COÂNg ngheä thoâng tin laø GÌ?tải về 0.63 Mb.
trang11/13
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích0.63 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Giaáy môøi




Kính göûi : << 1>> << 2 >>

Ñiaï chæ : << 3 >>

Ñieän thoaïi : <<4>>

Nhaân dòp Teát Trung thu 1999 , traân troïng kính môøi quí << 1>> vui loøng ñeán döï buoåi lieân hoan vui Teát Trung thu toå chöùc luùc 17 giôø << 5 >> taïi HOÄI QUAÙN CAÂY TRE – 46 Nguyeãn Ñình Chieåu Q5 tp HCM .

Kính mong ñöôïc tieáp ñoùn quí <<1>>

Nha Trang , ngaøy 20 thaùng 09 naêm 2003Chuû nhieäm CLB
Noâi dung troän nhö sau:

<<1>> : Danh xöng cuûa khaùch

<<2>> : Hoï teân cuûa khaùch

<<3>> : Ñiaï chæ cuûa khaùch

<<4>> : Soá ñieän thoaïi cuûa khaùch, neáu khaùch khoâng coù ñieän thoaïi thì khoâng in doøng naøy

<<5>> : Neáu khaùch nam ( PHAI = 1) thì in “ngaøy 24-09 -2003“, khaùch nöõ (PHAI =0 ) in “øngaøy 23-09-2003 “

Main document ñaët teân laø TM2.DOC ,

Datasource ñaët teân laø DT2.DOC


: laø teân cuûa anh ( chò ).
Sau ñaây laø danh saùch khaùch


STT

HOTEN

DXUNG

DIACHI

PHAI

TELNgoâ thò

Thuûy

Baø

45 Huøng Vöông - Nha Trang

0

824567Ngoâ Duy

Khang

OÂng

32 Ngoâ Ñöùc Keá - Nha Trang

1

823251Huyønh Phi

Hueä

Chò

67 Leâ Hoàng Phong Nha Trang

0


Nguyeãn thò

Thu

Baø

76/2 Traàn quí Caùp- Ninh Hoaø

0


Traàn vaên

Huøng

Anh

46 Hoaøng vaên Thuï Nha Trang

1

831456BAØI THÖÏC HAØNH WORD 10


Duøng Word, haõy soaïn môùi taäp tin BAITAPW6.DOC ñaët taïi thö muïc rieâng cuûa anh (chò) vaø coù noäi dung sau (logo laáy moät hình töï choïn vaø veõ ñöôøng troøn baèng Drawing ). Taäp tin goàm coù 2 phaàn nhö sau:COÂNG TY XAÂY DÖÏNG HOAØN CAÀU

23 Ngoâ Quyeàn Nha Trang


Tel : 58 823245 Fax 58 823465

E - Mail hoancau@ dng.vnn.vn

Nha Trang , ngaøy 26 thaùng 9 naêm 2002


Kính göûi : Coâng ty Tin hoïc TNT

Nhaèm tieáp tuïc naâng cao chaát löôïng xaây döïng, môû roäng vaø hieän ñaïi hoaù trang thieát bò. Coâng ty chuùng toâi coù nhu caàu trang bò theâm moät phoøng maùy tính môùi vôùi maïng Windows NT.

Ñeå coù theâm thoâng tin, chuùng toâi xin göûi ñeán quí coâng ty baûng danh muïc caùc thieát bò maø chuùng toâi caàn laép ñaët nhö sau:
DANH MUÏC THIEÁT BÒ

STT

TEÂN HAØNG

QUI CAÙCH

SOÁ LÖÔÏNG

1

Server

128 MBRAM,6.3GB HDD

01

2

W - Stations

64 MB RAM, 4.2 GB HDD

20

3

Printers

Laser , A4

02

3

Scanner

Color , A4

01

Ñeà nghò quí coâng ty göûi cho chuùng toâi baûng baùo giaù vaø caáu hình maùy quí coâng ty coù theå cung caáp tröôùc ngaøy 14/09/99 .
Traân troïng kính chaøo

Giaùm Ñoác



TRUNG TAÂM TIN HOÏC MICROSOFT


KEÁT QUAÛ THI TIN HOÏC

: dinhkem -> ttth -> attachments -> article -> 513
dinhkem -> Ban chấp hành trung ưƠng số 45-QĐ/tw đẢng cộng sản việt nam
dinhkem -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
dinhkem -> DẠY Âm nhạc sau 4 NĂm nhìn lạI  (Phan Thành Hảo gv âm nhạc trường th a bình Phú, Châu Phú, An Giang)
dinhkem -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 83/2002/tt-btc ngàY 25 tháng 9 NĂM 2002 quy đỊnh chế ĐỘ thu, NỘp và quản lý SỬ DỤng phí, LỆ phí VỀ tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
dinhkem -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc BẢn kê khai
dinhkem -> Suy tim năM 2014: TÓm tắt các nc quan trọNG
dinhkem -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
dinhkem -> Hướng dẫn số 07-hd/btctw ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
dinhkem -> Danh mụC ĐẦu tư xdcb năM 2006 Nguồn vốn ngân sách huyện
513 -> COÂNg ngheä thoâng tin laø GÌ?


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương