Danh mục các văn bản dự kiếN ĐƯa vàO ĐỀ MỤc phòNG, chống tác hại của thuốc látải về 33.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích33.45 Kb.
DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN DỰ KIẾN ĐƯA VÀO ĐỀ MỤC PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ


STT

Văn bản dự kiến đưa vào đề mục

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

Hiệu lực của văn bản (TH: hết hiệu lực 1 phần cần nêu rõ phần hết hiệu lực)

Văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nội dung nào của văn bản có giá trị pháp lý cao hơn

Văn bản có điều hướng dẫn thi hành nhiều điều của văn bản có giá trị pháp lý cao hơn

Văn bản không quy định chi tiết VB có giá trị pháp lý cao hơn nhưng có nội dung hướng dẫn thi hành

Phát hiện, kiến nghị những QPPL mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tế

Đề xuất sắp xếp vào đề mục khác (nếu có)Luật số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Không

Không

Không

Không

KhôngNghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Bộ Công thương

Còn hiệu lực

Hướng dẫn Khoản 3 Điều 19, Điều 21, 22, 26, 31 của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Không

Không

Không

KhôngNghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá

Bộ Y tế

Còn hiệu lực

Hướng dẫn Khoản 4 Điều 12, Khoản 7 Điều 15, Khoản 2, Khoản 4 Điều 17 của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Không

Không

Không

KhôngQuyết định số 47/2013/QĐ-TTg ngày 29/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá

Bộ Tài chính

Còn hiệu lực

Hướng dẫn Điều 28, 29, 30 của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Không

Không

KhôngThông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT ngày 08/02/2013 của liên Bộ Y tế, Bộ Công thương hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá


Bộ Y tế, Bộ Công thương

Còn hiệu lực

Hướng dẫn Khoản 2, 3, 4 Điều 15 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Không

Không

Không

KhôngThông tư số 147/2011/TT-BTC ngày 01/11/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bộ Tài chính

Còn hiệu lực

Không

Không

Liên quan đến chương IV của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Không

KhôngThông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và kinh doanh thuốc lá

Bộ Công thương

Còn hiệu lực

Hướng dẫn Điều 7,8,9,10,12,13,14 và Điều 17,18,19, và Điều 26,27,28 và các điều từ 33-36, 41 của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP

Điều 9 hướng dẫn các điều 11,14,19,28 của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP

Không

Không

KhôngThông tư 45/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bộ Tài chính

Còn hiệu lực

Hướng dẫn Điều 4, 5 của Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg

- Điều 4, 5, 6, 7, 8 hướng dẫn Điều 4,5 của Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg

Không

Không

Không

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương