Áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhântải về 18.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích18.44 Kb.


BỘ Y TẾ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: /2014/TT-BYT

Hà Nội, ngày tháng năm 2014


DỰ THẢO


THÔNG TƯ

Quy định biểu mẫu thống kê y tế

áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân


Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 2 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê, Thông tư số 06/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 2 năm 2014 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.Điều 1. Biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

Ban hành kèm theo Thông tư này biểu mẫu thống kê y tế cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, bao gồm:  1. Danh mục biểu mẫu báo cáo (gồm 27 biểu mẫu).

  2. Các biểu mẫu thống kê của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể:

  • Báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh không có giường, gồm 6 biểu

  • Biểu mẫu ghi chép cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và quản lý của các cơ sở không giường, gồm 5 biểu.

  • Biểu mẫu báo cáo của bệnh viên tư nhân và cơ sở có giường bệnh, gồm: 8 biểu.

  • Biểu mẫu tổng hợp hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân dành cho cơ quan quản lý cơ sở khám chữa bệnh tư nhân quận/huyện, gồm 08 biểu.

Điều 2. Yêu cầu đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân và cơ quan quản lý

1. Các cơ khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, các cơ quản quản lý có nghĩa vụ chấp hành báo cáo đầy đủ, chính xác những chỉ tiêu quy định trong từng biểu mẫu báo cáo; lập báo cáo theo đúng quy định về thời điểm báo cáo và thời kỳ báo cáo; gửi báo cáo đúng thời gian quy định.

2. Phương thức gửi báo cáo: Các báo cáo thống kê được thực hiện dưới 2 hình thức: bằng văn bản và bằng tệp dữ liệu báo cáo (gửi kèm thư điện tử).

Điều 3 Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh/thành phố và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ và thẩm quyền được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư này và bố trí các điều kiện đảm bảo thực hiện Thông tư.

2. Giao cho Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Khám chữa bệnh và các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc.

Trong phạm vi thẩm quyền và nhiệm vụ được giao, Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác thống kê của các cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo. Việc kiểm tra được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo chuyên đề trong từng lĩnh vực hoặc theo địa bàn.Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày / /2014.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) để nghiên cứu giải quyết./.
Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG
- Văn phòng Chính phủ ( Vụ Khoa giáo văn xã,

Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);

-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

- Các vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Nguyễn Thị Kim Tiến

Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình;

- Cổng TTĐT Bộ Y tế;

- Lưu: VT, KHTC, PC.

Nguyễn Thị Kim Tiến


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương