Căn cứ Nghị định số 73/cp ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôntải về 1.61 Mb.
trang2/9
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

(2)


(3)

(4)

(5)

(6)

(7)HỌ HOÀ THẢO


Lúa, Oryza sativa

Việt Nam


1

Ba lá Nghệ An
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

2
Ba lá Kiến An
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

3
Bầu
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

4
Bầu 1
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

5
Bầu 2
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

6
Bầu 18
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

7
Bầu 157
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

8
Bầu Hà Đông
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

9
Bầu Thái Bình
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

10
Bầu Thái Bình (đỏ)
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

11
Bầu Thái Bình (trắng)
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

12
Bầu dâu Phú Thọ
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

13
Bầu Vĩnh Phúc
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

14
Bầu Thanh Hoá
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

15
Bầu Yên Sơn
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

16
Bầu quảng Phú Thọ
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

17
Bầu Hương Hải Dương
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

18
Bầu quái
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

19
Canh nông Bắc Giang
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

20
Canh nông Bắc Ninh
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

21

Canh nông Mỹ Tho
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

22
Canh nông Nghệ An
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

23
Canh nông Tuyên Quang
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

24
Chanh
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

25
Chanh 20-5
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

26
Chanh 148
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

27
Chanh 162
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

28
Chanh Sơn Tây
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

29
Chanh Phú Thọ
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

30
Câu 1
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

31
Câu 2
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

32
Câu 3
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

33
Câu 45
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

34
Cút 45
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

35
Cút 46
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

36
Cút 47
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

37
Cút 48
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

38
Cút 49
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

39
Cút hương
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

40
Cút Hải Dương
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

41
Cút 389
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

42
Chùm quảng 1-1
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

43
Chùm quảng 1-2
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

44
Chùm quảng 1-3
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

45
Chùm quảng 1-4
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

46
Chùm quảng 2-1
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

47
Chùm quảng 2-2
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

48
Chùm quảng 2-3
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

49
Chùm quảng 2-4
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

50
Chùm quảng 2-5
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

51
Chiêm số 1
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

52
Chiêm số 1 Thanh Hoá
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

53
Chiêm 268
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

54
Chiêm 314
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

55
Chiêm 360
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

56
Chiêm 3-1968
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

57
Chiêm 4-1968
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

58
Chiêm bắc
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

59
Chiêm nam
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

60
Chiêm nam 2
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

61
Chiêm tây
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

62
Chiêm ngân
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

63
Chiêm nhỡ Bắc Ninh 1
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

64
Chiêm nhỡ Bắc Ninh 2
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

65
Chiêm râu
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

66
Chiêm râu Tây Bắc
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

67
Chiêm sách
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

68
Chiêm thanh
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

69
Chiêm viên
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

70
Chiêm xiêm
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

71
Chiêm khẩu lo
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

72
Chiêm trắng vỏ Hải Phòng
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

73
Chiêm trắng vỏ số 1
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

74
Chiêm trắng vỏ số 2
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

75
Chiêm trắng chân
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

76
Chiêm tía chân
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

77
Chiêm tía chân Thái Nguyên
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

78
Chiêm tứ thời
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

79
Chiêm Ngân Sơn
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

80
Chiêm Nghệ An
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

81
Chiêm Phú Xuyên
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

82
Chiêm bo
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

83
Chiêm cò Nghệ An
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

84
Chiêm cườm
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

85
Chiêm chớ
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

86
Chiêm ngù Nghệ An
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

87
Chiêm quéo Nghệ An
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

88
Chiêm sành Cẩm Khê
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

89
Chiêm di đông
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

90
Chiêm trắng
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

91
Chiêm tăng sản
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

92
Chiêm Nam Ninh Tràng Đà
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

93
Chiêm thống nhất 1
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

94
Chiêm thống nhất 2
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

95
Chiêm lốc Nghệ An
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

96
Dong trắng
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

97
Dòng chiêm 1
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

98
Dòng chiêm 2
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

99
Dòng chiêm 3
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

100
Dòng chiêm 4
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

101
Dòng chiêm 5
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

102
Dự chiêm 1
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

103
Dự chiêm 2
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

104
Dự cao cây
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

105
Hom Bình Lục
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

106
Hom Nam Định
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

107
Hom Nam Hà
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

108
Hom trục
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

109

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

110
Ré bầu
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

111
Ré lai
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

112
Ré thanh
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

113
Ré rõ
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

114
Ré thanh Hà Đông 1
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

115
Ré thanh Hà Đông 2
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

116
Ré thơm Hà Đông
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

117
Ré nam 64
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

118
Ré Thái Nguyên
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

119
Ré Bắc Ninh
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

120
Ré nước Thanh Hóa
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

121
Ré bằng Hà Đông
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

122
Ré quảng Hà Tĩnh
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

123
Sài đường 1
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

124
Sài đường 2
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

125
Sài đường Thanh Hoá 1
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

126
Sài đường Thanh Hoá 2
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

127
Sài đường Hà Nam 1
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

128
Sài đường Hà Nam 2
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

129
Sài đường Thái Nguyên
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

130
Sài đường Hải Dương
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

131
Sài đường Kiến An
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

132
Sài đường Vĩnh Phúc
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

133
Sài đường Tuyên Quang
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

134
Sài Gòn 3
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

135
Sài Gòn 4
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

136
Sài gòn sớm Hà Nam
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

137
Sòi trắng gạo Hải Dương
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

138
Sòi Hải Dương
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

139
Sòi Nam Định
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

140
Tám chiêm Hà Nam
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

141
Tẻ chạo
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

142
Tẻ dong Ninh Bình
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

143
Tẻ hoa cà
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

144
Tẻ dai nương
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

145
Tẻ luối dai nương
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

146
Tép 1
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

147
Tép 2
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

148
Tép 4
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

149
Tép 6
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

150
Tép nai 60
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

151
Tép dong
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

152
Tép Nghệ An
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

153
Tép Thái Bình
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

154
Tép Hải Dương
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

155
Tép Hải Phòng
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

156
Tép trắng Thái Nguyên
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

157
Ven thương Nghệ An
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

158
Ven Nghệ An
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

159
Ven lụa Nghệ An
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

160
Đài trung 65
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

161
Nếp rồng Nghệ An 2
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

162
Nếp cái chiêm 1
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

163
Nếp cái chiêm 2
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

164
Nếp trơn
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

165
Chành râu
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

166
Chành trỡn
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

167
Nếp thơm
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

168
Nếp râu
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

169
Lúa ngoi
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

170
Nếp trụi
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

171
Chành trụi
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

172
Nếp trắng
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

173
Hom mận
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

174
Hom râu
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

175
Nếp đen (nếp cà cuống)
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

176
Nếp hạt tròn
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

177
Ré ngoi
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

178
Nếp ngoi
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

179
Nếp trục
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

180
Hom trụi (tẻ chiêm)
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

181
Nếp Mỹ
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

182
Chiêm đá (chiêm trắng)
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

183
Ré trắng
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

184
Nếp hai chanh
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

185
Nếp quắn
X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN
Ngô,

Zea mays
Mexico,

Trung Mỹ1

Các dòng đời thấp (dưới S6)X

Viện Nghiên cứu Ngô

2

Các dòng thuầnX

Viện Nghiên cứu Ngô


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương