Ủy ban nhân dân huyện long đIỀNtải về 45.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích45.49 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LONG ĐIỀN

Số: 1904 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Điền, ngày 28 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH


Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích

xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt động hè năm 2015

trên địa bàn huyện Long Điền.CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế Quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền về việc ban hành Quy chế Quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Long Điền;

Căn cứ Biên bản số 43/BB-TĐKT ngày 26/8/2015 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện về việc họp xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt động hè năm 2015 trên địa bàn huyện Long Điền;

Xét Tờ trình số 70/TTr-BCĐ ngày 25/8/2015 của Ban Chỉ đạo hè năm 2015 về việc đề nghị xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt động hè năm 2015 trên địa bàn huyện Long Điền;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay, tặng 09 giấy khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt động hè năm 2015 trên địa bàn huyện Long Điền; (Đính kèm danh sách).
Điều 2. Tiền thưởng kèm theo giấy khen tập thể và cá nhân thực hiện theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Long Điền, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, các tập thể và cá nhân có tên trong danh sách đính kèm ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch + các PCT huyện;

- Ban Chỉ đạo hè huyện;- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Bá Hùng
DANH SÁCH

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích

xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt động hè năm 2015

trên địa bàn huyện Long Điền.

(Đính kèm Quyết định số: 1904 /QĐ-UBND ngày 28 /8/2015

của Chủ tịch UBND huyện Long Điền).


Stt

Họ và tên

Chức vụ,

đơn vị công tác

Số tiền

Ghi

chú

I. Tập thể: 03 đơn vị

2.070.000
1

Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện

690.000
2

Ban Chỉ đạo hè thị trấn Long Hải

690.000
3

Ban Chỉ đạo hè thị trấn Long Điền

690.000
II. Cá nhân: 06 cá nhân

2.070.000
1

Ông Lý Minh Hải

Bí thư Chi đoàn KP Long Sơn, thị trấn Long Điền

345.000
2

Ông La Minh Hoàng

Phó Bí thư Đoàn cơ sở xã An Ngãi

345.000
3

Bà Trần Thị Sương

Bí thư Chi đoàn ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh

345.000
4

Bà Lê Ngọc Thùy Trang

Viên chức Thư viện huyện

345.000
5

Ông Nguyễn Xuân Việt

Phó Bí thư Đoàn Cơ sở thị trấn Long Hải

345.000
6

Ông Nguyễn Phước Lộc

Nhân viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện

345.000

 

 

Tổng cộng
4.140.000

 UBND HUYỆN LONG ĐIỀN

HỘI ĐỒNG TĐKT HUYỆN


Số: 43/BB-TĐKTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long Điền, ngày 26 tháng 8 năm 2015


BIÊN BẢN

Họp xét Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích

xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt động hè năm 2015

trên địa bàn huyện Long Điền.


Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26/8/2015 tại Phòng họp B UBND huyện Long Điền, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện họp xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt động hè năm 2015 trên địa bàn huyện Long Điền;I. Thành phần tham dự

1. Ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng. Chủ trì;

2. Ông Lê Trần Minh, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Ủy viên;

3. Ông Nguyễn Văn Nhã, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện;

4. Ông Kiều Minh Sơn, Bí thư Huyện đoàn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo hè huyện.

5. Các thành viên trong Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện;

6. Bà Nguyễn Thị Lệ, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện,Thư ký.

II. Nội dung cuộc họp

1. Ông Kiều Minh Sơn, Bí thư Huyện đoàn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo hè huyện thông qua Biên bản của Ban Chỉ đạo hè về việc họp xét khen thưởng hoạt động hè năm 2015; Tờ trình số 70/TTr-BCĐ ngày 25/8/2015 của Ban Chỉ đạo hè năm 2015 về việc đề nghị xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt động hè năm 2015 trên địa bàn huyện Long Điền;

2. Ông Lê Trần Minh, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện thông qua danh sách đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất trong công tác tổ chức các hoạt động hè năm 2015 trên địa bàn huyện Long Điền;

3. Ý kiến đóng góp chung của các thành viên trong Hội đồng

Căn cứ vào danh sách, thành tích của các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt động hè năm 2015 trên địa bàn huyện Long Điền. Các thành viên trong Hội đồng TĐKT xem xét trao đổi, bàn bạc, tham gia đóng góp ý kiến cho từng trường hợp cụ thể của các tập thể và cá nhân và đã đi đến thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND huyện xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất trong công tác tổ chức các hoạt động hè năm 2015 trên địa bàn huyện Long Điền;4. Kết luận của Ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện

Trên cơ sở các hồ sơ có liên quan và ý kiến của thành viên trong Hội đồng. Hội đồng Thi đua, khen thưởng kết luận:

- Thống nhất đề nghị khen thưởng 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt động hè năm 2015 trên địa bàn huyện Long Điền theo danh sách đề nghị.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản được đọc lại cho các thành viên nghe và nhất trí./.THƯ KÝ

Nguyễn Thị Lệ

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Lâm Văn Hồng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương