CỤc trồng trọTtải về 35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích35 Kb.
#301


BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


CỤC TRỒNG TRỌT


______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Số: 215 /QĐ-TT-QLCL
Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Chỉ định lại Phòng thử nghiệm phân bón

CỤC TRƯỞNG CỤC TRỒNG TRỌT


Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2011 và Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011;

Căn cứ công văn số 402/KHCN ngày 21/5/2013 của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc cấp mã số phòng thử nghiệm;

Căn cứ Báo cáo kết quả đánh giá ngày 31/5/2013 của Đoàn đánh giá Phòng thử nghiệm phân bón được thành lập theo Quyết định số 109/QĐ-TT-QLCL ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Cục trưởng Cục Trồng trọt;

Theo đề nghị của Phụ trách phòng Quản lý chất lượng và Môi trường.QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định lại Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) của Công ty TNHH MTV phân đạm và hóa chất Hà Bắc thực hiện thử nghiệm phân bón.

Mã số phòng thử nghiệm: LAS - NN 61.

Phòng thử nghiệm phân bón của Công ty TNHH MTV phân đạm và hóa chất Hà Bắc được tham gia phân tích các chỉ tiêu nêu tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Phòng thử nghiệm nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định nêu tại Điều 24, Phụ lục 5 Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; Điều 1 của Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2011 và Thông tư só 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011.

Điều 4. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng, Trung tâm thuộc Cục; các tổ chức, cá nhân có liên quan; Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV phân đạm và hóa chất Hà Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Sở NN& PTNT Bắc Giang;

- Vụ KH, CN và Môi trường;

- Trung tâm tin học và thống kê;

- Lưu VT, QLCL.


CỤC TRƯỞNGLê Quốc Doanh

Phụ lục


Danh mục Phép thử, Phương pháp thử được chỉ định của Phòng thử nghiệm phân bón của Công ty TNHH MTV phân đạm và hóa chất Hà Bắc

(Ban hành kèm theo Quyết định số 215 /QĐ-TT-QLCL ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Cục trưởng Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT)


TT

Lĩnh vực


Tên phép thử

Giới hạn phát hiện

Phương pháp thử


1

Phân đạm Urê

Xác định hàm lượng Biuret

< 10%

TCVN 2620:1994

2

Xác định hàm lượng Nitơ tổng số

<47%

TCVN 2620:1994


3

Xác định hàm lượng nước

< 1,0%

TCVN 2620:1994

4

Xác định cỡ hạt 1 ÷ 2,5 mm

0~100%

TCVN 2620:1994

5

Phân khoáng NPK

Xác định hàm lượng Nitơ tổng số

< 35%

TCVN 8557:2010

6

Xác định hàm lượng P2O5 hữu hiệu

< 30%

TCVN 8559:2010

7

Xác định hàm lượng K2O hữu hiệu

< 25%

TCVN 8560:2010Каталог: ctt -> images
ctt -> Nghị ĐỊnh số 163/2004/NĐ-cp ngàY 07/9/2004 quy đỊnh chi tiết thi hành một số ĐIỀu của pháp lệNH
ctt -> PHÁt triển nông thôN
ctt -> PHÁt triển nông thôN
images -> TỔng hợp danh sách các giống đƯỢc công nhận cho sản xuất thử VÀ CÔng nhận chính thức từ trưỚc tới tháng 9 NĂM 2013
images -> CỤc trồng trọT
images -> CỤc trồng trọt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> CỤc trồng trọt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> CỤc trồng trọt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> CỤc trồng trọT
images -> CỤc trồng trọT

tải về 35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương