Danh mục văn bản pháP ĐIỂn thuộC ĐỀ MỤc phòNG, chống nhiễm VI rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phảI Ở ngưỜI (hiv/aids)tải về 234.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích234.14 Kb.
DANH MỤC

VĂN BẢN PHÁP ĐIỂN THUỘC ĐỀ MỤC PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)
I. Danh mục văn bản đưa vào pháp điển:


TT

Văn bản dự kiến đưa vào đề mục

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

Hiệu lực của văn bản (TH: hết hiệu lực 1 phần cần nêu rõ phần hết hiệu lực)

Văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nội dung nào của văn bản có giá trị pháp lý cao hơn

Văn bản có điều hướng dẫn thi hành nhiều điều của văn bản có giá trị pháp lý cao hơn

Văn bản không quy định chi tiết VB có giá trị pháp lý cao hơn nhưng có nội dung hướng dẫn thi hành

Phát hiện, kiến nghị những QPPL mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tế

Đề xuất sắp xếp vào đề mục khác (nếu có)

(Ký hiệu PĐ)Luật số 64/2006/QH11Ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Không

Không

Không

Một số nội dung không phù hợp với điều kiện hiện nay: ví dụ Điều 21, Điều 42

LQNghị định số 108/2007/NĐ-CP Ngày 26/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Bộ Y tế

Hết hiệu lực một phần (Khoản 5 Điều 2, Điều 10)

khoản 2 Điều 21, khoản 2 Điều 23, khoản 3 Điều 28, khoản 4 Điều 39 và khoản 5 Điều 41

Không

Không

Nội dung văn bản không còn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội.

NĐ.1Nghị định số 96/2012/NĐ-CP Ngày 15/11/2012 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Khoản 2 Điều 21

Không

Không

Không

NĐ.2Quyết định số 22/2003/QĐ-TTg ngày 30/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh và đấu tranh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Bộ Công an

Hết hiệu lực

(Quyết định 43/2015/QĐ-TTg bãi bỏ)
Hết hiệu lực kể từ ngày 01/11/2015


Quyết định số 215/2003/QĐ-TTg Ngày 24/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng trực tiếp quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Bộ Quốc phòng

Hết hiệu lực 1 phần

Không

Không

Điều 45, 46 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Nội dung không còn phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội hiện nay

QĐ.1Quyết định số 265/2003/QĐ-TTg Ngày 16/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tại nạn rủi ro nghề nghiệp

Bộ Y tế

Hết hiệu lực một phần ( nội dung quy định đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng, chế độ hưu trí, chế độ trợ cấp một lần và chế độ tử tuất tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 4 )

Khoản 1, Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 96/2012/NĐ-CP

Không

Điều 46, Khoản 2 Điều 21Luật Phòng, chống HIV/AIDS;

Nội dung không phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay

QĐ.2Quyết định số 313/2005/QĐ-TTg Ngày 02/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ Về một số chế độ đối với người nhiễm HIV/AIDS và những người trực tiếp quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hết hiệu lực một phần (Khoản 1, 2, 3 Điều 1; Khoản 1,2, 3 Điều 2)

Không

Không

Điều 45, 46 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Nội dung không còn phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội hiện nay.

(khoản 1 Điều 3 cũng phải được bãi bỏ do quy định dẫn chiếu đến khoản 1, 2, 3 Điều 2 đã hết hiệu lực)QĐ.3Quyết định số 08/2007/QĐ-BYT Ngày 19/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế Về việc phê duyệt Chương trình hành động giám sát HIV/AIDS theo dõi, đánh giá chương trình

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

Không

Liên quan đến Điều 5 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 đã được thay thế bởi Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 25/5/2012 Phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” .Đề nghị xây dựng văn bản thay thế

QĐ.4Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg Ngày 12/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ Về việc kiện toàn Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Bộ Nội vụ

Còn hiệu lực

Không

Không

Điều 7 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Văn bản này căn cứ và liên quan đến Luật Phòng, chống ma túy. Do vậy, cần sử dụng chỉ dẫn văn bản này đến Đề mục phòng, chống ma túy


QĐ.5Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg Ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Điều 44 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Không

Không

Không

QĐ.6Quyết định số 96/2007/QĐ-TTg Ngày 28/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ Về việc quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam.

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Khoản 2 Điều 18 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Không

Không

Không

QĐ.7Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg Ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ Quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Khoản 3 Điều 46 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Không

Không

Không

QĐ.8Quyết định số 173/2008/QĐ-TTg Ngày 25/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định áp dụng các biện pháp cần thiết đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Khoản 5 Điều 39 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Không

Không

Không

QĐ.9Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg Ngày 04/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS từ năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Còn hiệu lực

Không

Không

Liên quan đến Điều 6 Luật Phòng, chống HIV/AIDS; Điều 40 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Không

QĐ.10Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Còn hiệu lực

Không

Không

Liên quan đến Điều 6 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Không

QĐ.11Quyết định số 43/2015/QĐ-TTg ngày 16/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Bộ Công an

Còn hiệu lực

Hướng dẫn Điều 45 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Không

Không

Không

QĐ.12Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Điều 12 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Không

Không

Các quy định về chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV theo Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Một số văn bản được viện dẫn như Chỉ thị 54/CT-TW; Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg đã hết hiệu lực.


CT.1Thông tư số 101/2007/TT-BTC ngày 20/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS

Bộ Tài chính

Còn hiệu lực

Hướng dẫn Điều 7 Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg về thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS

Không

Không

Không

TT.1Thông tư số 125/2007/TT-BTC ngày 29/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam

Bộ Tài chính

Còn hiệu lực

Hướng dẫn khoản 2 Điều 7 Quyết định số 96/2007/QĐ-TTg

Không

Không

Không

TT.2Thông tư số 60/2008/TT-BTC ngày 04/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Ủy ban quốc gia và Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở các cấp

Bộ Tài chính

Còn hiệu lực

Không

Không

Liên quan đến khoản 3 Điều 4 Quyết định 50/2007/QĐ-TTg về kiện toàn UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Không

TT.3
Thông tư số 12/2009/TT-BYT Ngày 19/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế Bãi bỏ Quyết định số 06/2005/QĐ-BYT ngày 07/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV/AIDS”

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Không

Không

Không

Nội dung văn bản không chứa quy phạm

Không tiến hành pháp điển văn bản nàyThông tư số 01/2010/TT-BYT Ngày 06/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Khoản 3 Điều 30 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Không

Không

Không

TT.4Thông tư số 40/2010/TT-BYT Ngày 05/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Điểm b, Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Không

Không

Không

TT.5Thông tư số 09/2011/TT-BYT Ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn điều kiện và phạm vi chuyên môn của cơ sở y tế điều trị bằng thuốc kháng HIV.

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Điều 38 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Không

Không

Không

TT.6Thông tư số 33/2011/TT-BYT Ngày 26/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.

Bộ Y tế

Hết hiệu lực 1 phần (khoản 5 Điều 1; cụm từ "khoản 5" tại khoản 2 Điều 3)

Khoản 2 Điều 28 Luật phòng, chống HIV/AIDS

Không

Không

Không

TT.7Thông tư số 06/2012/TT-BYT Ngày 20/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Khoản 3 Điều 22 Luật phòng, chống HIV/AIDS

Không

Không

Không

TT.8Thông tư số 09/2012/TT-BYT Ngày 24/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Điều 24, 25 và 34 của Luật phòng, chống HIV/AIDS

Không

Không

Không

TT.9Thông tư sô 15/2013/TT-BYT Ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV

Bộ Y tế

Hết hiệu lực một phần (Điều 18, Điểm c Khoản 3 Điều 19, Điều 23, Điều 31 đã bị thay thế bởi Thông tư số 42/2013/TT-BYT)

Khoản 2 Điều 29 và Khoản 3 Điều 30 Luật phòng, chống HIV/AIDS

Không

Điều 5, Điều 6 Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

Không

TT.10Thông tư số 42/2013/TT-BYT Ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2013/TT-BYT ngày 24/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Khoản 2 Điều 29 và Khoản 3 Điều 30 Luật phòng, chống HIV/AIDS

Không

Không

Không

TT.10Thông tư số 32/2013/TT-BYT Ngày 17/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV và người phơi nhiễm với HIV

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Không

Không

Chương IV Luật phòng, chống HIV/AIDS

Không

TT.11Thông tư số 01/2015/TT-BYT ngày 27/02/2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Hướng dẫn khoản 2 Điều 22 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Không

Không

Không

TT.12Thông tư số 03/2015/TT-BYT ngày 16/3/2015 của Bộ Y tế về việc quy định chế độ báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Không

Không

Liên quan đến Điều 5 Luật Phòng, chống HIV/AIDS
TT.13Thông tư 12/2015/TT-BYT ngày 28/5/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Hướng dẫn khoản 2 Điều 6, Điều 9, 10, khoản 4 Điều 12, Điều 13, 15, 16, 17,20 của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP

Không

Không

Không

TT.14Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ Y tế quản lý thuốc Methadone

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Hướng dẫn Điều 22 Nghị định số 96/2012/NĐ-CP

Không

Không

Không

TT.15Thông tư liên bộ 02/TTLB ngày 17/3/1993 Bộ Văn hóa thể thao, Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định việc giáo dục truyền thông trong phòng chống nhiễm HIV/AIDS.

Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch

Còn hiệu lực

Không

Không

Liên quan đến Điều 12 của Luật phòng, chống HIV/AIDS

Không còn phù hợp với quy định của Luật phòng, chống HIV/AIDS và điều kiện thực tế

TL.1Thông tư liên tịch số 03/2004/TTLT-BCA-BTC-BNV-BLĐTB&XH ngày 04/02/2004 của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2003/QĐ-TTg về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh và đấu tranh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS.

Bộ Công an

Còn hiệu lực

Quyết định số 22/2003/QĐ-TTg đã hết hiệu lực
Liên quan đến Điều 4 Quyết định số 43/2015/QĐ-TTg

Chế độ quy định trong Thông tư liên tịch không còn phù hợp với chế độ quy định tại Quyết định số 43/2015/QĐ-TTg

Không pháp điển. Đề nghị Bộ Công an làm đầu mối công bố hết hiệu lực văn bản này và sớm ban hành văn bản thay thếThông tư liên tịch số 27/2004/TTLT-BQP-BTC ngày 24/10/2004 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính Ngày 04/3/2004 Hướng dẫn thực hiện Quyết định 215/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Bộ Quốc phòng

Còn hiệu lực

Không

Không

Điều 45, 46 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Nội dung không còn phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội hiện nay

TL.2Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BYT-BTC Ngày 30/3/2005 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp quy định tại Quyết định số 265/2003/QĐ-TTg ngày 16/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Y tế

Hết hiệu lực một phần (nội dung quy định đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng, chế độ hưu trí, chế độ trợ cấp một lần và chế độ tử tuất tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 4)

Không

Không

Điều 46 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Nội dung không phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay

TL.3Thông tư liên tịch số 32/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT Ngày 09/11/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chống lao, HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Còn hiệu lực

Không

Không

Hướng dẫn Nghị định số 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;

- Liên quan đến Điều 18 Luật Phòng, chống HIV/AIDSNội dung quy định này không còn phù hợp với quy định cuat pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

TL.4Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 19/11/2007 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với thuốc và thiết bị y tế thuộc Chương trình viện trợ khẩn cấp của tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) cho phòng, chống HIV/AIDS

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Không

Không

Liên quan đến Điều 6, 39 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Căn cứ ban hành chính là Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg đã hết hiệu lực

TL.5Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA Ngày 20/01/2010 của Bộ Y tế và Bộ Công an Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 108/2007/NĐ-CP

Không

Điều 21 Luật phòng, chống HIV/AIDS

Không

TL.6Thông tư liên tịch sô 20/2010/TTLT-BTTTT-BYT Ngày 20/08/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế Hướng dẫn thực hiện khoản 7 Điều 12 của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) về hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS

Bộ Thông tin và Truyền thông

Còn hiệu lực

Khoản 7 Điều 12 Luật phòng, chống HIV/AIDS

Không

Không

Không

TL.7Thông tư liên tịch số 127/2010/TTLT-BTC-BYT ngày 24/08/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư Liên tịch số 88/2005/TTLT-BTC-BYT ngày 11/10/2005 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại

Bộ Tài chính

Còn hiệu lực

Không

Không

Liên quan đến Nghị định 131/2006/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Thông tư liên tịch 88/2005/TTLT-BTC-BYT hết hiệu lực theo thời gian ban hành. Do vậy, đề nghị công bố hết HL văn bản này.

Không pháp điểnThông tư liên tịch số 163/2012/TTLT-BTC-BYT ngày 8/10/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Y tế quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2015

Bộ Tài chính

Còn hiệu lực

Không

Không

Liên quan đến Nghị định 60/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Quyết định số 1202/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015

Hiện nay đã hết Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 1202/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, cần sớm ban hành văn bản thay thế để áp dụng cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn hiện nay.

TL.8Thông tư liên tịch số 29/2013/TTLT-BYT-BVHTTDL-BCA-BLĐTBXH Ngày 30/9/2013 của Bộ Y tế, bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Hướng dẫn thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 108/2007/NĐ-CP

Không

Điều 21 của Luật phòng, chống HIV/AIDS

Không

TL.9Thông tư liên tịch số 25/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 16/7/2014 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ khám, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Hướng dẫn Điều 23 Nghị định 96/2012/NĐ-CP

Không

Không

Không

TL.10Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT ngày 22/01/2015 của liên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Bộ Công an

Còn hiệu lực

Hướng dẫn Quyết định 96/2007/QĐ-TTg về quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam

Không

Không

Không

TL.11II. Danh mục văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục


STT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Hiệu lực văn bản

Nội dung liên quan

Thuộc đề mục pháp điển

1

Luật Phòng, chống ma túy năm 2000

Bộ Công an

Còn hiệu lực

Điều 4 liên quan đến Điều 3 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Đề mục Phòng, chống ma túy

2

Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Bộ Y tế

Còn hiệu lực


Thông tư 154/2013/TT-BTC ngày 01/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động và lệ phí cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Bộ Tài chính

Còn hiệu lực

Toàn bộ nội dung Thông tư này liên quan đến khoản 2 Điều 18 Nghị định 96/2012/NĐ-CP

Đề mục Phí, lệ phí


Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 04/9/2013 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính đối với việc thực hiện hoạt động tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Toàn bộ Thông tư này liên quan đến Mục 2 Chương II Luật Phòng, Chống HIV/AIDS

Đề mục Dân số
Thông tư số 35/2014/TT-BYT ngày 13/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Toàn bộ nội dung Thông tư này liên quan đến khoản 4 Điều 23 Nghị định 96/2012/NĐ-CP

Đề mục Giá
Thông tư liên tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Toàn bộ nội dung Thông tư liên tịch này liên quan đến Điều 23 Nghị định 96/2012/NĐ-CP

Đề mục Giá
Thông tư số 02/2015/TT-BYT ngày 04/3/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Toàn bộ nội dung Thông tư liên quan đến Chương V Luật Phòng, chống HIV/AIDS.

Thông tư này hướng dẫn khoản 5 Điều 5 Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Do vậy, đề nghị đưa vào Đề mục Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
Thông tư số 15/2015/TT-BYT ngày 26/6/2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Toàn bộ nội dung Thông tư này liên quan đến Điều 40 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Đề mục Bảo hiểm y tế

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương