Ủy ban nhân dân huyện long đIỀn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích10.5 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LONG ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1302 /QĐ-UBND

Long Điền, ngày 08 tháng 6 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách
tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của huyện Long Điền


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/04/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của huyện Long Điền theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Long Điền, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Thường trực Huyện ủy;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Ban Tổ chức Huyện ủy;

- Cổng Thông tin điện tử huyện;- Lưu: VT,PNV.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Văn Sớm

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương