CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chíNHtải về 28.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích28.89 Kb.

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

_____________________________________

Số : /STC-QLGCS

V/v Đơn giá thuê đất đối với dự án : khai thác mỏ đá xây dựng tại huyện Xuyên Mộc của Công ty TNHH xây dựng Trung TínhVũng Tàu, ngày tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

+ Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.


1. Căn cứ pháp lý :

- Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP.

- Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Nghị định số 142/2005/NĐ-CP; thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 điều chỉnh, bổ sung thông tư số 120/2005/TT-BTC; Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/06/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC;

- Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 20/05/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v thu hồi 55.595,60 m2 đất tại Núi lá, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc. Và cho Công ty TNHH xây dựng Trung Tín thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi trên để đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng và biên bản bàn giao đất thực địa do Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Xuyên Mộc lập ngày 29/07/2009.

- Căn cứ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009;, Quyết định số 27//2010/QĐ-UBND ngày 26/07/2010; Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Tỉnh.

- Căn cứ phiếu chuyển thông tin địa chính số 501/PC-VPĐKQSDĐ ngày 04/11/2009 và công văn số 361/VPĐK-HCTH ngày 14/10/2013 của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đề nghị xác định đơn giá cho thuê đất để xác định nghĩa vụ tài chính của đơn vị.

2. Xác định đơn giá cho thuê đất :

Ngày 14/10/2013 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có công văn số 361/VPĐK-HCTH đề nghị xác định đơn giá cho thuê đất để xác định nghĩa vụ tài chính của đơn vị, với nội dung : ngày 04/11/2009 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có phiếu chuyển thông tin địa chính số 501/PC-VPĐKQSDĐ chuyển đến Sở Tài chính và Chi cục Thuế huyện Xuyên mộc, nhưng đến nay Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chưa nhận được đơn giá thuê đất của Sở Tài chính (qua rà soát, thì tại Văn phòng Sở Tài chính không nhận được phiếu chuyển thông tin địa chính số 501/PC-VPĐKQSDĐ), cụ thể vị trí lô đất thuê 55.895,60 m2, để thực hiện dự án : khai thác mỏ đá xây dựng của Công ty TNHH xây dựng Trung Tín, với thông tin như sau:Khu vực

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Khu vực 2

8.878,40 m2

15.406,10 m2

14.973,60 m2

11.897,70 m2

Khu vực 3

4.739,80 m3

-

-

-

Loại đất : đất sản xuất kinh doanh.

Mục đích sử dụng : khai thác mỏ đá xây dựng2.2 Về tỷ suất đơn giá cho thuê đất :

Tại điểm b khoản 1.1 điều 1 quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009 của UBND Tỉnh ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Tỉnh, quy định : b) đơn giá thuê đất một năm cho các dự án thuộc các xã của các huyện , thị xã, thành phố (trừ quy định tại điểm c và điểm d khoản này), cụ thể như sau : - Đối với những dự án Nhà nước chịu chi phí bồi thường thì đơn giá thuê đất là 1,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do UBND Tỉnh ban hành.

Tại điểm g khoản 1.1 điều 1 quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 26/07/2010 của UBND Tỉnh ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Tỉnh, quy định : g) Đối với các trường hợp ký Hợp đồng thuê đất từ ngày Quyết định này có hiệu lực và những dự án Giám đốc sở Tài chính, Chủ tịch UBND cấp huyện chưa xác định đơn giá thuê đất thì áp dụng theo đơn giá thuê đất tại quyết định này.

Tại điểm b khoản 2 điều 1 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quy định : 2. Những trường hợp không áp dụng đơn giá thuê đất (sát với giá thực tế trên thị trường) theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này : b) Đối với những dự án UBND tỉnh đã có quyết định cho thuê đất trước ngày 01/03/2011 thì không áp dụng đơn giá thuê đất theo quyết định này.

Như vậy, quy định nêu trên, thì đơn giá cho thuê đất một năm của dự án này là 1,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê tại thời điểm tháng 07/2009, cụ thể đơn giá cho thuê đất của dự án khai thác mỏ đá xây dựng tại huyện Xuyên Mộc, của Công ty TNHH xây dựng Trung Tín, như sau (ĐVT : đồng/m2/năm) :


Khu vực

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Khu vực 2

4.605

3.690

2.955

2.370

Khu vực 3

1.890

1.515

-

-

Sở Tài chính xin báo cho Cục Thuế tỉnh và Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh biết để giải quyết công việc tiếp theo./.

Nơi nhận : GIÁM ĐỐC

- Như Kính gửi;

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Giám đốc Sở (B/C);

- Sở TN&MT ( để biết )

- C.Cục thuế H.Tân Thành (P/H);

- Cty TNHH XD Trung Tín ( để biết );

- Lưu : VT, QLGCS.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương