CHÍnh phủ Số: /2015/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 57.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích57.54 Kb.

CHÍNH PHỦ


_________
Số: /2015/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_____________________________________

Hà Nội, ngày tháng năm 2015


Dự thảo 24.11.2015
NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2012/NĐ-CP

ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động,

cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ Luật bảo hiểm Y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm Y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập (sau đây viết tắt là Nghị định 85/2012/NĐ-CP).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2012/NĐ-CP:

1. Sửa đổi điểm a, điểm b, điểm c và điểm d Khoản 1 Điều 3 như sau:

a) Nhóm 1: Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.  1. Nhóm 2: Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên.

c) Nhóm 3: Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

d) Nhóm 4: Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.”2. Bổ sung Khoản 3, khoản 4 Điều 6:

"3. Đối với vốn góp bằng giá trị "năng lực, chất lượng và uy tín" của đơn vị: Phải được đánh giá tương xứng với giá trị, do đơn vị và nhà đầu tư thỏa thuận trong Đề án liên doanh, liên kết và được người có thẩm quyền phê duyệt. Tỷ lệ này được ổn định trong suốt quá trình hoạt động của liên doanh, liên kết, kể cả trong trường hợp mở rộng quy mô hoặc tăng vốn hoạt động của cơ sở liên doanh, liên kết.

4. Thủ trưởng đơn vị phải xây dựng phương án tài chính (huy động vốn; trả gốc vay và lãi vay), phương án hoạt động dịch vụ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hiệu quả của việc vay vốn, huy động vốn và hoạt động dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7:

"Điều 7: Tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự, Hội đồng quản lý

1. Tự chủ về tổ chức bộ máy:

a) Đơn vị sự nghiệp y tế xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị cấu thành trong Điều lệ tổ chức và hoạt động để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo Điều lệ đã được phê duyệt.

b) Đơn vị thuộc nhóm 1 và nhóm 2 được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị ngoài các đơn vị quy định tại điểm a khoản 1 Điều này khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản lý

a) Đơn vị thuộc nhóm 1 phải thành lập Hội đồng quản lý để quyết định những vấn đề quan trọng trong quá trình hoạt động của đơn vị. Hội đồng quản lý có 09 thành viên, gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 07 ủy viên. Chủ tịch Hội đồng là Người đứng đầu đơn vị, Phó Chủ tịch Hội đồng là Bí thư Đảng bộ đơn vị (trường hợp người đứng đầu đơn vị kiêm Bí thư đảng bộ thì 01 Phó Bí thư Đảng bộ tham gia); Ủy viên Hội đồng gồm: 01 Đại diện cơ quan quản lý cấp trên về quản lý chuyên môn y tế; 01 Đại diện cơ quan quản lý cấp trên về quản lý tài chính; 02 là cấp phó của người đứng đầu đơn vị (trường hợp đơn vị chỉ có 01 cấp phó, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp tham gia); 01 là Chủ tịch công đoàn của đơn vị; 02 người làm chuyên môn y tế được bầu chọn theo phương thức bỏ phiếu kín bởi toàn thể cán bộ, viên chức chuyên môn y tế có trình độ đào tạo từ đại học trở lên của đơn vị.

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập và quy định quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý đối với các đơn vị thuộc trung ương quản lý; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và quy định quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý đối với các đơn vị thuộc địa phương quản lý.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, yêu cầu quản lý và pháp luật chuyên ngành, trường hợp cần thiết người có thẩm quyền quyết định việc thành lập Hội đồng quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 4.

c) Hội đồng quản lý quyết định về chiến lược, kế hoạch trung hạn và hàng năm của đơn vị; quyết định chủ trương đầu tư mở rộng hoạt động, thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc; quyết định chủ trương lớn về tổ chức, nhân sự (bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật viên chức); thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị để trình cấp có thẩm quyền quyết định; thông qua báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, việc triển khai quy chế dân chủ, quyết định các vấn đề quan trọng khác của đơn vị theo quy định của pháp luật.

3. Tự chủ về nhân sự

a) Đơn vị sự nghiệp y tế xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trình người có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và quản lý viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật; được thuê hợp đồng lao động ngoài số lượng người làm việc làm được quyết định theo quy định tại điểm b khoản 3 điều này để thực hiện nhiệm vụ.

b) Bộ Y tế chủ trì, thống nhất với Bộ Nội vụ hướng dẫn cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc tối thiểu tương ứng theo các lĩnh vực chuyên môn y tế. Số lượng người làm việc được quyết định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức được cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt, theo nguyên tắc sau:

- Đơn vị thuộc nhóm 1, nhóm 2: do đơn vị quyết định nhưng phải bảo đảm số lượng người làm việc tối thiểu tương ứng theo các lĩnh vực chuyên môn y tế.

- Đơn vị thuộc nhóm 3, nhóm 4: do người có thẩm quyền quyết định.

- Trường hợp đơn vị chưa xây dựng được Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức; số lượng người làm việc được xác định tạm thời trên cơ sở số lượng biên chế được giao bình quân của 03 năm trước liền kề;

c) Căn cứ vào số lượng người làm việc được quyết định theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động chuyên môn, nhu cầu công việc, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức, quỹ tiền lương của đơn vị, hằng năm đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, trong đó nêu rõ yêu cầu về số lượng, chất lượng, cơ cấu viên chức cần thiết của từng tổ chức trực thuộc.

- Đối với đơn vị thuộc nhóm 1, nhóm 2: Kế hoạch tuyển dụng viên chức của đơn vị do người đứng đầu đơn vị quyết định theo thẩm quyền để bảo đảm thực hiện được kế hoạch hoạt động chuyên môn nhưng phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, giám sát.

- Đối với đơn vị thuộc nhóm 3, nhóm 4: Kế hoạch tuyển dụng viên chức của đơn vị do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị phê duyệt.

d) Người đứng đầu đơn vị được ký hợp đồng thuê, khoán đối với những công việc không cần bố trí lao động thường xuyên và các hoạt động dịch vụ khác; được ký hợp đồng lao động và các hình thức hợp tác khác với chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đơn vị.

4. Các nội dung quy định tại Khoản 3 điều 7 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP được chuyển thành Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP.

5. Bỏ Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP.”4. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 2; Khoản 3 Điều 9:

"d) Trường hợp đơn vị đã sử dụng các nguồn vốn quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều này nhưng vẫn không đáp ứng được tiến độ của các dự án, công trình: Đơn vị được vay vốn tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật để bổ sung nguồn vốn đầu tư nhằm sớm đưa dự án, công trình vào sử dụng; được sử dụng ngân sách chi đầu tư phát triển đã bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn trong phạm vi thời hạn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật để trả nợ gốc vay, được kết cấu vào giá dịch vụ để trả nợ phần gốc vay và lãi vay”

“3. Trường hợp đơn vị được cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư theo các hình thức quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo các hình thức đối tác công tư thì thực hiện theo Nghị định này và các văn bản hướng dẫn thực hiện”

5. Sửa đổi Điều 10:

“Điều 10. Nguồn vốn chi đầu tư phát triển đối với cơ sở xã hội hóa quy định tại Khoản 2 Điều 6:

1. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

2. Huy động của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị theo phương thức trả lãi suất cố định với lãi suất thỏa thuận tối đa không quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay;

3. Nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật, được ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch lãi suất giữa cho vay của tổ chức tín dụng và lãi suất cho vay đầu tư phát triển của nhà nước;

4. Vốn liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác”.6. Sửa đổi Khoản 1 Điều 13

“1. Đối với các đơn vị làm nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh (trừ các cơ sở làm nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh phong, tâm thần) thuộc nhóm 3, nhóm 4 được Ngân sách nhà nước bảo đảm phần chi phí chưa kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo lộ trình tính giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 18 và chi phí tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 23 Nghị định này”.7. Sửa đổi Khoản 2 Điều 15

“2. Phân phối kết quả tài chính trong năm:

a) Đối với đơn vị thuộc nhóm 1: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;

b) Đối với đơn vị thuộc nhóm 2: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 13 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;

c) Đối với đơn vị thuộc nhóm 3: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;

d) Đối với đơn vị thuộc nhóm 4: Việc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ”8. Sửa đổi Khoản 4 và Khoản 8 Điều 16

“4. Kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và các chương trình, dự án, đề án khác”

“8. Kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc và các tài sản cố định khác, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt”

9. Sửa gạch đầu dòng (-) thứ 2, Điểm b, Khoản 2 và tiêu đề Khoản 3 Điều 18:

“- Năm 2016 - 2018: Được tính 100% Quỹ tiền lương cơ bản đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

“3. Giai đoạn từ năm 2020 trở đi, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được tính đủ các chi phí sau:”

10. Bổ sung Khoản 5 Điều 21:

"5. Lãi tiền gửi (nếu có) là nguồn thu khác của đơn vị và được bổ sung vào Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc bổ sung vào quỹ khác theo quy định của pháp luật, không được bổ sung vào Quỹ bổ sung thu nhập;11. Sửa đổi Khoản 2 và bổ sung Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 23

“2. Đối với đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng: ngân sách nhà nước bảo đảm nguồn chi trả tiền lương theo ngạch bậc, các khoản phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo chế độ do nhà nước quy định (sau đây viết tắt là tiền lương) trên cơ sở số người làm việc thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng được cấp có thẩm quyền giao”

“3. Đối với đơn vị thuộc nhóm 3, 4:

a) Đối với đơn vị làm nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh: Đơn vị tự bảo đảm nguồn chi trả tiền cho người lao động từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp số thu (phần kết cấu chi phí tiền lương) trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được cấp có thẩm quyền quy định không bảo đảm chi trả đủ tiền lương cho số người làm việc thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh được cấp có thẩm quyền giao, ngân sách nhà nước bảo đảm phần còn thiếu để chi trả đủ tiền lương cho đối tượng này. Trường hợp nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở, nguồn kinh phí bảo đảm việc điều chỉnh thực hiện theo quy định pháp luật liên quan.”

b. Đối với đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng và khám bệnh, chữa bệnh:

- Đối với tiền lương của số lượng người làm việc thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng được cấp có thẩm quyền giao: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Đối với tiền lương của số người làm việc thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh được cấp có thẩm quyền giao: Thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 3 Điều này”

“4. Đối với trạm y tế xã: Trường hợp số thu (phần kết cấu chi phí tiền lương) trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được cấp có thẩm quyền quy định không bảo đảm chi trả đủ tiền lương, ngân sách nhà nước bảo đảm phần còn thiếu để chi trả đủ tiền lương cho số lượng người làm việc thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh của trạm y tế xã được cấp có thẩm quyền giao; không thực hiện bù trừ, điều tiết nguồn thu sự nghiệp của các trạm y tế xã khác, trung tâm y tế (trường hợp trạm y tế thuộc trung tâm y tế) để bảo đảm nguồn chi trả tiền lương cho trạm y tế xã”.

“5. Đối với các đơn vị làm nhiệm vụ: giám định y khoa, giám định pháp y tâm thần, kiểm định, an toàn vệ sinh thực phẩm, dân số, truyền thông về y tế:

a) Ngân sách nhà nước bảo đảm nguồn chi trả tiền lương theo số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao.

b) Trường hợp đơn vị được cấp có thẩm quyền cho phép thu chi phí của đối tượng sử dụng dịch vụ trong đó đã bao gồm chi phí tiền lương, đơn vị tự đảm bảo nguồn chi trả tiền lương từ nguồn thu dịch vụ. Nếu nguồn thu dịch vụ không bảo đảm chi trả đủ tiền lương, ngân sách nhà nước bảo đảm phần còn thiếu để chi trả đủ tiền lương cho số lượng người làm việc thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao”

12. Bổ sung Điều 25a

“Điều 25a. Lập dự toán: Thực hiện theo Điều 18 của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP”

13. Bổ sung Điều 25b

“Điều 25b. Phân bổ và giao dự toán: Thực hiện theo Điều 19 của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP”14. Bổ sung Điều 25c.

“Điều 25c. Điều kiện, nội dung, yêu cầu để đơn vị sự nghiệp y tế công vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp: Thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai Nghị định này.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ vào các quy định tại Nghị định này để hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này; chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý trong việc chấp hành các quy định tại Nghị định này./.
Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn DũngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương