CỤc trồng trọt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 45.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích45.54 Kb.
#22486


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­CỤC TRỒNG TRỌT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 2014 /TT-QLCL

V/v thực hiện chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác theo quy định của Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNTHà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Các Tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón.


Ngày 13/11/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT). Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 29/12/2014.

Để thực hiện theo quy định của Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT, Cục Trồng trọt đề nghị các tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón đã được Cục Trồng trọt chỉ định thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ chứng nhận hợp quy

Loại phân bón, chỉ tiêu chất lượng chính và yếu tố hạn chế trong phân bón hữu cơ, phân bón khác để thực hiện chứng nhận hợp quy được quy định tại Phụ lục VIII của Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT.

Lưu ý: Phạm vi chứng nhận hợp quy không bao gồm các chỉ tiêu đơn vị sản xuất, kinh doanh phân bón tự công bố áp dụng.2. Dung sai được chấp nhận giữa kết quả phân tích so với công bố áp dụng của phân bón hữu cơ, phân bón khác khi thực hiện chứng nhận hợp quy theo quy định tại Phụ lục X của Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT.

3. Phương thức chứng nhận hợp quy theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT.

4. Cập nhật, bổ sung, xây dựng quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ, phân bón khác theo quy định của Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT và gửi về Cục Trồng trọt trước ngày 20/12/2014 để Cục kiểm tra, xem xét, đánh giá.

Nếu quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ, phân bón khác không phù hợp sẽ là căn cứ để Cục Trồng trọt xử lý tổ chức chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT).5. Báo cáo kết quả thực hiện chứng nhận hợp quy về Cục Trồng trọt theo quy định tại điểm n Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT.

6. Thông báo cho Cục Trồng trọt các thay đổi có ảnh hưởng tới năng lực hoạt động chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ, phân bón khác (chính sách, nhân sự … ) theo quy định tại điểm m Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT.

7. Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định tham gia hoạt động chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ, phân bón khác tại Phụ lục gửi kèm theo công văn này.

(Công văn này thay thế công văn số 512/TT-QLCL ngày 31/3/2014 của Cục Trồng trọt khi Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT có hiệu lực)


Cục Trồng trọt thông báo để các đơn vị được biết và nghiêm túc thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;

- PCT Phạm Đồng Quảng (để b/c);

- PCT Trần Xuân Định;

- Lưu: VT, QLCL.


KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Văn Đức
Phụ lục

Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy Cục Trồng trọt chỉ định

thực hiện chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ, phân bón khác

(Kèm theo công văn số 2014 /TT-QLCL ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Cục Trồng trọt)
TT

Tổ chức chứng nhận

Số Quyết định

Ngày, tháng, năm ban hành Quyết định

chỉ định

Mã số

TCCN

1

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3)

348/QĐ-TT-QLCL

11/ 9/2010

(Hiệu lực 5 năm)TCCN-PB 10-02


2

Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2

398 /QĐ-TT-QLCL

29/9/2010

(Hiệu lực 5 năm)TCCN-PB 10-03

3

Công ty cổ phần giám định và khử trùng FCC


515/QĐ-TT-QLCL

29/11/2010

(Hiệu lực 5 năm)TCCN-PB 10-04

4

Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu (CAFECONTROL)

517/QĐ-TT-QLCL

29/11/ 2010

(Hiệu lực 5 năm)TCCN-PB 10-05

5

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2


631/QĐ-TT-QLCL

23/12/2010

(Hiệu lực 5 năm)TCCN-PB 10-06

6

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol


28/QĐ-TT-QLCL

25/01/2011

(Hiệu lực 5 năm)TCCN-PB 11-01

7

Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy - Công ty cổ phần công nghệ Cát Việt

245 /QĐ-TT-QLCL

13/6/2012

(Hiệu lực 5 năm)TCCN-PB 12-01

8

Công ty TNHH KENCERT


546 /QĐ-TT-QLCL


16 /11/2012

(Hiệu lực 5 năm)TCCN-PB 12-02

9

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón vùng Nam Bộ


548 /QĐ-TT-QLCL


19/11/2012

(Hiệu lực 5 năm)TCCN-PB 12-03

10

Công ty cổ phần chứng nhận GLOBALCERT

569/QĐ-TT-QLCL


22/11/2012

(Hiệu lực 5 năm)TCCN-PB 12-04

11

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia


589/QĐ-TT-QLCL


30/11/2012

(Hiệu lực 3 năm)TCCN-PB 12-05

12

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT

310/QĐ-TT-QLCL


26/7/2013

(Hiệu lực 3 năm)01-0006-BNN

13

Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Vinacert


348/QĐ-TT-QLCL


08/8/2013

(Hiệu lực 3 năm)01-0010-BNN
tải về 45.54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương