C¨n cø LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubnd ngµy 26/11/2003tải về 12.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích12.16 Kb.


uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 2582 /Q§-UBND Thanh Ho¸, ngµy 26 th¸ng 7 n¨m 2010quyÕt ®Þnh

Giao nhiÖm vô lµm chñ ®Çu t­ thùc hiÖn c«ng t¸c GPMB

§o¹n Km111+400 – Km114+500 thuéc Dù ¸n N©ng cÊp Quèc lé 45

®o¹n Km80+656 - Km111+400 tØnh Thanh Ho¸


chñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸
C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26/11/2003;

C¨n cø V¨n b¶n sè 1665/TTg-CN ngµy 17/10/2006 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc thùc hiÖn qu¶n lý c«ng t¸c Gi¶i phãng mÆt b»ng ( GPMB ) vµ rµ ph¸ bom, m×n, vËt næ phôc vô c¸c dù ¸n x©y dùng giao th«ng;

C¨n cø V¨n b¶n 662/BGTVT-CG§ ngµy 30/01/2008 cña Bé Giao th«ng VËn t¶i vÒ thùc hiÖn c«ng t¸c GPMB c¸c dù ¸n x©y dùng giao th«ng;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 3536/Q§-BGTVT ngµy 15/10/2010 phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t­ Dù ¸n N©ng cÊp Quèc lé 45 ®o¹n ®o¹n Km80+656 - Km111+400 vµ QuyÕt ®Þnh sè 1731/Q§-BGTVT ngµy 25/6/2010 bæ sung h¹ng môc ®Çu t­ x©y dùng ®o¹n Km111+400 - Km114+500 QL45 tØnh Thanh Ho¸ cña Bé Giao th«ng VËn t¶i;Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Giao th«ng VËn t¶i t¹i V¨n b¶n sè 838/SGTVT-KHTC ngµy 14/7/2010 vÒ viÖc giao nhiÖm vô lµm chñ ®Çu t­ TiÓu dù ¸n GPMB ®o¹n Km111+400 - Km114+500 thuéc Dù ¸n N©ng cÊp Quèc lé 5, ®o¹n Km80+656 - Km111+400 tØnh Thanh Ho¸,
quyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. Giao UBND huyÖn Nh­ Thanh lµm chñ ®Çu t­ thùc hiÖn c«ng t¸c GPMB TiÓu Dù ¸n GPMB ®o¹n Km111+400 - Km114+500 thuéc Dù ¸n N©ng cÊp Quèc lé 5, ®o¹n Km80+656 - Km111+400 tØnh Thanh Ho¸;

Kinh phÝ båi th­êng GPMB, t¸i ®Þnh c­ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®­îc thùc hiÖn theo dù ¸n vµ h­íng dÉn cña Bé Giao th«ng VËn t¶i.

§iÒu 2. Chñ tÞch: UBND huyÖn Nh­ Thanh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Së Giao th«ng VËn t¶i tæ chøc thùc hiÖn GPMB vµ bµn giao mÆt b»ng ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®óng thêi gian quy ®Þnh;

Së Giao th«ng VËn t¶i cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp hå s¬ liªn quan vµ tæ chøc c¾m mèc GPMB ®Ó bµn giao cho chñ ®Çu t­ ( UBND huyÖn Nh­ Thanh) tæ chøc thùc hiÖn;

Gi¸m ®èc c¸c Së: Tµi chÝnh, Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, X©y dùng vµ c¸c ngµnh liªn quan trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp, h­íng dÉn UBND huyÖn Quan Ho¸, Giao th«ng VËn t¶i thùc hiÖn.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: Giao th«ng VËn t¶i, X©y dùng, Tµi chÝnh, Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng; Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh Thanh Ho¸; Chñ tÞch UBND huyÖn Nh­ Thanh; Thñ tr­ëng c¸c ngµnh, ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn: KT. chñ tÞch

- Nh­ §iÒu 3-Q§; phã chñ tÞch

- Bé GTVT ( B/c );

- L­u: VT, CN ( 2b ).

( vqd_CDT TDA GPMB

QL45 tu K111+400_K1145+500 )NguyÔn Ngäc Håi (®· ký)


: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương