CỤc trồng trọTtải về 46.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích46.14 Kb.
#28015

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


CỤC TRỒNG TRỌT


______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________________

Số : 35 /QĐ-TT-QLCL

Hà Nội, ngày 9 tháng 2 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chỉ định người kiểm định giống cây trồng nông nghiệp

CỤC TRƯỞNG CỤC TRỒNG TRỌT


Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón tại Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ kết quả đào tạo Người kiểm định giống cây trồng của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia;

Xét đề nghị của Phụ trách phòng Quản lý chất lượng và môi trường;QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định 22 (Hai hai) ông, bà có tên trong danh sách kèm theo là người kiểm định giống cây trồng nông nghiệp.

Người kiểm định giống cây trồng nông nghiệp có trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực 05 (năm) năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục; Trưởng các phòng, Trung tâm thuộc Cục; các Tổ chức, cá nhân có liên quan; các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu VT, QLCL.


CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Trí Ngọc

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


CỤC TRỒNG TRỌT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CHỈ ĐỊNH NGƯỜI KIỂM ĐỊNH GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số: 35 /QĐ-TT- QLCL ngày 9 tháng 2 năm 2011 của Cục trưởng Cục Trồng trọt)


TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị công tác

Lĩnh vực được

chỉ định

Mã số

1

Phan Thị Thủy

1969

Trung tâm giống nông lâm ngư nghiệp,

tỉnh Kiên Giang
Ruộng giống:

LúaNKĐ-GCT-11.001

2

Huỳnh Thị Kim Huệ

1979

NKĐ-GCT-11.002

3

Võ Thị Xuân Mỹ

1965

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Ruộng giống:

Lúa


NKĐ-GCT-11.003

4

Lê Thị Hương

1965

Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa


Ruộng giống:

Lúa, ngôNKĐ-GCT-11.004

5

Đoàn Văn Thảo

1984

NKĐ-GCT-11.005

6

Mai Trọng Thiên

1980

NKĐ-GCT-11.006

7

Nguyễn Sĩ Lâm

1963

Trung tâm kiểm định và kiểm nghiệm giống nông nghiệp, tỉnh An GiangRuộng giống:

Lúa, ngô, đậu, rau


NKĐ-GCT-11.007

8

Nguyễn Văn Hoàng

1982

NKĐ-GCT-11.008

9

Nguyễn Ngọc Trâm

1985

NKĐ-GCT-11.009

10

Nguyễn Thị

Thùy Trang1987

NKĐ-GCT-11.010

11

Dương Công Điền

1987

NKĐ-GCT-11.011

12

Phạm Thị Thủy Tiên

1982

NKĐ-GCT-11.012

13

Nguyễn Thành Tâm

1984

NKĐ-GCT-11.013

14

Lý Quốc Kỉnh

1983

NKĐ-GCT-11.014

15

Trần Thị Ánh Tuyết

1982

NKĐ-GCT-11.015

16

Nguyễn Quốc Tịnh

1988

NKĐ-GCT-11.016

17

Lê Đại Nghĩa

1986

NKĐ-GCT-11.017

18

Trần Thị Cẩm Nhụy

1984

Trung tâm kiểm định và kiểm nghiệm giống nông nghiệp, tỉnh An Giang
Ruộng giống:Lúa, ngô, đậu, rauNKĐ-GCT-11.018

19

Trần Thị Thúy An

1986

NKĐ-GCT-11.019

20

Lý Tú Trân

1984

NKĐ-GCT-11.020

21

Trần Thị Tuyết Hạnh

1984

NKĐ-GCT-11.021

22

Phan Thị Hồng Thúy

1982

NKĐ-GCT-11.022

Каталог: ctt -> images
images -> CỤc trồng trọT
ctt -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
ctt -> Nghị ĐỊnh số 163/2004/NĐ-cp ngàY 07/9/2004 quy đỊnh chi tiết thi hành một số ĐIỀu của pháp lệNH
ctt -> PHÁt triển nông thôN
images -> TỔng hợp danh sách các giống đƯỢc công nhận cho sản xuất thử VÀ CÔng nhận chính thức từ trưỚc tới tháng 9 NĂM 2013
images -> CỤc trồng trọT
images -> CỤc trồng trọt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> CỤc trồng trọt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> CỤc trồng trọt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> CỤc trồng trọT

tải về 46.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương