CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tưtải về 11.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích11.81 Kb.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1099/SKHĐT-KTN

V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2015.


Hải Dương, ngày 06 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: …………………………………………................


Thực hiện Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giao Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương đề nghị cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình cụ thể của đơn vị, địa phương mình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2015 (theo mẫu Đề cương và 3 Biểu gửi kèm công văn này).

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện và gửi nội dung bằng văn bản về phòng Kinh tế ngành thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng thời gửi kèm file mềm về địa chỉ email: kinhtenganh.skhdt@gmail.com) trước ngày 20/8/2014 để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- UBND tỉnh Hải Dương {thay báo cáo};

- Giám đốc Sở; PGĐ Nguyễn Xuân Đoan- phụ trách KTN;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện {để thực hiện};

- Phòng ĐKKD {để phối hợp};- Lưu: VT, KTN.Mai Hương (30b)KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Đoan

(SĐT liên hệ: Nguyễn Thị Mai Hương 0904 531 668)

: DangKyDoangNghiep -> Documents
Documents -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
Documents -> PHÒng đĂng ký kinh doanh
Documents -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 176/2012/tt-btc như sau
Documents -> Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Documents -> TM. UỶ ban nhân dân tỉnh chủ TỊch đã ký Phan Nhật Bình
Documents -> Điều Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã đối với pháp nhân Việt Nam
Documents -> Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Documents -> Quy đỊnh chung điều Đối tượng áp dụng và phạm VI điều chỉnh
Documents -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
Documents -> Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-cp ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương