Ubnd tỉnh hải dưƠng ban đỔi mới và ptdn tỉNHtải về 128.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích128.14 Kb.


UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

BAN ĐỔI MỚI VÀ PTDN TỈNH


Số: 693/BC-ĐMDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 02 tháng 6 năm 2014

BÁO CÁO

Về tình hình triển khai sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

tỉnh Hải Dương Quý I và Quý II/2014 theo văn bản 3762/VPCP - ĐMDN ngày 26/5/2014 của Văn phòng Chính phủ


Kính gửi: - Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN TW (Văn phòng Chính phủ);

- Bộ Tài chính;

- UBND tỉnh Hải Dương.

Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;

Thực hiện Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”.

Thực hiện Thông báo số 85/TB-VPCP ngày 28/2/2014 của Văn phòng Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06/3/2014 của Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 3616/BTC-TCDN của Bộ Tài chính V/v đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và công văn số 10800/BTC-TCDN ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện phương án sắp sếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2015 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 419/Ttg-ĐMDN ngày 20/3/2013 và Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 28/5/2013 của Tỉnh ủy Hải Dương. Thực hiện Thông báo số 60/TB-VP ngày 29/4/2014 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển tại cuộc họp lãnh đạo tỉnh ngày 21/4/2014 và công văn số 561/KHĐT-ĐMDN ngày 14/5/2014 của Ban ĐM&PTDN tỉnh V/v triển khai cổ phần hóa 03 doanh nghiệp theo Thông báo số 60/TB-VP ngày 29/4/2014 của Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện Công văn số 925/UBND-VP ngày 29/5/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện văn bản 3762/VPCP - ĐMDN ngày 26/5/2014 của Văn phòng Chính phủ, Ban ĐM&PTDN tỉnh Hải Dương Báo cáo về tình hình triển khai sắp, xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Hải Dương Quý I và Quý II/2014, như sau:

I. Kết quả triển khai Quý I và Quý II/2014

Stt

Tên doanh nghiệp

Loại hình chuyển đổi

Công việc đã triển khai thực hiện

Ghi chú

1

Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương

Cổ phần hóa

nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ+ UBND tỉnh đã ra các Quyết định chuyển đổi, thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc

+ UBND tỉnh đã chấp thuận về Tổ chức tư vấn cổ phần hóa

+ UBND tỉnh đã ra QĐ điều chỉnh thời điểm xác định GTDN


Công ty đang triển khai mục 2 và 3 bước 1, quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (ban hành kèm theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP)

2

Công ty TNHH một thành viên Truyền hình cáp Hải Dương

Cổ phần hóa

nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ+ UBND tỉnh đã ra các Quyết định chuyển đổi, thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc

+ UBND tỉnh đã chấp thuận về Tổ chức tư vấn cổ phần hóa+ Công ty đang triển khai mục 2 và 3 bước 1, quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (ban hành kèm theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP)

3

Công ty TNHH một thành viên Hưng Hải (Trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là doanh nghiệp do Tỉnh ủy Hải Dương là Chủ sở hữu)

Cổ phần hóa

+ UBND tỉnh đã ra các Quyết định chuyển đổi, thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc

+ UBND tỉnh đã chấp thuận về Tổ chức tư vấn cổ phần hóa+ Công ty đang triển khai mục 2 và 3 bước 1, quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành CTCP (ban hành kèm theo NĐ 59)

+ Ngày 18/4/2014, Sở Tài chính đã có Công văn số 742/STC- TCDN về việc xin ý kiến xử lý phần vốn góp của CBCNV Công ty Hưng Hải, nhưng đến nay Bộ TC chưa có văn bản trả lời4

Công ty Thương mại Dịch vụ Hải Dương

Cổ phần hóa

nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ+ UBND tỉnh đã ra các Quyết định chuyển đổi, thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc

+ UBND tỉnh yêu cầu thực hiện ngay việc thanh lý hợp đồng khoán kinh doanh đã ký từ năm 2003Khó khăn vướng mắc về việc công ty đang bị thua lỗ, vướng mắc về trụ sở .v.v.

5

Trung tâm giống gia súc Hải Dương (DNNN)

Chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên

+ UBND tỉnh đã ra Quyết định chuyển đổi, thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi

Công ty đang thực hiện các bước công việc chuyển đổi

6

Công ty TNHH một thành viên Giống cây trồng Hải Dương

Cổ phần hóa

nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ+ Ban ĐM&PTDN tỉnh đã có Tờ trình UBND tỉnh ra Quyết định cổ phần hóa và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa. Dự kiến đầu tháng 6/2014, UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định
7

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Dương

Cổ phần hóa

nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ+ Ban ĐM&PTDN tỉnh đã có Tờ trình UBND tỉnh ra Quyết định cổ phần hóa và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa. Dự kiến đầu tháng 6/2014, UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định
8

Công ty TNHH một thành viên quản lý giao thông, môi trường đô thị Chí Linh

Cổ phần hóa

nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ


Công ty có Tờ trình UBND tỉnh đề nghị Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về việc điều chỉnh thời điểm cổ phần hóa


II. Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị:

1. Khó khăn, vướng mắc:

Các doanh nghiệp của tỉnh Hải Dương nằm trong kế hoạch cổ phần hóa giai đoạn 2014-2015 đều có gặp những khó khăn vướng mắc nhất định như: có 4 doanh nghiệp (trên tổng số 7 doanh nghiệp) cổ phần hóa làm nhiệm vụ công ích là chính (như cấp nước sạch trong đó có cả cho khu vực nông thôn, cung cấp, đảm bảo nguồn giống cây trồng, vệ sinh môi trường đô thị, cây xanh, chiếu sáng .v.v.), việc cổ phần hóa sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút nhà đầu tư, bán cổ phần ra ngoài .v.v. Các doanh nghiệp khác như Công ty Thương Mại Dịch vụ Hải Dương, Công ty TNHH một thành viên Hưng Hải cũng có nhiều tồn tại, khó khăn, vướng mắc (đã nhiều lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN Trung ương, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành có liên quan).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới DNNN của tỉnh Hải Dương nếu gặp khó khăn, vướng mắc (vượt tầm giải quyết của địa phương), tỉnh sẽ sớm có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành TW có liên quan.

2. Đề xuất, kiến nghị:

Cùng với việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương, Ban ĐM&PTDN tỉnh Hải Dương, các Sở, Ban, Ngành có liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo Kế hoạch đã đề ra, kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN Trung ương, Bộ Tài chính. các Bộ, ngành có liên quan quan tâm chỉ đạo, nhất là cho ý kiến giải quyết sớm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Hải Dương.

Vậy, Ban ĐM&PTDN tỉnh Hải Dương trân trọng báo cáo./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đ/c Nguyễn Dương Thái – Phó CT, TBĐM&PTDN tỉnh;

- TV Ban ĐM&PTDN tỉnh và tổ CV;

- TV Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc;

- Các DNNN có tên ở mục I;

- BBT Web site Sở KH&ĐT (đăng tải báo cáo);

- Lưu: ĐMDN; VT.
TM. BAN ĐM&PTDN TỈNH

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

GIÁM ĐỐC SỞ KH&ĐT

Vương Đức Sáng


UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

BAN ĐỔI MỚI VÀ PTDN TỈNH


Số: 694/BC-ĐMDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 02 tháng 6 năm 2014

BÁO CÁO

Về kết quả đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về sắp xếp đổi mới

và phát triển doanh nghiệp nhà nước và kết quả triển khai kế hoạch

sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước của tỉnh tháng 5/2014


Kính gửi: UBND tỉnh Hải Dương

Thực hiện phương án sắp sếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2015 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 419/Ttg-ĐMDN ngày 20/3/2013 và Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 28/5/2013 của Tỉnh ủy Hải Dương;

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh về việc cổ phần hóa và thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa các công ty thuộc diện cổ phần hóa; các Quyết định của Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa về việc thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc chuyển đổi Trung tâm giống gia súc Hải Dương thành Công ty TNHH một thành viên.

Thực hiện Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc cử đoàn công tác đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước tại một số tỉnh phía Nam.

Ban ĐM&PTDN tỉnh Báo cáo về kết quả đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về sắp xếp đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước và kết quả triển khai kế hoạch sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước của tỉnh tháng 5/2014, như sau:

I. Báo các về kết quả đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về sắp xếp đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước

Đoàn công tác theo Quyết định 1078/QĐ-UBND đã thực hiện đúng theo kế hoạch, nội dung, chương trình đề ra. Cụ thể đã làm việc với các công ty cấp nước sạch đã cổ phần hóa thành công của các tỉnh: Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa và làm việc với Công ty TNHH một thành viên Hưng Hải (Vũng Tàu).

Nhìn chung, các công ty cấp nước tại các tỉnh mà Đoàn đến nghiên cứu, học tập kinh nghiệp tại các tỉnh phía Nam đều đã cổ phần hóa thành công, tuy mức độ có khác nhau. Sau cổ phần hóa, các công ty đều có những bước phát triển tốt hơn. Nguyên nhân chính của thành công là: 1) Do điều kiện thời tiết (trời nóng quanh năm) và thói quen sử dụng nên các hộ gia đình lượng tiêu thụ nước sạch nhiều hơn các tỉnh phía Bắc 2) Có nhiều khu công nghiệp, khu dịch vụ, du lịch sử dụng lượng nước sạch lớn 3) Cơ bản các công ty cấp nước chỉ cung cấp nước cho đô thị và khu công nghiệp, không cấp nước cho khu vực nông thôn 4) Được nhiều nhà đầu tư bên ngoài quan tâm, mua cổ phần.

Làm việc với các Công ty cổ phần cấp nước của các địa phương trên, đoàn đã nghiên cứu, học hỏi được nhiều kinh nghiệm bổ ích như: 1) Sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc .v.v. của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo cổ phần hóa 2) Sự đồng thuận, quyết tâm cao của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tại các doanh nghiệp 3) Kế hoạch cổ phần hóa được xây dựng cụ thể, chi tiết, có mốc thời gian cho từng việc; phân công công việc theo từng nhóm rất rõ ràng (nhóm phối hợp xác định GTDN; nhóm xử lý về lao động, nhóm về xây dựng phương án, điều lệ .v.v.); thực hiện nghiêm việc đôn đốc, kiểm tra thường xuyên 4) Tính chuyên nghiệp, bài bản, nghiêm túc, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ cổ phần hóa của các cán bộ, công chức Nhà nước, của các tổ chức tư vấn cũng như của doanh nghiệp. Các công ty cũng đã cung cấp một số tài liệu liên quan đến nhiệm vụ cổ phần hóa doanh nghiệp.

Đoàn cũng đã tổ chức buổi làm việc, triển khai Quyết định cổ phần hóa đối với Công ty TNHH một thành viên Hưng Hải (Vũng Tàu). Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Hưng Hải (Vũng Tàu) đã báo cáo về những việc đã làm được, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ khi thực hiện cổ phần hóa công ty. Lãnh đạo Đoàn công tác đã yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Hưng Hải (Vũng Tàu) khẩn trương thực hiện các bước của quá trình cổ phần hóa công ty, tích cực, chủ động triển khai công việc, khi gặp những khó khăn, vướng mắc cần báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết kịp thời.

Sau khi về tỉnh Hải Dương, một số thành viên đoàn công tác cũng đã tiếp tục đi nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm cổ phần hóa của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh. Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh mới được cổ phần hóa thành công cuối năm 2013, việc cổ phần hóa công ty này so với các công ty phía Nam gặp nhiều khó khăn hơn, tỷ lệ bán cổ phần ra ngoài đạt thấp, không hấp dẫn được nhà đầu tư bên ngoài, dự kiến cổ tức đạt thấp hơn lãi xuất tiết kiệm của Ngân hàng cùng kỳ .v.v. Thời gian xác định giá trị doanh nghiệp kéo dài là một trong những nguyên nhân chính làm cho tổng thời gian cổ phần hóa của các công ty cấp nước đều khá dài (trung bình lên đến gần 600 ngày).

Kết luận: các chuyến đi công tác đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch, nội dung đề ra, giúp ích nhiều cho việc triển khai công việc cổ phần hóa các công ty của tỉnh.

II. Kết quả triển khai kế hoạch sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước tỉnh Hải Dương tháng 5 năm 2014

1. Đối với các Doanh nghiệp nằm trong Kế hoạch sắp xếp, đổi mới năm 2014 (theo Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 28/5/2013 của Tỉnh ủy Hải Dương):

UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định chuyển đổi và Ban Chỉ đạo đã tổ chức các buổi công bố, tuyên truyền về cổ phần hóa tại các Công ty. Đến ngày 30/5/2014, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chấp thuận tổ chức tư vấn cổ phần hóa cho ba công ty là: Công ty TNHH một thành viên Hưng Hải (Vũng Tàu); Công ty TNHH một thành viên KDNS Hải Dương và Công ty TNHH một thành viên Truyền hình cáp Hải Dương.

2. Đối với 3 Doanh nghiệp nằm trong Kế hoạch cổ phần hóa năm 2015 (theo Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 28/5/2013 của Tỉnh ủy Hải Dương):

Thực hiện Thông báo 60/TB-VP ngày 29/4/2014 của Văn phòng UBND tỉnh, Ban ĐM&PTDN tỉnh đã ban hành Công văn số 561/KHĐT-ĐMDN về việc triển khai cổ phần hóa ba doanh nghiệp ngay trong năm 2014. Đến nay, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Dương và Công ty TNHH một thành viên Giống cây trồng Hải Dương đã có các Tờ trình về việc cổ phần hóa và thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa. Ngay khi nhận được Tờ trình của hai công ty, Ban ĐM&PTDN tỉnh cũng đã có các Tờ trình UBND tỉnh ra Quyết định về việc cổ phần hóa và thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa.

Riêng Công ty TNHH một thành viên quản lý giao thông, môi trường đô thị Chí Linh, ngày 19/5/2014 có Tờ trình số 135/TTr.Cty về việc đề nghị điều chỉnh thời gian cổ phần hóa Doanh nghiệp, Ban ĐM&PTDN tỉnh cũng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết đề nghị của Công ty này.

3. Các doanh nghiệp cũng đã chủ động, khẩn trương triển khai được một số công việc, xây dựng Kế hoạch thực hiện cổ phần hóa .v.v. (Chi tiết có Báo cáo số 693/BC-ĐMDN ngày 02/6/2014 gửi kèm Báo cáo này).

Tuy vậy, qua kinh nghiệp học tập cổ phần hóa các công ty và thực tế, xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên KDNS Hải Dương và Ban ĐM&PTDN tỉnh, UBND tỉnh đã ra Quyết định về việc điều chỉnh thời gian xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 30/6/2014. Như vậy Kế hoạch cổ phần hóa của Công ty này phải được điều chỉnh lại cho sát với thực tế.

Đối với Công ty Thương mại Dịch vụ Hải Dương, do tồn tại một hợp đồng khoán giữa Công ty với Sở Thương Mại và Du lịch Hải Dương chưa được thanh lý. Ngày 23/5/2014, UBND tỉnh đã có Công văn 887/UBND-VP yêu cầu Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan thanh lý hợp đồng khoán kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước. Như vậy Kế hoạch cổ phần hóa của Công ty này cũng phải được điều chỉnh lại cho sát với thực tế.

Đối với Công ty TNHH một thành viên Hưng Hải (Vũng Tàu), ngày 18/4/2014, Sở Tài chính đã có Công văn số 742/STC- TCDN về việc xin ý kiến xử lý phần vốn góp của CBCNV Công ty Hưng Hải, nhưng đến nay Bộ Tài chính vẫn chưa có văn bản trả lời. Như vậy Kế hoạch cổ phần hóa của Công ty này cũng phải được điều chỉnh lại cho sát với thực tế.

Đối với Công ty TNHH một thành viên Truyền hình cáp Hải Dương, mặc dù Ban ĐM&PTDN tỉnh đã yêu cầu Công ty chủ động làm việc với Truyền hình Cáp Việt Nam để bàn bạc, thống nhất cách giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến Hợp đồng kinh doanh đã ký giữa hai bên khi cổ phần hóa Công ty, báo cáo Ban Chỉ đạo nhưng đến nay, Công ty này vẫn chưa thực hiện được. Như vậy Kế hoạch cổ phần hóa của Công ty này cũng phải được điều chỉnh lại cho sát với thực tế.

4. Về việc thực hiện nhiệm vụ của Ban ĐM&PTDN tỉnh, Tổ Chuyên viên giúp việc Ban, Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban:

Ngày 29/4/2014, Trưởng ban ĐM&PTDN tỉnh đã ban hành Thông báo số 68/TB-BĐMDN phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban ĐM&PTDN tỉnh và thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Ban. Nội dung Thông báo 68/TB-BĐMDN đã nêu rõ rằng, chi tiết nhiệm vụ của từng cá nhân, liên quan đến nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Nhằm tăng cường việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, Thông báo 68/TB-BĐMDN cũng phân công một số thành viên Ban ĐM&PTDN tỉnh có trách nhiệm chủ trì, trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện cổ phần hóa và chuyển đổi tại một số công ty.

Một số thành viên của Ban ĐM&PTDN và Tổ Chuyên viên, Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc đã rất tích cực, chủ động dành thời gian tập trung xử lý (kể cả làm việc ngoài giờ và làm thêm vào ngày nghỉ), đề xuất ý kiến, soạn công văn, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, quyết định, đi thực tế .v.v. Tuy vậy, do các thành viên Ban và Tổ Chuyên viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, trong thời điểm tỉnh có rất nhiều công việc phát sinh (như: nhận bàn giao Khu công nghiệp Lai Vu, diễn biến phức tạp ngoài Biển Đông ảnh hưởng đến một số Công ty có vốn đầu tư nước ngoài .v.v.) nên còn một số thành viên chưa dành được nhiều thời gian tập trung cho công việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Vẫn còn một số thành viên Ban Chỉ đạo là Lãnh đạo một vài công ty chưa thật sự chủ động, tích cực, quyết tâm, tư tưởng thụ động, chưa thật sự lao vào công việc .v.v. Mặt khác, do công việc sắp xếp đổi mới là quá mới mẻ, hầu như mới gặp lần đầu nên các tổ viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của các doanh nghiệp cần phải được hướng dẫn, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, chi tiết.

Trong tháng 5/2014, theo đề nghị của một số Sở, Ngành, UBND tỉnh đã quyết định thay thế một số thành viên của Ban ĐM&PTDN tỉnh, Tổ Chuyên viên giúp việc, thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời, căn cứ vào kinh nghiệm từ các địa phương đi học tập, theo đề nghị của Sở Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa cũng đã ra quyết định bổ sung ba cán bộ của Sở Tài chính vào Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo để theo dõi, nắm bắt công việc ngay từ đầu. Các cán bộ được cử cần theo dõi sát sao công việc ngay từ những bước đầu, nhất là việc xác định giá trị doanh nghiệp để đảm bảo kết quả nhanh, chính xác, giúp cho quá trình cổ phần hóa các công ty được tiến hành theo đúng Kế hoạch.

III. Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

Do khối lượng công việc còn rất nhiều, hầu như các doanh nghiệp mới chỉ thực hiện được một số bước ban đầu, nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời. Để hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo Kế hoạch đã đề ra, Ban ĐM&PTDN tỉnh triển khai công việc tới các thành viên Ban ĐM&PTDN tỉnh, Tổ Chuyên viên giúp việc Ban, Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan, yêu cầu thực hiện nghiêm túc như sau:1. Tập trung giải quyết công việc trong thời gian ngắn nhất.

Chậm nhất trong thời gian 1 tuần (5 ngày làm việc), các văn bản từ Tổ giúp việc lên Công ty, từ Công ty lên Ban Chỉ đạo, từ Ban Chỉ đạo lên UBND tỉnh phải có kết quả (phê duyệt/tờ trình/ý kiến chỉ đạo .v.v.) bằng văn bản. Trường hợp không thể có kết quả phải báo cáo ngay Trưởng/Phó Ban chỉ đạo nguyên nhân và đề xuất hướng giải quyết, xử lý.2. Ký hợp đồng tư vấn và xây dựng kế hoạch cổ phần hóa.

Trong thời gian 2 tuần (10 ngày làm việc) kể từ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh về việc phê duyệt Tổ chức Tư vấn cổ phần hóa, Giám đốc (Tổng Giám đốc) các Công ty phải ký xong hợp đồng tư vấn cổ phần hóa. Trên cơ sở đó, trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng tư vấn, doanh nghiệp (cùng tổ chức tư vấn cổ phần hóa) phải xây dựng xong (đối với 4 Công ty nêu tại ý 3, mục II là xây dựng lại Kế hoạch) Kế hoạch cổ phần hóa đảm bảo tính khả thi cao nhất, báo cáo Ban Chỉ đạo cổ phần hóa.3. Thực hiện báo cáo công việc lên UBND tỉnh, họp Ban Chỉ đạo hàng tháng.

Trước ngày mùng 5 hàng tháng, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (Giám đốc/Tổng Giám đốc) phải có báo cáo bằng văn bản lên Trưởng ban ĐM&PTDN tỉnh và Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty. Báo cáo nêu rõ các việc đã làm được, chưa làm được (thuộc trách nhiệm của cá nhân, bộ phận nào ...), nguyên nhân, nội dung triển khai công việc tháng sau .v.v. Trên cơ sở đó, trước ngày mùng 10 hàng tháng, Ban Chỉ đạo sẽ họp, thống nhất và có báo cáo UBND tỉnh.4. Thực hiện báo cáo lên Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN TW, họp Ban ĐM&PTDN tỉnh (mở rộng) hàng quý

Hàng quý, Ban ĐM&PTDN tỉnh, Ban Chỉ đạo sẽ họp mở rộng (có mời các doanh nghiệp, các sở, ban, ngành, tổ chức tư vấn .v.v.) để kiểm điểm công việc quý trước và triển khai công việc quý sau (cuộc họp được tổ chức trước ngày mùng 10 của tháng đầu quý mới - có giấy mời). Trên cơ sở đó Ban ĐM&PTDN tỉnh có báo cáo UBND tỉnh, UBND tỉnh có báo cáo Ban chỉ đạo ĐM&PTDN TW theo quy định tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015” và các văn bản khác có liên quan.5. Trong tháng 6/2014 yêu cầu:

+ Thực hiện Công văn 887/UBND-VP của UBND tỉnh ngày 23/5/2014, Sở Công thương chỉ trì cùng Công ty Thương mại Dịch vụ Hải Dương (phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan) thanh lý xong hợp đồng khoán kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước với Công ty Thương mại Dịch vụ Hải Dương, báo cáo UBND tỉnh và Ban ĐM&PTDN tỉnh.

+ Công ty TNHH một thành viên Truyền hình cáp Hải Dương, chủ động làm việc với Truyền hình Cáp Việt Nam để bàn bạc, thống nhất cách giải quyết, xử lý xong (về chủ trương) các vấn đề liên quan đến Hợp đồng kinh doanh đã ký giữa hai bên khi cổ phần hóa Công ty.

+ Các công ty hoàn thành xong việc ký hợp đồng tư vấn cổ phần hóa và xây dựng xong kế hoạch cổ phần hóa, phân công nhiệm vụ cho từng tổ viên tổ giúp việc theo nhóm công việc cụ thể. Đồng loạt triển khai mục 2 và 3 bước 1, quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (ban hành kèm theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần). Chú ý, ngoài những phần việc phải bắt buộc chờ đợi kết quả từ công đoạn trước mới có thể tiến hành tiếp theo, rất nhiều phần việc khác có thể được tiến hành đồng thời để rút ngắn tổng thời gian chung.6. Đối với tổ chức tư vấn cổ phần hóa được lựa chọn

Yêu cầu các tổ chức tư vấn cổ phần hóa được lựa chọn thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Pháp luật khi thực hiện các công việc theo Hợp đồng được ký kết, tích cực chủ động phối hợp với công ty được tư vấn đảm bảo thực hiện công việc nhanh, chính xác, trung thực, đúng quy định, đúng thời gian, tiến độ, chất lượng .v.v.

Vậy, Ban ĐM&PTDN tỉnh trân trọng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh ./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đ/c Nguyễn Dương Thái – Phó CT, TBĐM&PTDN tỉnh;

- TV Ban ĐM&PTDN tỉnh và tổ CV;

- TV Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc;

- Các DNNN thuộc diện đổi mới, sắp xếp năm 2014-2015;

- Các Tổ chức Tư vấn CPH được lựa chọn;

- BBT Web site Sở KH&ĐT (đăng tải báo cáo);

- Lưu: ĐMDN; VT.TM. BAN ĐM&PTDN TỈNH

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN
Đã ký


GIÁM ĐỐC SỞ KH&ĐT

Vương Đức Sáng

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

BAN ĐỔI MỚI VÀ PTDN TỈNH


Số: 416/BC-ĐMDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

Về việc triển khai kế hoạch sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước

và đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Hải Dương


Thực hiện phương án sắp sếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2015 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 419/Ttg-ĐMDN ngày 20/3/2013 và Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 28/5/2013 của Tỉnh ủy Hải Dương;

Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06/3/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Chỉ thị 06/CT-Ttg ngày 12/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ vào kết quả cuộc họp của Ban ĐM&PTDN tỉnh (mở rộng) ngày 06/4/2014 và kết quả buổi buổi làm việc với đại diện Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương (Văn phòng Chính phủ - ngày 11/4/2014);

Ban ĐM&PTDN tỉnh Báo cáo việc triển khai kế hoạch sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2014 và nhiệm vụ tái cơ cấu, phát triển doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước, như sau:

I. Triển khai kế hoạch sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2014

1. Kế hoạch sắp xếp, đổi mới DNNN năm 2014:

+ Cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Hưng Hải (Nhà nước không nắm giữ vốn điều lệ);

+ Chuyển đổi Trung tâm Giống gia súc Hải Dương thành Công ty TNHH một thành viên;

+ Cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ đối với Công ty TNHH một thành viên Truyền hình cáp Hải Dương;

+ Cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đối với Công ty Thương mại Dịch vụ Hải Dương.

+ Cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ đối với Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương (do công ty lớn, khối lượng công việc nhiều nên triển khai năm 2014, hoàn thành trong tháng 6/2015).

Căn cứ Kế hoạch này, các công ty (có tên trên) cần chủ động xây dựng Kế hoạch cụ thể, chi tiết, có mốc thời gian, phân công .v.v. cụ thể từng công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Những công việc UBND tỉnh và Ban ĐM&PTDN tỉnh, các doanh nghiệp đã triển khai:

Đầu năm 2014, Ban ĐM&PTDN tỉnh đã chủ động triển khai kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của tỉnh, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Hưng Hải và Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương. Ngày 06/4/2014, Ban ĐM&PTDN tỉnh đã họp phiên mở rộng để triển khai kế hoạch sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước và đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Hải Dương với sự tham gia đầy đủ của các thành viên của Ban, Tổ Chuyên viên, các Sở, ngành có liên quan, UBND thành phố Hải Dương và các công ty nằm trong Kế hoạch đổi mới, sắp xếp năm 2014.

UBND tỉnh đã ra Quyết định về việc Cổ phần hóa và thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa 4 công ty (Công ty TNHH một thành viên Hưng Hải; Công ty TNHH một thành viên Truyền hình cáp Hải Dương; Công ty Thương mại Dịch vụ Hải Dương và Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương), ra Quyết định chuyển đổi và thành lập Ban chuyển đổi Trung tâm Giống gia súc Hải Dương thành Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương 2) Các công ty đã cơ bản xây dựng xong Kế hoạch cổ phần hóa công ty 3) Một số tổ chức tư vấn cổ phần hóa đã gửi hồ sơ chào dịch vụ tới Ban ĐM&PTDN tỉnh.

Thường trực Ban ĐM&PTDN tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) đã tập hợp các văn bản liên quan đến công tác đổi mới, sắp xếp và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước .v.v. trên Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương tại địa chỉ: sokhdt.haiduong.gov.vn (mục Tin hoạt động ngành) và đẩy mạnh việc tuyên truyền trên báo chí, truyền hình về chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.3. Một số thuận lợi, khó khăn, vướng mắc:

3.1 Thuận lợi chính:

Sự tạo điều kiện, đồng thuận rất cao từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến các cấp, các ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp đối với việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Kinh nghiệm đổi mới, sắp xếp cho thấy, ở đâu có sự đồng thuận, quyết tâm cao từ lãnh đạo đến cán bộ, công nhân viên các doanh nghiệp thì việc đổi mới, sắp xếp nhất định sẽ thành công.

Các kinh nghiệm tốt từ các địa phương đã thực hiện việc đổi mới, sắp xếp thành công các doanh nghiệp tương tự cũng như kinh nghiệm của tỉnh về công tác này chắc chắn sẽ góp phần quan trọng cho việc hoàn thành thắng lợi Kế hoạch sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp của tỉnh.

3.2 Khó khăn, vướng mắc chính:

- Việc cổ phần hóa Công ty Thương mại Dịch vụ Hải Dương gặp nhiều khó khăn do Công ty này đang bị thua lỗ và đất đai mà công ty này đang thuê hiện UBND tỉnh và UBND thành phố Hải Dương đang có kế hoạch sử dụng vào mục đích khác hiệu quả hơn. Mặc dù ngày 07/02/2013 UBND tỉnh Hải Dương đã có Báo cáo số 15/BC-UBND đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết việc sắp xếp, đổi mới Công ty này (và trước đó UBND tỉnh Hải Dương cũng đã nhiều lần báo cáo về Công ty này). Ý kiến của tỉnh Hải Dương là trước mắt cho phép chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên để công ty đủ tư cách pháp nhân tiếp tục hoạt động, sau khi tỉnh xử lý xong các tồn đọng, nhất là về đất đai thì tỉnh sẽ trình tiếp phương án sắp xếp, đổi mới. Tuy vậy, tại văn bản số 419/Ttg-ĐMDN ngày 20/3/2013, Thủ tướng Chính phủ vẫn yêu cầu phải cổ phần hóa ngay Công ty này.

- Việc cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Hưng Hải (doanh nghiệp Nhà nước của Đảng do Tỉnh ủy Hải Dương làm chủ sở hữu, trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) gặp một vướng mắc do các tồn đọng về việc "góp vốn" của người lao động, xử lý tài chính, nợ thuế, thuê hạ tầng để kinh doanh và thuê đất .v.v. của UBND tỉnh Vũng Tàu.

- Việc cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Truyền hình cáp Hải Dương cũng sẽ gặp khó khăn do trụ sở (đất thuê của Nhà nước) hiện chưa ổn định, hợp đồng hợp tác kinh doanh với Truyền hình Cáp Việt Nam vẫn đang thực hiện, cần có sự bàn bạc, thống nhất với đơn vị này.

- Kinh tế Việt Nam và thế giới vẫn còn chưa thoát khỏi suy thoái, việc cổ phần hóa và IPO (phát hành lần đầu ra công chúng) chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các doanh nghiệp hoạt động công ích, tỷ suất lợi nhuận không cao, vốn vay lớn .v.v.

II. Nhiệm vụ tái cơ cấu, phát triển doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước

Ban ĐM&PTDN tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu, phát triển doanh nghiệp, trọng tâm theo các văn bản mà Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, Ngành mới ban hành. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, doanh nghiệp có liên quan đôn đốc thực hiện:

+ Chỉ thị 06/CT-Ttg ngày 12/3/2014 của Chính phủ về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

+ Nghị định 61/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/6/2013 về việc ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có doanh nghiệp có vốn nhà nước.

+ Thông tư 158/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 13/11/2013 Hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước.

+ Thông tư 171/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/11/2013 Hướng dẫn công khai tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ.

+ Thông tư số 21/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/02/2014 ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

+ Thông tư 194/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/12/2013 hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

+ Đối với các doanh nghiệp đã thực hiện đổi mới, sắp xếp và các Công ty cổ phần còn phần vốn nhà nước, yêu cầu thực hiện việc nộp tiền (bán cổ phần, cổ tức .v.v.) về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp quy định tại Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

III. Giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu, phát triển doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước

Ngày 06/3/2014 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 15/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó nhấn mạnh: Điều 2. Trường hợp không thực hiện được tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Hội đồng thành viên các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty các doanh nghiệp nhà nước và Ban lãnh đạo doanh nghiệp phải làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan xử lý chậm quá trình cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Đồng thời, Bộ trưởng các Bộ quản lý ngành, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chậm hoàn thành kế hoạch đã được phê duyệt theo quy định.

Vì vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu, phát triển doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước, Ban ĐM&PTDN tỉnh đề nghị:

1. Các doanh nghiệp thực hiện việc sắp xếp, đổi mới cần chủ động, tích cực nghiên cứu các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện tốt. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, người lao động ở các doanh nghiệp về sự cần thiết và hiệu quả của việc đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, công nhân lao động tích cực tham gia, ủng hộ việc đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp.

Căn cứ vào Kế hoạch sắp xếp, đổi mới của tỉnh và tình hình thực tế của Doanh nghiệp, các doanh nghiệp tự xây dựng Kế hoạch sắp xếp, đổi mới của doanh nghiệp mình, báo cáo Ban ĐM&PTDN tỉnh trước ngày 20/4/2014. Kế hoạch cần cụ thể, chi tiết, có thời gian hoàn thành nhiệm vụ cho từng phần công việc và chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc được phân công. Để học tập kinh nghiệm các đơn vị cùng ngành trong toàn quốc đã chuyển đổi thành công (và cả chưa thành công - nếu có), các doanh nghiệp cần chủ động đề xuất tổ chức các đoàn để đi nghiên cứu, nắm bắt tình hình với sự tham gia của đại diện doanh nghiệp và TV Ban ĐM&PTDN tỉnh, Tổ chuyên viên .v.v. Chủ động báo cáo, đề xuất ý kiến để giải quyết các khó khăn, vướng mắc lên cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch HĐQT công ty, Giám đốc (Tổng Giám đốc) (đối với Công ty cổ phần còn phần vốn nhà nước), Chủ tịch công ty, Giám đốc (Tổng Giám đốc) (đối với các Công ty TNHH một thành viên), Giám đốc công ty (đối với Doanh nghiệp nhà nước chưa chuyển đổi) chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng .v.v. công việc sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu, phát triển doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước. UBND tỉnh kiên quyết không ủy quyền, tái ủy quyền, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm và sẽ kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân .v.v. đối với các trường hợp chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới.

2. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tập trung chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, có kế hoạch, biện pháp cụ thể, chủ động nắm tình hình để thực hiện tốt kế hoạch đổi mới, sắp xếp DNNN của tỉnh. Kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất ý kiến để giải quyết các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ lên Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh cần kịp thời xin ý kiến, trình sớm các văn bản về sắp xếp, đổi mới lên Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh. Đối với các khó khăn, vướng mắc cần nhanh chóng xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh để giải quyết hoặc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương.Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, Ban, Ngành có liên quan, UBND thành phố Hải Dương cần chủ động, tích cực triển khai các quy định của pháp luật liên quan đến nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu, phát triển doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước.

3. Điều 12 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần cho phép thuê tổ chức tư vấn cổ phần hóa để: 1) xác định giá trị doanh nghiệp; 2) xây dựng phương án cổ phần hóa 3) bán cổ phần lần đầu. Chi phí thuê tư vấn cổ phần hóa được tính vào chi phí cổ phần hóa. Do khối lượng công việc rất lớn, thời gian rất gấp, lại gặp nhiều khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, vì vậy Ban ĐM&PTDN tỉnh đề nghị UBND tỉnh cho phép thuê tư vấn cổ phần hóa thực hiện cả ba nhiệm vụ trên.

4. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại một số công ty:

- Đối với Công ty thương mại dịch vụ Hải Dương, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vẫn ra quyết định cổ phần hóa và thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp. Trong quá trình triển khai, gặp khó khăn, vướng mắc Ban ĐM&PTDN tỉnh sẽ báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo tháo gỡ. Trường hợp không thể cổ phần hóa được sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành của Trung ương.

- Ngày 11/4/2014, Công ty TNHH một thành viên Hưng Hải có Văn bản số 09/CV-CT v/v báo cáo đề nghị xử lý vốn và tổ chức tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp. Để giải quyết vấn đề “góp vốn” của Công ty này, Trưởng ban ĐM&PTDN tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, soạn văn bản xin ý kiến Bộ Tài Chính, Ban ĐM&PTDN TW xin hướng xử lý, giải quyết.

5. Đối với ba Công ty thuộc diện cổ phần hóa năm 2015 theo Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 28/5/2013 của Tỉnh ủy Hải Dương là Công ty TNHH một thành viên quản lý giao thông, môi trường đô thị Chí Linh; Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Dương; Công ty TNHH một thành viên Giống cây trồng Hải Dương. Mặc dù kế hoạch cổ phần hóa công ty trong năm 2015 nhưng để hoàn thành Kế hoạch này, Ban ĐM&PTDN tỉnh và các công ty sẽ chủ động triển khai các bước công việc ngay từ năm 2014.

6. Ban ĐM&PTDN tỉnh kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp TW, các Bộ, Ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu .v.v. quan tâm, tạo mọi điều kiện và giải quyết sớm các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước tỉnh Hải Dương.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Hải Dương;

- Đ/c Nguyễn Dương Thái – Phó CT, TBĐM&PTDN tỉnh;

- TV Ban ĐM&PTDN tỉnh và tổ CV;- Lưu: ĐMDN; VT.


TM. BAN ĐM&PTDN TỈNH

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN
Đã ký
GIÁM ĐỐC SỞ KH&ĐT

Vương Đức Sáng: DangKyDoangNghiep -> Documents
Documents -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
Documents -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
Documents -> PHÒng đĂng ký kinh doanh
Documents -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 176/2012/tt-btc như sau
Documents -> Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Documents -> TM. UỶ ban nhân dân tỉnh chủ TỊch đã ký Phan Nhật Bình
Documents -> Điều Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã đối với pháp nhân Việt Nam
Documents -> Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Documents -> Quy đỊnh chung điều Đối tượng áp dụng và phạm VI điều chỉnh
Documents -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương