SỞ TÀi chính số: /stc-qlgcs v/v xin ý kiến về hỗ trợ 15% giá đất ở đối với đất ruộng muối CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích12.84 Kb.


UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

SỞ TÀI CHÍNH


Số: /STC-QLGCS

V/v xin ý kiến về hỗ trợ 15% giá đất ở đối với đất ruộng muối


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bà Rịa, ngày tháng11 năm 2013


Kính gửi: Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Tài chính nhận được công văn số 7635/UBND-VP ngày 05/11/2013 của UBND Tỉnh kèm theo văn bản số 2806/UBND-VP ngày 17/10/2013 của UBND huyện Tân Thành V/v xin ý kiến về hỗ trợ 15% giá đất ở đối với đất ruộng muối. Nay Sở Tài chính kính báo cáo UBND Tỉnh như sau :

Ngày 17/10/2013 UBND huyện Tân Thành có văn bản số 2806/UBND-VP, với nội dung :

Theo Quyết định số 976/2005/QĐ-UB ngày 21/3/2005 v/v bổ sung Điều 10 chương II Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 760/2005/QĐ-UB, theo khoản 1 Điều 1 “Đối với đất nông nghiệp sử dụng hợp pháp, không nằm xen kẽ trong khu dân cư; đất vườn ao không liền kề với đất ở trong khu dân cư thì ngoài mức bồi thường 1 lần giá đất nông nghiệp, còn được hưởng mức hỗ trợ bằng 15% giá đất ở có vị trí tương ứng với vị trí đất bị thu hồi”.

Năm 2005, 2006 UBND huyện phê duyệt kinh phí bồi thường đất nông nghiệp hạng 6 cho các hộ dân và hỗ trợ 15% giá đất ở. Sau đó, các hộ dân không đồng ý và có đơn khiếu nại yêu cầu tính bồi thường theo giá đất ruộng muối. Qua kết quả xác minh, làm rõ nội dung khiếu nại của các hộ dân, UBND huyện Tân thành đã ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung bồi thường theo giá đất ruộng muối nhưng không hỗ trợ 15% giá đất ở.

Nay UBND huyện đồng ý bổ sung hỗ trợ 15% giá đất ở đối với đất ruộng muối cho các hộ dân nhưng chưa xác định tính hỗ trợ theo giá đất ở tại thời điểm thu hồi năm 2005, 2006 hay hỗ trợ theo giá đất ở năm 2013 (theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 197/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ).

Ý kiến của Sở Tài chính :1- Về áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ : Theo báo cáo của UBND huyện Tân Thành, thì các hộ dân đã được bồi thường hỗ trợ 15% theo loại đất nông nghiệp; Sau đó người dân có khiếu nại, UBND huyện đã điều chỉnh lại bồi thường là đất ruộng muối (đúng theo khiếu nại của các hộ dân), nhưng chưa tính hỗ trợ 15% giá đất ở khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại; Trong khi đó tại thời điểm 2005, 2006 UBND Tỉnh đã có Quyết định số 976/2005/QĐ-UBND ngày 21/03/2005 đang có hiệu lực thi hành, với quy định có khoản hỗ trợ 15% giá đất ở có vị trí tương ứng đối với đất nông nghiệp ngoài khu dân cư bị thu hồi.

Như vậy Sở Tài chính kính đề nghị UBND Tỉnh có ý kiến để UBND huyện Tân Thành rà soát và tính toán bổ sung khoản hỗ trợ 15% giá đất ở có vị trí tương ứng đối với đất nông nghiệp ngoài khu dân cư đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm thu hồi đất, phê duyệt kinh phí bồi thường.2- Về giá đất ở tính hỗ trợ 15% :

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Thành, khi phê duyệt kinh phí bồi thường theo loại đất muối, UBND huyện Tân Thành chưa tính hỗ trợ 15% giá đất ở đúng theo quy định chính sách hỗ trợ của Tỉnh tại thời điểm năm 2005, 2006; Vì vậy, căn cứ khoản 2 Điều 9 Nghị định 197/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ (đã quy định việc bồi thường chậm do cơ quan nhà nước thì áp dụng đơn giá đất bồi thường tại thời điểm phê duyệt bổ sung (nếu giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi), Sở Tài chính kính trình UBND Tỉnh có ý kiến để UBND huyện Tân thành căn cứ bảng giá đất tại thời điểm năm 2013 để tính hỗ trợ 15% giá đất ở đối với đất nông nghiệp ngoài khu dân cư bị thu hồi cho các hộ dân.

Sở Tài chính kính báo cáo UBND Tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC


  • Như trên;

- Sở TNMT (P/H);

- UBND H.T.Thành (P/H)- Lưu: VT, phòng QLGCS (3b).


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương