Công ty tnhh tư vấn, Thương mại và Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật T. R. A. N. S. M. Etải về 21.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích21.75 Kb.

BỘ Y TẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2969/BYT-TB-CT
V/v cấp phép nhập khẩu TTBYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn, Thương mại và Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật T.R.A.N.S.M.E.D

Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Xét nội dung đề nghị tại công văn 1219/TM ngày 05/4/2016 của đơn vị nhập khẩu về việc nhập khẩu trang thiết bị y tế. Bộ Y tế đã tổ chức họp thẩm định hồ sơ nhập khẩu và duyệt cấp giấy phép nhập khẩu các trang thiết bị y tế (mới 100%) theo danh mục như sau:TT

TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾCHỦNG LOẠI

*

Hàng do hãng Abbott Vascular - Mỹ, Ireland sản xuất và hãng Abbott Vascular/Mỹ chủ sở hữu:

1

Dụng cụ đóng mạch máu (Vessel Closure)

Dụng cụ đóng mạch máu (Vessel Closure)Proglide, Starclose SE

2

Giá đỡ mạch vành (Coronary Stent)

Giá đỡ mạch vành (Coronary Stent)Xience Pro 48, Xience ProX

3

Hàng do hãng Availmed - Mexico, Coxon - Trung Quốc, Abbott Vascular - Mỹ sản xuất và hãng Vascular/Mỹ chủ sở hữu:

3.1

Phụ kiện can thiệp tim mạch (Accessories)

20/30 Indeflator Inflation Device

3.2

20/20 Indeflator Inflation Device

3.3

20/30 Priority Pack with Copilot Bleedback Control Valve

3.4

20/20 Priority Pack with Copilot Bleedback Control Valve

3.5

Torque Device 0.009 - 0.018

3.6

Torque Device 0.25 - 0.38

3.7

Guide wire introducer

3.8

Funnel Introducer

3.9

Rotating Hemostatic valve 0.096”/0.115”

3.10

Copilot Bleedback Control Valve

3.11

Indeflator Plus 30 Inflation Device

3.12

Indeflator Plus 20 Inflation Device

3.13

Indeflator Plus 30 Priority Pack Accessory Kit with .096 RHV/.115 RHV

3.14

Indeflator Plus 20 Priority Pack Accessory Kit with .096 RHV/.115 RHV

3.15

Guide wire Accessory Kit with Copilot/.096 RHV /.115 RHV

3.16

20/30 Priority Pack Accessory Kit with.096 RHV/.115 RHV

3.17

20/20 Priority Pack Accessory Kit with.096 RHV/.115 RHV

*

Hàng do hãng Abbott Vascular - Mỹ sản xuất và hãng Abbott Vascular/Mỹ chủ sở hữu:

3.18

Phụ kiện can thiệp tim mạch

DOC Guide wire extension

*

Hàng do hãng Evalve - Mỹ sản xuất và hãng Evalve (DBA Abbott Vascular)/Mỹ chủ sở hữu:

4

Kẹp van hai (02) lá (Percutaneous Mitral Valve Repair)

Kẹp van hai (02) lá (Percutaneous Mitral Valve Repair) Kẹp van hai (02) lá (Percutaneous Mitral Valve Repair) MitraClip

Đề nghị đơn vị nhập khẩu thực hiện đúng các quy định hiện hành về nhập khẩu trang thiết bị y tế. Về nhãn hàng hóa phải theo đúng quy định pháp luật về nhãn, đồng thời phải chịu trách nhiệm về số lượng, trị giá và chất lượng các trang thiết bị y tế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Giấy phép nhập khẩu này có hiệu lực đến ngày 31/12/2016. 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Hải quan cửa khẩu;
- Thanh tra Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TB-CT(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến


 
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương