Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003tải về 13.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích13.39 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1279/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 12 tháng 8 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng

sự nghiệp khoa học năm 2008 của tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003;Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-UB ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Qui định quản lý đề tài, dự án và các nhiệm vụ khoa học, công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ cấp tỉnh năm 2008;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số: 17/TTr-SKHCN, ngày 07 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phân bổ bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng sự nghiệp khoa học năm 2008 của tỉnh để hỗ trợ Sở Khoa học và Công nghệ bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ.

Kinh phí hỗ trợ là: 52.900.000 đồng (Năm mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng).

Điều 2: Việc quản lý, cấp phát kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại Điều 1 theo Quyết định số 294/QĐ-UB, ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Qui định quản lý đề tài, dự án và các nhiệm vụ khoa học, công nghệ.

Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- TT.UBND tỉnh (B/cáo);

- Vụ Kế hoạch - Tài chính

(Bộ Khoa học và Công nghệ);

- Như Điều 3 QĐ (Thực hiện);

- Trung tâm Công báo tỉnh;- Lưu HC - VX -CN.


KT.Chñ tÞch

Phã Chñ tÞch

NguyÔn V¨n B×nh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương