Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúctải về 41.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích41.17 Kb.
#467
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 4869/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả Thành phố Hồ Chí Minh

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 389 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26


tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2026/QĐ-BCĐ389 ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố;

Xét đề nghị của Trưởng Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố tại Công văn số 016/BPTT BCĐ389.TP ngày 29 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều l. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389/TP).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các văn bản trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thành viên Ban Chỉ đạo và Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 389/TP, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :


- Như Điều 3;

- BCĐ 389 Quốc gia;

- TTUB: CT, các PCT;

- VPUB: các PVP;

- Lưu: VT, (TM/Cg).


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 389/TP.HCM

Nguyễn Thị Hồng


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả Thành phố Hồ Chí Minh


(Ban hành kèm theo Quyết định số 4869/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Thành phố)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy định chế độ báo cáo này bao gồm nội dung, hình thức, biểu mẫu của báo cáo định kỳ; báo cáo nhanh; báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo vụ việc điều tra, xác minh, xử lý vi phạm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thành phố.

2. Quy định chế độ báo cáo này áp dụng đối với Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo 389/TP, Trưởng Bộ phận, các Phó Trưởng Bộ phận, các thành viên của Bộ phận Thường trực và Thủ trưởng các sở ngành có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc

1. Báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng yêu cầu về nội dung, hình thức, biểu mẫu và thời hạn.

2. Thông tin báo cáo phải sử dụng đúng mục đích.

3. Chấp hành chế độ bí mật Nhà nước theo quy định.Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Chế độ báo cáo định kỳ

1. Báo cáo được thực hiện theo mẫu nội dung và 05 phụ lục đính kèm, gồm:

- Mẫu nội dung các báo cáo định kỳ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Phụ lục 1: Thống kê các vụ vi phạm;

- Phụ lục 2: Kết quả xử lý vi phạm hành chính;

- Phụ lục 3: Kết quả xử lý hình sự;

- Phụ lục 4: Thống kê hàng hóa vi phạm;

- Phụ lục 5: Vụ việc vi phạm điển hình.

Lưu ý: Đối với các phụ lục gửi kèm theo báo cáo, yêu cầu cán bộ lập biểu ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại liên lạc vào phía dưới của phụ lục.2. Thời hạn gửi báo cáo:

- Báo cáo công tác tháng: Chậm nhất vào ngày 17 hàng tháng; số liệu thống kê từ ngày 16 tháng trước đến hết ngày 15 của tháng báo cáo;

- Báo cáo quý I: Chậm nhất vào ngày 17/3 của năm báo cáo; tổng hợp tình hình, kết quả công tác, số liệu từ ngày 16/12 năm trước đến 15/3 năm báo cáo;

- Báo cáo quý III: Chậm nhất vào ngày 17/9 của năm báo cáo; tổng hợp tình hình, kết quả công tác, số liệu từ ngày 16/6 đến ngày 15/9 năm báo cáo;

- Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm: Chậm nhất vào ngày 20/6 của năm báo cáo; tổng hợp tình hình, kết quả công tác, số liệu từ ngày 16/12 của năm trước đến hết ngày 15/6 của năm báo cáo;

- Báo cáo tổng kết năm: Chậm nhất vào ngày 20/12 của năm báo cáo; tổng hợp tình hình, kết quả công tác, số liệu từ ngày 16/12 của năm trước đến hết ngày 15/12 của năm báo cáo.

3. Cách thức gửi, nhận báo cáo:

Tất cả các báo cáo gửi qua đường thư điện tử: bcd389@tphcm.gov.vn (gồm: 01 file mềm và 01 bản scan có chữ ký, dấu của Thủ trưởng cơ quan chức năng).

Và gửi bằng đường bưu điện về địa chỉ: Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố – Chi cục Quản lý thị trường Thành phố, số 242 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; fax: 39.326.077; điện thoại: 39.325.251 hoặc 39.322.491 (liên hệ đ/c Khanh - Quỳnh).

4. Các quy định khác:

- Đối với báo cáo tháng trùng với kỳ báo cáo quý thì chỉ xây dựng báo cáo quý.

- Đối với báo cáo quý trùng với kỳ báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm thì chỉ xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm.

- Đối với báo cáo quý trùng với kỳ báo cáo tổng kết năm thì chỉ xây dựng báo cáo tổng kết năm.

- Trường hợp nếu ngày báo cáo theo quy định trùng với ngày lễ, ngày nghỉ thì thời hạn nộp báo cáo là ngày làm việc đầu tiên tiếp theo.

Điều 4. Chế độ báo cáo nhanh

1. Khi phát hiện, bắt giữ vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, được dư luận quan tâm; có hàng hóa, tang vật vi phạm là hàng cấm, thì đơn vị chủ trì phát hiện, bắt giữ có trách nhiệm báo cáo nhanh vụ việc với Ban chỉ đạo 389 Quốc gia thông qua Văn phòng Thường trực theo cách thức sau:

1.1- Báo cáo gửi qua thư điện tử: bcd389-baocao@customs.gov.vn (gồm: 01 file mềm và 01 bản scan có chữ ký, dấu của Thủ trưởng cơ quan chức năng).

Và gửi bằng đường bưu điện về địa chỉ: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả - Tầng 14, trụ sở Tổng cục Hải quan; địa chỉ: đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; fax: 04.3944.0848 ; điện thoại: 04.3944.0845.1.2- Đồng thời báo cáo với Bộ, Ngành chủ quản và Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Bộ phận Thường trực (cách thức gửi báo cáo như Khoản 3 Điều 3 Quy định này).

2. Nội dung: Báo cáo ngắn gọn các nội dung chính của vụ việc, đảm bảo thể hiện đầy đủ các tiêu chí sau: Thời gian, địa điểm, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, biện pháp nghiệp vụ sử dụng, đối tượng vi phạm, hành vi vi phạm, tang vật vi phạm, trị giá tang vật vi phạm, kết quả xử lý ban đầu; tên, số điện thoại liên lạc của cán bộ xây dựng báo cáo.

3. Thời hạn báo cáo: Trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện, bắt giữ vụ việc.

Điều 5. Chế độ báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo vụ việc điều tra, xác minh, xử lý vi phạm

Khi có yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ công tác của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 Thành phố, đề nghị các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 Thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm báo cáo, cụ thể:1. Báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của Ban chỉ đạo 389 Thành phố thông qua Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố.

2. Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố gửi văn bản đề nghị báo cáo hoặc cử cán bộ trực tiếp làm việc, thu thập thông tin, tài liệu.

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhận văn bản đề nghị báo cáo có trách nhiệm phân công cán bộ tiếp nhận, tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu. Tạo điều kiện cho cán bộ Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố sử dụng các thiết bị, phương tiện cần thiết để tác nghiệp, thu thập thông tin, tài liệu.

4. Thời hạn báo cáo:

- Đối với các thông tin, tài liệu, số liệu sẵn có trong hồ sơ, cơ sở dữ liệu thì báo cáo, cung cấp trong thời gian nhanh nhất nhưng không quá 1 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

- Đối với thông tin, tài liệu cần có quá trình thu thập, phân tích, xử lý thì không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Trừ trường hợp đặc biệt do hai bên cùng trao đổi, thống nhất.

Điều 6. Trách nhiệm của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo 389/TP, Trưởng Bộ phận, các Phó Trưởng Bộ phận, các thành viên của Bộ phận Thường trực và Thủ trưởng các sở ngành có liên quan

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, phòng ban trực thuộc thực hiện nghiêm Quy định chế độ báo cáo này.

2. Cử cán bộ chuyên trách thực hiện báo cáo định kỳ; báo cáo nhanh; báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo vụ việc điều tra, xác minh, xử lý vi phạm theo đúng Quy định chế độ báo cáo này.

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ phận Thường trực Ban chỉ đạo 389/TP

1. Tiếp nhận, tổng hợp báo cáo của các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 Thành phố để báo cáo Ban Chỉ đạo 389 Thành phố và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia theo quy định.

2. Báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân Thành phố để xem xét hình thức xử lý (phê bình, không xét khen thưởng các danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân hàng năm) đối với các đơn vị, cá nhân là thành viên Ban Chỉ đạo 389 Thành phố, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng yêu cầu về chế độ thông tin báo cáo (cả về mặt thời gian, nội dung và mẫu biểu báo cáo).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản thi hành:

1. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo 389/TP, Trưởng Bộ phận, các Phó Trưởng Bộ phận, các thành viên của Bộ phận Thường trực và Thủ trưởng các sở ngành có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng Quy định chế độ báo cáo này.2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc khó khăn đề nghị
phản ánh về Ban Chỉ đạo 389 Thành phố để được xem xét giải quyết hoặc sửa đổi bổ sung. Việc sửa đổi Quy định chế độ báo cáo này do Trưởng Ban chỉ đạo 389 Thành phố quyết định, trên cơ sở đề nghị của Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố./.

BAN CHỈ ĐẠO 389 THÀNH PHỐ

tải về 41.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương