đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 09/6/2015 (đề nghị gửi kèm cả file dữ liệu điện tử về địa chỉ: phongquyhoachtonghop@gmail.com).
Nơi nhận:

- Như K/g; - UBND tỉnh (để b/c);

- Giám đốc Sở (thay b/c);

- PGĐ Hơn;

- Các đơn vị trong Sở (để phối hợp);

- Lưu VP, QHTH.
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Trương Văn Hơn


: DangKyDoangNghiep -> Documents
Documents -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
Documents -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
Documents -> PHÒng đĂng ký kinh doanh
Documents -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 176/2012/tt-btc như sau
Documents -> Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Documents -> TM. UỶ ban nhân dân tỉnh chủ TỊch đã ký Phan Nhật Bình
Documents -> Điều Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã đối với pháp nhân Việt Nam
Documents -> Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Documents -> Quy đỊnh chung điều Đối tượng áp dụng và phạm VI điều chỉnh
Documents -> Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-cp ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương