CỤc trồng trọTtải về 31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích31 Kb.
#19190


BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


CỤC TRỒNG TRỌT


______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Số: 349 /QĐ-TT-QLCL
Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Chỉ định Phòng thử nghiệm phân bón

CỤC TRƯỞNG CỤC TRỒNG TRỌT


Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2011 và Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011;

Căn cứ công văn số 712/KHCN ngày 31/7/2013 của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc cấp mã số phòng thử nghiệm;

Căn cứ Báo cáo kết quả đánh giá ngày 02/8/2013 của Đoàn đánh giá Phòng thử nghiệm phân bón được thành lập theo Quyết định số 242/QĐ-TT-QLCL ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Cục trưởng Cục Trồng trọt;

Theo đề nghị của Phụ trách phòng Quản lý chất lượng và Môi trường.QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Phòng thử nghiệm hóa của Công ty cổ phần tư vấn công nghệ và quảng cáo Hà Nội, Chi nhánh Cao Bằng thực hiện thử nghiệm phân bón.

Mã số phòng thử nghiệm: LAS - NN 71.

Phòng thử nghiệm phân bón của Công ty cổ phần tư vấn công nghệ và quảng cáo Hà Nội, Chi nhánh Cao Bằng được tham gia phân tích các chỉ tiêu nêu tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Phòng thử nghiệm nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định tại Điều 24, Phụ lục 5 của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; Điều 1 của Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2011 và Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011.

Điều 4. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng, Trung tâm thuộc Cục; các tổ chức, cá nhân có liên quan; Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn công nghệ và quảng cáo Hà Nội, Chi nhánh Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Sở NN& PTNT Cao Bằng;

- Vụ KH, CN và Môi trường;

- Trung tâm tin học và thống kê;

- Lưu VT, QLCL.


KT. CỤC TRƯỞNG


PHÓ CỤC TRƯỞNG


Phạm Đồng Quảng

Phụ lục


Danh mục Phép thử, Phương pháp thử được chỉ định của Công ty cổ phần tư vấn công nghệ và quảng cáo Hà Nội, Chi nhánh Cao Bằng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 349 /QĐ-TT-QLCL ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Cục trưởng Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT)


TT

Lĩnh vực


Tên phép thử

Giới hạn phát hiện

Phương pháp thử


1

Các loại phân bón

Xác định hàm lượng Nitơ tổng số
TCVN 8557:2010

2

Phân Urê

Xác định hàm lượng Nitơ tổng số
TCVN 2620:1994

3

Xác định hàm lượng Biuret
TCVN 9293:2012

TCVN 2620:19944

Xác định độ ẩm
TCVN 2620:1994

5

Xác định cỡ hạt
TCVN 4853:1989Каталог: ctt -> images
images -> CỤc trồng trọT
ctt -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
ctt -> Nghị ĐỊnh số 163/2004/NĐ-cp ngàY 07/9/2004 quy đỊnh chi tiết thi hành một số ĐIỀu của pháp lệNH
ctt -> PHÁt triển nông thôN
images -> TỔng hợp danh sách các giống đƯỢc công nhận cho sản xuất thử VÀ CÔng nhận chính thức từ trưỚc tới tháng 9 NĂM 2013
images -> CỤc trồng trọt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> CỤc trồng trọt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> CỤc trồng trọt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> CỤc trồng trọT
images -> CỤc trồng trọT

tải về 31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương