Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấptải về 12.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích12.24 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH YÊN BÁI

——


ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

————————————Số: 1763/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 05 tháng 10 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Uỷ ban nhân dân

huyện Trạm Tấu khoá XV, nhiệm kỳ 2004 - 2009

——————
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp;

Xét Tờ trình số 133 /TTr-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân huyện Trạm Tấu và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 289/TTr-SNV ngày 23 tháng 10 năm 2008 về việc đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Trạm Tấu khoá XV, nhiệm kỳ 2004 -2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Trạm Tấu khoá XV, nhiệm kỳ 2004 - 2009 như sau:

Phó Chủ tịch: Ông Lương Trung Đại, để nhận nhiệm vụ mới.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trạm Tấu, các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Lương Trung Đại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- TT - Tỉnh uỷ;

- TT - HĐND tỉnh;

- TT - UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- TT - HĐND huyện Trạm Tấu;

- Như điều 3 QĐ;

- Phó VPUBND tỉnh (NC, TH);

- Trung tâm Công báo tỉnh;- Lưu: VT, NC, TH.

CHỦ TỊCH
Hoµng Th­¬ng L­îngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương