Ủy ban nhân dân huyện long đIỀNtải về 54.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích54.02 Kb.
#11392

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LONG ĐIỀN

Số: 1799 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Điền, ngày 11 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH


Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 16/9/2011 của

Ban thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với

công tác Tôn giáo” trên địa bàn huyện Long Điền.CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế Quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền về việc ban hành Quy chế Quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Long Điền;

Căn cứ Biên bản số 40/BB-TĐKT ngày 10/8/2015 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện về việc họp xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 16/9/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tôn giáo” trên địa bàn huyện Long Điền;

Xét Tờ trình số 43-TTr/BDV ngày 31/7/2015 của Ban Dân vận Huyện ủy về việc đề nghị Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 16/9/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tôn giáo”;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay, tặng 12 giấy khen cho 04 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 16/9/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tôn giáo” trên địa bàn huyện Long Điền; (Đính kèm danh sách).

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo giấy khen tập thể và cá nhân thực hiện theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Long Điền, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, các tập thể và cá nhân có tên trong danh sách đính kèm ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch + các PCT huyện;

- Ban Dân vận Huyện ủy;- Lưu: VT

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Văn Sớm


DANH SÁCH

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 16/9/2011 của

Ban thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với

công tác Tôn giáo” trên địa bàn huyện Long Điền.

(Đính kèm Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2015

của Chủ tịch UBND huyện Long Điền).Stt

Họ và tên

Chức vụ,

đơn vị công tác

Số tiền

Ghi

chú

I. Tập thể: 04 đơn vị

2.070.000
1

Phòng Nội vụ huyện

690.000
2

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

690.000
3

Tổ công tác Tôn giáo huyện

690.000
2

Đội An ninh huyện

690.000
II. Cá nhân: 08 cá nhân

2.760.000
1

Ông Lâm Văn Hồng

Phó Chủ tịch UBND huyện

345.000

 

2

Ông Nguyễn Văn Quằn

Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy3

Ông Huỳnh Minh

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện

345.000
4

Ông Nguyễn Văn Chín

Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện

345.000
5

Ông Tiếu Hoa Nhan

Bí thư Đảng ủy xã Phước Hưng

345.000
6

Ông Nguyễn Thành Tuynh

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Phước Tỉnh

345.000
7

Ông Nguyễn Hồ Minh Phương

Đội phó Đội An ninh, Công an huyện

345.000
8

Ông La Minh Trí

Trợ lý Quân báo Ban CHQS huyện

345.000
 

Tổng cộng
4.830.000

 UBND HUYỆN LONG ĐIỀN

HỘI ĐỒNG TĐKT HUYỆN


Số: 40 /BB-TĐKTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long Điền, ngày 10 tháng 8 năm 2015


BIÊN BẢN

Họp xét Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 16/9/2011 của

Ban thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với

công tác Tôn giáo”trên địa bàn huyện Long Điền.
Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 10/8/2015 tại Phòng họp B - UBND huyện Long Điền, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện họp xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 16/9/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về” tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tôn giáo” trên địa bàn huyện Long Điền;

I. Thành phần tham dự

1. Ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng. Chủ trì;

2. Ông Lê Trần Minh, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Ủy viên;

3. Ông Nguyễn Văn Nhã, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện;

4. Ông Võ Văn Tùng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy;

5. Các thành viên trong Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện;

6. Bà Nguyễn Thị Lệ, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện,Thư ký.

II. Nội dung cuộc họp

1. Ông Võ Văn Tùng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy thông qua Biên bản số 04-BB/BDV ngày 17/7/2015 của Ban Dân vận Huyện ủy về việc họp xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 16/9/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tôn giáo”; Tờ trình số 43-TTr/BDV ngày 31/7/2015 của Ban Dân vận Huyện ủy về việc đề nghị Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 16/9/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tôn giáo”;

2. Ông Lê Trần Minh, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện thông qua danh sách đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 16/9/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tôn giáo” trên địa bàn huyện Long Điền;

3. Ý kiến đóng góp chung của các thành viên trong Hội đồng

Căn cứ vào danh sách và thành tích của các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 16/9/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tôn giáo”; Các thành viên trong Hội đồng TĐKT xem xét trao đổi, bàn bạc, tham gia đóng góp ý kiến cho từng trường hợp cụ thể của các tập thể và cá nhân và đã đi đến thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND huyện xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 16/9/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tôn giáo” trên địa bàn huyện Long Điền;4. Kết luận của Ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện

Trên cơ sở các hồ sơ có liên quan và ý kiến của thành viên trong Hội đồng. Hội đồng Thi đua, khen thưởng kết luận:

- Thống nhất đề nghị khen thưởng 04 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 16/9/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tôn giáo” trên địa bàn huyện Long Điền theo danh sách đề nghị.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản được đọc lại cho các thành viên nghe và nhất trí./.THƯ KÝ


Nguyễn Thị Lệ

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Lâm Văn Hồng
tải về 54.02 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương