Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-cp ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hộitải về 0.72 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu06.09.2023
Kích0.72 Mb.
#55112
  1   2   3   4   5   6   7   8
QĐ 1015-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
_________________

Số: 1015/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________________


Hưng Yên, ngày 17 tháng 6 năm 2013QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thuỷ lợi
tỉnh Hưng Yên đến năm 2015, định hướng 2020
______________________________


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng Chiến lược Phát triển thuỷ lợi Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1554/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông hồng giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng;
Căn cứ Quyết định số 2111/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1961/QĐ-BNN-KH ngày 13/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi hệ thống Bắc Hưng Hải;
Căn cứ ý kiến Kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định dự án Bổ sung quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên đến năm 2015 ngày 24/01/2010;
Căn cứ Công văn số 26/TCTL-QLNN ngày 12/01/2012 của Tổng cục Thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên đến năm 2015, định hướng 2020;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 44/TTr-SNN ngày 11/6/2013,

tải về 0.72 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương