Dự án: Nâng tầng Khu tiếp nhận bệnh nhân thuộc Bệnh viện Đà Nẵngtải về 27.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích27.99 Kb.
#21164

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2272 /QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng

Dự án: Nâng tầng Khu tiếp nhận bệnh nhân thuộc Bệnh viện Đà Nẵng

Địa điểm: Số 124 Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 24/01/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 9169/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND thành phố v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Theo chủ trương của UBND thành phố tại Thông báo số 224/TB-UBND ngày 19/09/2014 về kết luận của Lãnh đạo thành phố tại buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng và Công văn số 719/VP-QLĐTư ngày 31/03/2014, Công văn số 10149/UBND-QLĐTư ngày 22/12/2015 v/v Nâng tầng Khu tiếp nhận bệnh nhân thuộc Bệnh viện Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Báo cáo số 601/BC-SYT ngày 31/3/2016, kèm theo Báo cáo thẩm định số 209/BCTĐ-SKHĐT ngày 23/3/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư v/v Thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Nâng tầng Khu tiếp nhận bệnh nhân thuộc Bệnh viện Đà Nẵng,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Nâng tầng Khu tiếp nhận bệnh nhân thuộc Bệnh viện Đà Nẵng.2. Chủ đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng.

3. Đơn vị thực hiện chủ trương đầu tư: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

4. Địa điểm xây dựng: Số 124 Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

5. Mục tiêu đầu tư:

5.1. Sự cần thiết đầu tư: Hiện nay, Khoa khám bệnh - Bệnh viện Đà Nẵng có 26 chỗ khám. Theo tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa (TCVN 447:2012), số lượng khám bệnh tối thiểu là 65 chỗ. Đồng thời số lượng người dân đến khám bệnh ngày càng tăng. Do vậy, việc nâng tầng khu tiếp nhận bệnh nhân để bổ sung thêm các phòng khám bệnh, tránh tình trạng quá tải, đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh của người dân là cần thiết.

5.2. Mục tiêu đầu tư: Nâng tầng khối tiếp nhận bệnh nhân từ 01 tầng lên 03 tầng để đầu tư bổ sung các phòng khám, phòng điều trị nhằm đảm bảo công tác chuyên môn trong việc khám và điều trị để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

6. Nội dung và quy mô đầu tư và phương án xây dựng: Nâng tầng khối tiếp nhận bệnh nhân từ 01 tầng lên 03 tầng như sau:

- Tầng 1: Mặt bằng bố trí như hiện trạng, mở rộng khu vực làm thủ tục, cải tạo phòng tiếp nhận và phòng chụp X-quang, bố trí thêm 01 cầu thang bộ. Gia cố móng đơn hiện trạng thành móng đơn một phương bằng BTCT B25; Bổ sung cột và tăng tiết diện cột hiệng trạng để đảm bảo khả năng chịu lực. Diện tích cải tạo: 558m2.

- Tầng 2, 3: Bố trí phòng khám, phòng điều trị ngoại trú, sảnh chờ, cầu thang, nhà vệ sinh và các phòng phụ trợ khác. Kết cầu khung, sàn BTCT; Sàn mái BTCT trên xử lý chống thấm, lát (lợp) vật liệu chống nóng; Ốp lát gạch graníte, ceramic; Tường xây gạch trát vữa xi măng M75, lăn sơn; Cửa đi, cửa sổ khung nhôm – kính. Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy đi kèm; Tổng diện tích sàn xây dựng 1.029m2.

7. Loại, cấp công trình: Dự án nhóm C; Cấp III.

8. Tổng mức đầu tư: 8.512.009.000 đồng (Tám tỷ, năm trăm mười hai triệu, không trăm lẻ chín ngàn đồng).

Trong đó:- Chi phí xây dựng sau thuế

:

7.021.150.000

đồng

- Chi phí quản lý dự án

:

161.103.000

đồng

- Chi phí tư vấn ĐTXD

:

456.094.000

đồng

- Chi phí khác

:

99.843.000

đồng

- Chi phí dự phòng

:

773.819.000

đồng

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố (Kế hoạch vốn năm 2016 bố trí 50 triệu đồng).

10. Thời gian đầu tư: Năm 2016 - 2017.

- Năm 2016: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2017: Triển khai thực hiện (chỉ thực hiện khi được bố trí vốn).

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thực hiện chức năng quản lý, điều hành dự án theo quy định.

12. Những điểm cần lưu ý: Sở Y tế, Điều hành dự án phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 209/BC-SKHĐT ngày 23/3/2016.
Điều 2. Giao các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Chủ tịch UBND tp;

- Lưu: VT, QLĐTư.
CHỦ TỊCH


Huỳnh Đức Thơ


tải về 27.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương