Căn cứ Quyết định số 294/2007/QĐ-ubnd, ngày 27/02/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Yên Báitải về 22.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích22.47 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1727/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 18 tháng 10 năm 2007QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt thuyết minh Dự án “Xây dựng mô hình trồng thâm canh và phát triển giống hồng ngâm Lục Yên tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái”, thuộc Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010”CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-BKHCN ngày 18/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Qui chế quản lý Chương trình xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ này đến năm 2010";

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-BKHCN, ngày 06 tháng 9 năm 2007, của Bộ Khoa học và Công nghệ, phê duyệt Danh mục các dự án uỷ quyền địa phương quản lý thuộc Chương trình “xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ này đến năm 2010" để hỗ trợ kinh phí thực hiện từ năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 294/2007/QĐ-UBND, ngày 27/02/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Công văn số 2333/BKHCN-KHTC ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bổ sung hồ sơ dự án NTMN 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 31/TTr-SKHCN, ngày 12 tháng 10 năm 2007.QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thuyết minh Dự án “Xây dựng mô hình trồng thâm canh và phát triển giống hồng ngâm Lục Yên tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái”, thuộc Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010” do Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền cho địa phương quản lý, với các nội dung chính như sau:

1. Cơ quan chủ trì thực hiện dự án: Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

2. Địa điểm thực hiện dự án: Tại 5 xã ( Mường Lai, Vĩnh Lạc, Minh Tiến, Liễu Đô và An Phú) của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

3. Cơ quan chuyển giao công nghệ: Trung tâm nghiên cứu và phát triển Rau hoa quả, Viện Khoa học kĩ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Chủ nhiệm dự án: Kỹ sư Vũ Xuân Hợi – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên.

5. Mục tiêu của dự án:

a) Mục tiêu chung:

Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ sản xuất giống hồng ngâm Lục Yên nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng phù hợp với vùng sinh thái, khai thác và sử dụng có hiệu quả diện tích đất đồi gò thấp một cách bền vững và bảo vệ tài nguyên môi trường. Tạo lập vùng sản xuất hồng hàng hoá, từng bước cải thiện đời sống, nâng cao trình độ hiểu biết và áp dụng khoa học công nghệ của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại huyện miền núi Lục Yên tỉnh Yên Bái, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận người nông dân.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình trồng thâm canh giống hồng ngâm Lục Yên với diện tích 20 ha tại địa bàn huyện Lục Yên tại 5 xã phía nam của huyện là: Mường Lai, Vĩnh Lạc, Minh Tiến, Liễu Đô và An Phú.

- Đào tạo 14 kĩ thuật viên, tập huấn kĩ thuật cho 300 cán bộ và nông dân vùng Dự án.

- Hoàn thiện quy trình kĩ thuật trồng thâm canh giống hồng ngâm Lục Yên.6. Nội dung, sản phẩm và dự toán kinh phí của dự án: Thực hiện theo thuyết minh dự án và các phụ lục kèm theo thuyết minh dự án.

7. Thời gian thực hiện dự án: 36 tháng (từ tháng 01/2008 đến tháng 12/2010).

8. Kinh phí thực hiện dự án: 1.109.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm linh chín triệu đồng), trong đó:

- Kinh phí đề nghị ngân sách sự nghiệp khoa học Trung ương cấp: 500.000.000 đồng.

- Ngân sách sự nghiệp khoa học của tỉnh: 150.000.000 đồng.

- Ngân sách của huyện Lục Yên: 90.000.000 đồng.

- Nguồn vốn tự có của nhân dân: 369.000.000 đồng.

(Chi tiết theo thuyết minh dự án được phê duyệt kèm theo).Điều 2. Giao cho Sở Khoa học và Công nghệ giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh trực tiếp theo dõi, quản lý dự án theo các quy định hiện hành.

Việc thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp khoa học thực hiện theo Thông tư liên tịch số 39/2005/TTLT/BTC-BKHCN ngày 23 tháng 5 năm 2005 của liên tịch: Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên; Cơ quan chuyển giao công nghệ và Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- TT. UBND tỉnh;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, VX.KT. CHñ TÞCH


Phã chñ tÞch


Nguyễn Văn NgọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương